54. zasadnutie SR UK (20. 06. 2024)

Deň konania zasadnutia: 20. jún 2024 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia: 14:00

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šaf. námestie 6, Bratislava)

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Informácie predsedu Správnej rady UK a podpredsedníčky Správnej rady UK.

4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

5. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2023.

6. Rozpočet nákladov a výnosov UK na rok 2024.

7. Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2024 - 2029. 

8. Návrh rektora na schválenie úpravy Odporúčaného cenníka pre nájmy nebytových priestorov a plôch na území Študentských domovov Mlyny UK a Družba UK.

9. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

10. Rôzne.

11. Záver.