45. zasadnutie SR UK (22. 06. 2023)

Deň konania zasadnutia: 22. júna 2023 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia: 14:00

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šaf. námestie, Bratislava)

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Informácie predsedu Správnej rady UK a podpredsedníčky Správnej rady UK.

4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

5. Informácie prorektorky UK pre vzdelávanie a sociálne veci o agende jej pôsobnosti.

6. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2022.

7. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

8. Žiadosť o udelenie súhlasu Správnej rady UK na predaj nehnuteľností v k. ú. Lučenec.

9. Informácia pracovnej skupiny Správnej rady UK o stave rozpracovanosti materiálu k merateľným ukazovateľom pre rektora UK.

10. Rôzne.

11. Záver.