32. zasadnutie SR UK (31.05.2019)

Deň konania zasadnutia:  31. mája 2019 (piatok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Miestnosť:  zasadačka rektora UK, I. poschodie

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba podpredsedu Správnej rady UK.
 3. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
  3.1. Aktuálne dianie na UK.
  3.2. Informácie týkajúce sa Vedeckého parku UK.
  3.3. Informácie týkajúce sa rekonštrukcie VMĽŠ - Mlyny UK.
  3.4. Náčrt koncepcie PR.
  ústne informuje: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy
  3.5. Náčrt novej koncepcie týkajúcej sa správy majetku.
  ústne informuje: JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka pre správu majetku a investície
 4. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na predaj pozemkov v k. ú. Martin.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 5. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena k. ú. Modra.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2018.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
  ústne informuje: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka pre rozvoj a kvalitu
 7. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2018.
  písomne predkladá: Ing. Róbert Šimončič, CSc., predseda SR UK
 8. Rôzne.
 9. Záver.