Správna rada UK

Správna rada UK (ďalej aj "SR UK") je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom o vysokých školách podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti UK, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých UK štátom.

Postavenie SR UK, jej zloženie, pôsobnosť a činnosť upravujú § 40 a § 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, čl. 33 Štatútu UK a Štatút SR UK.

Zloženie SR UK

Pôsobnosť SR UK

Zasadnutia SR UK

Uznesenia, podnety a stanoviská SR UK 

Vnútorné predpisy UK upravujúce činnosť SR UK: 

Správy o činnosti SR UK