Správna rada UK

Správna rada UK (ďalej aj "SR UK") je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom o vysokých školách podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti UK, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých UK štátom.

Postavenie SR UK, jej zloženie, pôsobnosť a činnosť upravujú § 40 a § 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, čl. 33 Štatútu UK a Štatút SR UK.

Zloženie SR UK

Pôsobnosť SR UK

Zasadnutia SR UK

Uznesenia, podnety a stanoviská SR UK 

Štatút Správnej rady UK
(schválený Akademickým senátom UK dňa 16.10.2019, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 22.11.2019)

Správy o činnosti SR UK