Správna rada UK

Správna rada UK (ďalej aj "SR UK") je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom o vysokých školách podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti UK, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých UK štátom.

Postavenie SR UK, jej zloženie, pôsobnosť a činnosť upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, čl. 32 Štatútu UK a Štatút SR UK.

Zloženie SR UK

Pôsobnosť SR UK

Zasadnutia SR UK

Uznesenia, podnety a stanoviská SR UK 

Štatút Správnej rady UK

Predpis je platný od 14. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.
Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 14. 03. 2023.

Správy o činnosti SR UK