52. zasadnutie SR UK (21.03.2024)

Deň konania zasadnutia: 21. marec 2024 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia: 14:00

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šaf. námestie 6, Bratislava)

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Informácie predsedu Správnej rady UK a podpredsedníčky Správnej rady UK.

4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

5. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2024.

6. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti UK za rok 2023.

7. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2023.

8. Zásady voľby kandidáta na rektora UK a prijatia návrhu na odvolanie rektora UK.

9. Návrh na stanovenie účelu a rozsahu použitia finančných prostriedkov – odpísanie nevymožiteľných pohľadávok.

10. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

11. Žiadosť o udelenie súhlasu Správnej rady UK na zriadenie vecného bremena v prospech M equity, s.r.o..

12. Vyjadrenie k návrhu rektora UK na odvolanie tajomníčky Správnej rady UK a na vymenovanie novej tajomníčky Správnej rady UK.

13. Rôzne.

14. Záver.