41. zasadnutie SR UK (26. 01. 2023)

Deň konania zasadnutia:  26. január 2023 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia:  16.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu: 

1.       Otvorenie.

2.       Schválenie programu.

3.       Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

4.       Návrh Štatútu Správnej rady UK.

5.       Voľba člena Správnej rady UK na základe § 92 ods. 1 zákona o vysokých školách.

6.      Určenie päťročného funkčného obdobia deviatim členom Správnej rady UK žrebom podľa § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách.

7.       Vyjadrenie k návrhu rektora UK na vymenovanie tajomníčky Správnej rady UK.

8.      Návrh na určenie platu rektora UK s účinnosťou od 1. februára 2023 vrátane určenia merateľných ukazovateľov a cieľov.

9.       Vyjadrenie Správnej rady UK k návrhu rektora UK na určenie platov dekanom fakúlt UK s účinnosťou od 1. februára 2023.

10.     Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

11.      Rôzne.

12.      Záver.