38. zasadnutie SR UK (09.02.2022)

Deň konania zasadnutia:  09. február 2022 (streda)

Čas konania zasadnutia:  17.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6,

Miestnosť: zasadačka Vedeckej rady UK

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Budúca voľba rektora Univerzity Komenského v Bratislave.
  3. Súčasný stav novely vysokoškolského zákona.
  4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
  5. Rôzne.
  6. Záver.