26. zasadnutie SR UK (22.03.2016)

Deň konania zasadnutia:  22. marca 2016 (utorok)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  budova Vedeckého parku UK, Ilkovičova ul. 8, Bratislava

Miestnosť:  č. 506  (IV. poschodie)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
  (Úrad vlády SR – Hotel Bôrik)
  .
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 3. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
  (koncesná zmluva – Global Energy Services, s.r.o.)
  .
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 4. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2015.
  (písomne predkladá: Ing. Róbert Šimončič, CSc., predseda Správnej rady UK)
 5. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
 6. Rôzne.
 7. Záver.