37. zasadnutie SR UK (04.11.2021)

Deň konania zasadnutia:  04. novembra 2021 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia:  16.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  online Jitsi Meet  https://meet.jit.si/SpravnaRadaUK

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
 3. Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

  ústne informuje: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK
 1. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena (k. ú. Karlova Ves).
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 1. Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 1. Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 1. Správa o vnútornom systéme kvality UK.
  informujú:
  RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.; prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. prorektorky UK
 1. Implementácia vizuálnej identity UK.
  informuje: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. prorektor UK
 1. Rôzne.
 2. Záver.