34. zasadnutie SR UK (25.06.2020)

Deň konania zasadnutia:  25. júna 2020 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia:  17.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Miestnosť:  zasadačka Vedeckej rady UK, I. poschodie

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Voľba predsedu Správnej rady UK.
  3. Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019.
  4. Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019.
  5. Rozpočet Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2020.
  6. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
  7. Diskusia o stave UK v čase pandémie Koronavírusu  a vplyv pandémie na budúce fungovanie UK.
  8. Vizuálna reprezentácia značky Univerzity Komenského.
  9. Rôzne.
  10. Záver.