49. zasadnutie SR UK (16. 11. 2023)

Deň konania zasadnutia: 16. novembra 2023 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia: 14:00

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šaf. námestie, Bratislava)

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Informácie predsedu Správnej rady UK a podpredsedníčky Správnej rady UK.

4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

5. Merateľné ukazovatele pre rektora UK – návrh dohody medzi rektorom UK a Správnou radou UK.

6. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

7. Informácia pracovnej skupiny Správnej rady UK o stave rozpracovanosti materiálu k podmienkam štúdia na UK (Nemocnica Rázsochy, vysokoškolské internáty).

8. Rôzne.

9. Záver.