35. zasadnutie SR UK (21.12.2020)

Deň konania zasadnutia:  21. decembra 2020 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  16.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  online Jitsi Meet  https://meet.jit.si/SpravnaRadaUK

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019.
  3. Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020.
  4. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena (k. ú. Karlova Ves).
  5. Koncepcia rozvoja informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave pre roky 2020 - 2030.
  6. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
  7. Diskusia o stave UK v čase pandémie Koronavírusu  a vplyv pandémie na budúce fungovanie UK.
  8. Rôzne.
  9. Záver.