48. zasadnutie SR UK (12. 10. 2023)

Deň konania zasadnutia: 12. októbra 2023 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia: 14:00

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šaf. námestie, Bratislava)

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Informácie predsedu Správnej rady UK a podpredsedníčky Správnej rady UK.

4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

5. Prerokovanie Rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2023.

6. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

7. Návrh na stanovenie účelu a rozsahu použitia finančných prostriedkov z predaja duševného vlastníctva v majetku UK.

8. Informácia pracovnej skupiny Správnej rady UK o stave rozpracovanosti materiálu k podmienkam štúdia na UK (Nemocnica Rázsochy, vysokoškolské internáty).

9. Diskusia o stratégii a PR UK s ohľadom na jej umiestnenie v rebríčkoch univerzít. 10. Interná komunikácia SR UK v rámci UK.

11. Merateľné ukazovatele pre rektora UK – návrh dohody medzi rektorom UK a Správnou radou UK.

12. Rôzne.

13. Záver.