39. zasadnutie SR UK (27.06.2022) - ZRUŠENÉ !

Deň konania zasadnutia:  27. jún 2022 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  17.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6,

Miestnosť: zasadačka Vedeckej rady UK

 

Návrh programu: 

1.     Otvorenie, schválenie programu.

2.     Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

3.     Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2021.
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
ústne informuje: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK

4.    Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2021.
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

5.     Žiadosti o udelenie súhlasu SR UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

písomne predkladajú: rektor UK, riadiaci pracovníci RUK, dekani fakúlt

6.    Súhlas s uzavretím Zmluvy o prevode diela a o postúpení s ním súvisiacich práv o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 7. 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 2020 medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitnou nemocnicou Martin.
písomne predkladá: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK

7.  Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022 a Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022.

predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, rektor UK

8.    Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022.
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

9.     Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2021.

10.   Rôzne.

11.   Záver.