27. zasadnutie SR UK (21.09.2016)

Deň konania zasadnutia:  21. septembra 2016 (streda)

Čas konania zasadnutia:  17.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Miestnosť:  zasadačka Vedeckej rady UK, I. poschodie, m. č. 118

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Výročná správa o činnosti UK za rok 2015.
 3. Výročná správa o hospodárení UK v Bratislave za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015.
  (SR UK schvaľuje podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)
 4. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016.
 5. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
  (žiadateľ: Slovak Telekom, a.s.)
  .
 6. Informácia o záveroch stretnutia predsedu Správnej rady UK a rektora UK s ministrom školstva a diskusia o akčných krokoch.
 7. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
 8. Rôzne.
 9. Záver.