28. zasadnutie SR UK (19.01.2017)

Deň konania zasadnutia:  19. januára 2017 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia:  16.30 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Miestnosť:  zasadačka rektora UK, I. poschodie

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
  (Západoslovenská distribučná, a.s. – Mlynská dolina)
  .
 3. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
  (Západoslovenská distribučná, a.s. – Staré Mesto)
  .
 4. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2016.
 5. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
 6. Rôzne.
 7. Záver.