47. zasadnutie SR UK (28. 09. 2023)

Deň konania zasadnutia: 28. septembra 2023 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia: 16:00

Miesto konania zasadnutia: MILTON Cafe & Restaurant (Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava)

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Informácie predsedu Správnej rady UK a podpredsedníčky Správnej rady UK.

4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

5. Informácia o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom UK v súvislosti s výstavbou Nemocnice budúcnosti Martin.

6. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

7. Žiadosť o udelenie súhlasu Správnej rady UK na zriadenie vecného bremena v prospech Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s..

8. Žiadosť o udelenie súhlasu Správnej rady UK na zriadenie vecného bremena v prospech Byteria, s. r. o..

9. Rôzne.

10. Záver.