29. zasadnutie SR UK (30.11.2017)

Deň konania zasadnutia:  30. novembra 2017 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia:  18.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Miestnosť:  zasadačka rektora UK, I. poschodie

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba predsedu Správnej rady UK.
 3. Výročná správa o činnosti UK za rok 2016.
 4. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
  (Modra, Harmónia – Kráľová – NNK)
  .
 5. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
  (Staré Grunty – Sitina)
  .
 6. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
  (Peter Valentšík)
  .
 7. Správa o Vedeckom parku UK.
 8. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
 9. Rôzne.
 10. Záver.