30. zasadnutie SR UK (04.06.2018)

Deň konania zasadnutia:  4. júna 2018 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  17.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Miestnosť:  zasadačka rektora UK, I. poschodie

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2017.
  3. Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2017.
  4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
  5. Rôzne.
  6. Záver.

 

Dodatočne predložené materiály:

  1. Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2017.
  2. Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2018.