33. zasadnutie SR UK (09.03.2020) - zrušené!

Deň konania zasadnutia:  09. marca 2020 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  17.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Miestnosť:  zasadačka rektora UK, I. poschodie

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.

  2. Voľba predsedu Správnej rady UK.

  3. Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019.

  4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

  5. Vizuálna reprezentácia značky Univerzity Komenského.

  6. Rôzne.

  7. Záver.