25. zasadnutie SR UK (19.11.2015)

Deň konania zasadnutia:  19. novembra 2015 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia:  16.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Miestnosť:  zasadačka Vedeckej rady UK, I. poschodie, m. č. 118

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
  (žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.).
 3. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
  (žiadateľ: R-M 2005, s.r.o.).
 4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2014.
 5. Výročná správa o hospodárení UK v Bratislave za rok 2014 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2014.
  (SR UK schvaľuje podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)
 6. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015.
 7. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
 8. Rôzne.
 9. Záver.