31. zasadnutie SR UK (04.03.2019)

Deň konania zasadnutia:  4. marca 2019 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  17.30 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Miestnosť:  zasadačka rektora UK, I. poschodie

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Zoznámenie sa s novým Vedením UK.
  3. Určenie platu rektorovi UK.
  4. Určenie odmeny predchádzajúcemu rektorovi UK.
  5. Diskusia o oslavách 100. výročia UK.
  6. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
  7. Rôzne.
  8. Záver.