36. zasadnutie SR UK (29.04.2021)

Deň konania zasadnutia:  29. apríla 2021 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia:  16.30 hod.

Miesto konania zasadnutia:  online Jitsi Meet  https://meet.jit.si/SpravnaRadaUK

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021.  informuje: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK
  3. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030.  ústne informuje: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka pre správu majetku a investície
  4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
  5. Diskusia o súčasnom stave legislatívnych procesov týkajúcich sa vysokých škôl v SR a diskusia o vplyve pandémie na vyučovací proces a fungovanie UK.
  6. Centrum-starostlivosti o mladé talenty v prírodných vedách – Nadácia Dionýza Ilkoviča (NDI).  predkladá: RNDr. Pavol Demeš, CSc., člen SR UK
  7. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena (k. ú. Karlova Ves).  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
  8. Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020.  písomne predkladá: Ing. Róbert Šimončič, CSc., predseda SR UK
  9. Rôzne.
  10. Záver.