53. zasadnutie SR UK (23. 05. 2024)

Deň konania zasadnutia: 23. máj 2024 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia: 14:00

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šaf. námestie 6, Bratislava)

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Informácie predsedu Správnej rady UK a podpredsedníčky Správnej rady UK.

4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

5. Návrh na stanovenie účelu a rozsahu použitia finančných prostriedkov z predaja dlhodobého majetku UK.

6. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

7. Rôzne.

8. Záver.