Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v Akademickom senáte UK (ďalej len „akademický senát“ alebo „AS UK“) dňa 4. júla 2023 v súlade s § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a čl. 24 ods. 2 Štatútu UK tieto Zásady volieb do Akademického senátu UK (ďalej len „zásady volieb“).

Dôležité dokumenty

Vnútorný predpis č. 10/2024 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 29/2023 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Vnútorný predpis č. 9/2024 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.