Voľby členov Správnej rady UK

Potvrdenie kandidátov na členov SR Správnej rady UK

V rámci 2. kola verejného vypočutia kandidátov na členov SR UK dňa 9.11.2022,12:30 – 14:00 hod. v aule Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava) boli vypočutí tí kandidáti, ktorí sa na predošlom vypočutí nemohli zúčastniť a jeden kandidát navrhnutý dodatočne. Menovite išlo o troch kandidátov navrhnutých ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR – prof. Martin Kahanec, PhD., prof. RNDr. Eugen Kováč, PhD. a Mgr. Fridrich Matejík, ako aj jedného kandidáta zvoleného Akademickým senátom UK v Bratislave – Mons. František Rábek.

Na 26. riadnom zasadnutí Akademíckého senátu UK, dňa 23. 11. 2022 boli potvrdení všetci kandididáti zvolení v AS UK:

JUDr. Miroslav Cák
JUDr. Miroslav Hlivák, PhD. LLM.
Mgr. Barbara Lášticová PhD. 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
JUDr. Marek Samoš
Mons. František Rábek
doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH 
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UK

Verejné vypočutie kandidátov sa uskutočnilo dňa 19.10.2022 od 14:00 hod. v Moyzesovej sieni, Filozofickej fakulty UK, Vajanského nábrežie 12, Bratislava.

Záznam z verejného vypočutia kandidátov je prístupný na YouTube.

 

Každý kandidát mal k dispozícii 15 minút, z toho maximálne 5 minút bolo určených vlastnému predstaveniu (profesijný životopis, osobná motivácia pre pôsobenie v správnej rade, vlastný prínos k posilňovaniu väzby UK a spoločnosti) a 10 minút bolo určených na diskusiu.

Verejné vypočutie kandidátov riadila predsedníčka Akademického senátu UK, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Účasť verejnosti bola možná do maximálneho naplnenia kapacity Moyzesovej siene, FiF UK.

Verejné vypočutie prebehlo podľa navrhnutého rámcového harmonogramu (v abecednom poradí podľa priezviska kandidátov):

 

14:00 – 14:10 Otvorenie

 

1. blok 14:10 – 15:15

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. (kandidát navrhnutý ministrom)

JUDr. Miroslav Cák (kandidát zvolený AS UK)

JUDr. Miroslav Hlivák (kandidát zvolený AS UK)

prof. Martin Kahanec, PhD. (kandidát navrhnutý ministrom) - ospravedlnený

15:15 – 15:25 Prestávka

2. blok 15:25 - 16:30

Mgr. Juraj Kotian (kandidát navrhnutý ministrom)

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (kandidátka navrhnutá ministrom)

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (kandidátka zvolená ŠČAS UK)

16:30 – 16:50 Prestávka (občerstvenie)

3. blok 16:50 – 17:55

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. (kandidát navrhnutý ministrom)

Ing. Fridrich Matejík (kandidát navrhnutý ministrom)

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (kandidát zvolený AS UK)

Mons. František Rábek (kandidát zvolený AS UK) - ospravedlnený

17:55 – 18:05 Prestávka

4. blok 18:05 – 19:10

JUDr. Marek Samoš (kandidát zvolený AS UK)

Ing. Robert Spišák, PhD. (kandidát navrhnutý ministrom)

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA

(kandidát zvolený ŠČAS UK)

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. (kandidát zvolený AS UK)

19:10 Záver

Upozorňujeme, že uvedené časy v harmonograme majú len orientačný charakter.

Verejné vypočutie sa uskutočnilo tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným záujemcom mali najmä členovia akademickej obce vysokej školy a zástupcovia verejnosti, pri dodržaní časového limitu vypočutia jednotlivých kandidátov. Verejné vypočutie sa vysielalo naživo na webovom sídle univerzity a celý záznam z verejného vypočutia je zverejnený na webovom sídle univerzity. Záznam z verejného vypočutia sa zverejňuje do dňa nasledujúceho po dni zvolenia alebo vymenovania úspešného kandidáta.

 

 

Druhé kolo verejného vypočutia kandidátov na členov Správnej rady UK

V druhom kole budú vypočutí kandidáti na členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave zvolení Akademickým senátom UK a navrhnutí ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť na predchádzajúcom vypočutí.

Vypočutie sa uskutoční v stredu 9. novembra 2022 o 12.30 hod., v Aule UK (Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava).

Harmonogram vypočutia sa bude riadiť podľa abecedného poradia kandidátov, pričom každý kandidát bude mať k dispozícii max. 5 minút na predstavenie a následne 10 minút na otázky z auditória. 

Poradie kandidátov v rámci vypočutia:

  1. prof. Martin Kahanec, PhD. (kandidát navrhnutý ministrom)
  2. prof. RNDr. Eugen Kováč, Ph.D. (kandidát navrhnutý ministrom)
  3. Ing. Fridrich Matejík (kandidát navrhnutý ministrom)
  4. Mons. František Rábek (kandidát zvolený AS UK)

Podujatie bude vysielané naživo na YouTube kanáli UK a na webe UK.

Vyhlásenie volieb členov Správnej rady UK

 

Uznesenie č. 1/28.09.2022
z 24. (mimoriadneho) zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 28. septembra 2022

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na základe § 40 ods. 2 a 5 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe

čl. 37 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje voľby členov Správnej rady UK na stredu, 12. 10. 2022 o 14.00 hod. v Auditórium maximum Právnickej fakulty UK.

Návrh kandidáta na člena Správnej rady UK musí obsahovať:

- vlastnoručne podpísaný profesijný životopis a kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail a korešpondenčnú adresu) navrhovanej osoby,

-    súhlas navrhnutého kandidáta,

-    čestné vyhlásenie navrhnutého kandidáta o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva v SR UK a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v SR UK.

Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú akademickému senátu verejnej vysokej školy a ministrovi školstva právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe
v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby. Ďalšie ustanovenia, týkajúce sa kandidátov a ich navrhovateľov určuje zákon (§ 40 ods. 2 – 4 zákona č. 131/2002 Z. z.).

Návrhy je možné podávať do podateľne Rektorátu UK do 11. 10. 2022 do 12:00 v písomnej forme v zalepenej obálke označenej „NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA SR UK“ na adresu:

Akademický senát UK

Šafárikovo námestie 6

P. O. BOX 440

814 99 Bratislava 1