Pôsobnosť AS UK

Pôsobnosť Akademického senátu UK upravujú

 • § 9, § 13 ods. 2 , § 17 ods. 1 a § 33 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • § 13 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.,
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 • Štatút UK,
 • iné vnútorné predpisy UK,
 • Zakladateľská listina UK Veda, s.r.o.

Pôsobnosť podľa zákona o vysokých školách

I.

Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na

 1. zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla UK a fakulty UK po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie,
 2. šesť členov Správnej rady UK.

Akademický senát UK vyslovuje súhlas s návrhom Štatútu Správnej rady UK predloženým rektorom UK; po súhlase Akademického senátu UK rektor UK predloží návrh Štatútu Správnej rady UK na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR.

II.

Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie a odvolanie

 1. prorektorov UK,
 2. členov Vedeckej rady UK,
 3. predsedu a členov Disciplinárnej komisie UK pre študentov.

III.

Akademický senát UK na návrh rektora UK schvaľuje

 1. vnútorné predpisy UK podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) a i) až k) zákona o vysokých školách:
  1. Štatút UK,
  2. Študijný poriadok UK,
  3. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
   pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
   zamestnancov UK,
  4. Pracovný poriadok UK,
  5. Organizačný poriadok UK,
  6. Štipendijný poriadok UK,
  7. Disciplinárny poriadok UK pre študentov,
  8. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov,
 2. vnútorné predpisy UK vydávané podľa § 15 ods. 1 písm. l) zákona o vysokých školách, ak tak ustanovuje Štatút UK,
 3. rozpočet UK,
 4. výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení UK,
 5. dlhodobý zámer UK predložený rektorom UK po prerokovaní vo Vedeckej rade UK a jeho aktualizáciu,
 6. podmienky prijatia na štúdium, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty UK.

IV.

Akademický senát UK na návrh predsedu Akademického senátu UK schvaľuje

 1. Zásady volieb do Akademického senátu UK,
 2. Rokovací poriadok Akademického senátu UK.

V.

Akademický senát na návrh dekana fakulty UK schvaľuje vnútorné predpisy fakulty UK:

 1. štatút fakulty,
 2. študijný poriadok fakulty,
 3. pracovný poriadok fakulty.

VI.

Akademický senát UK volí

 1. kandidáta na rektora UK a navrhuje odvolanie rektora UK z funkcie,
 2. zástupcu UK do Rady vysokých škôl.

VII.

Akademický senát UK schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 zákona o vysokých školách pred ich predložením na schválenie Správnej rade UK.

Úkonmi podľa § 41 ods. 1 zákona o vysokých školách sú právne úkony, ktorými chce UK

 1. nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako 850 000 €, alebo urobiť jeho prevod,
 2. nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako 850 000 €, alebo urobiť jej prevod,
 3. zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku UK,
 4. založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do iných právnických osôb,
 5. uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru.

Ak sa návrhy rektora týkajú majetku, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty, a vyjadrenie akademického senátu fakulty UK k týmto návrhom podľa § 27 ods. 1 písm. m) zákona o vysokých školách je záporné, na ich schválenie Akademickým senátom UK je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov Akademického senátu UK.

Akademický senát UK kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami UK; tým nie je dotknuté právo odborovej organizácie kolektívne vyjednávať.

VIII.

Akademický senát UK sa vyjadruje

 1. o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí UK, ktoré nie sú fakultami,
 2. na návrh rektora k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pred jeho predložením Vedeckej rade UK,
 3. o podnetoch a stanoviskách Správnej rady UK.

IX.

Akademický senát UK raz za rok podáva akademickej obci UK správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle UK najmenej na štyri roky.

X.

Akademický senát UK vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť akademického senátu fakulty UK za podmienok a v rozsahu ustanovenom v čl. 16a Štatútu UK.

XI.

Akademický senát UK plní iné úlohy podľa zákona o vysokých školách a vnútorných predpisov UK.

XII.

Študentská časť Akademického senátu UK

 1. volí zástupcu UK do Študentskej rady vysokých škôl,
 2. navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie jedného člena Správnej rady UK.

Zamestnanecká časť Akademického senátu UK

navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie jedného člena Správnej rady UK.

Pôsobnosť podľa zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií

Akademický senát UK udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s návrhmi na

 1. vklad majetku UK do majetku inej právnickej osoby alebo vklad pri založení inej právnickej osoby,
 2. vklad majetku UK do obchodnej spoločnosti alebo vklad pri založení obchodnej spoločnosti,
 3. predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci(*) najmenej za primeranú cenu, na každý predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci za cenu nižšiu než je primeraná cena a na darovanie nepotrebnej nehnuteľnej veci,
 4. darovanie nepotrebnej hnuteľnej veci, ktorej obstarávacia cena bola vyššia ako 15 000 eur a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je vyššia ako 10 000 eur,
 5. zámenu nehnuteľnej veci(*),
 6. na poskytnutie nehnuteľnej veci na účely združenia podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka,
 7. výpožičku nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
 8. nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
 9. zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečením záväzku prevodom práva  k nehnuteľnej veci podľa § 553 až 553e Občianskeho zákonníka,
 10. odpustenie dlhu v sume vyššej ako 10 000 eur,
 11. odpísanie pohľadávky v sume vyššej ako 6 000 eur,
 12. postúpenie pohľadávky, ak odplata je nižšia ako 80 % nominálnej hodnoty pohľadávky,
 13. uzatvorenie koncesnej zmluvy,
 14. uzatvorenie zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.

 

(*) Nehnuteľnou vecou, na ktorú sa pri predaji alebo zámene vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas, je

 1. pozemok alebo jeho časť s celkovou výmerou vyššou ako 50 m2,
 2. stavba alebo jej časť s celkovou podlahovou plochou vyššou ako 50 m2.

Pôsobnosť podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Akademický senát UK je vecne príslušným orgánom, ktorému rektor UK ako verejný funkcionár podáva písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok, a to

 • do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu funkcie rektora UK, a
 • počas jej výkonu vždy do 30. apríla.

Akademický senát UK je vecne príslušným orgánom, ktorý vykonáva konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči rektorovi UK.

Pôsobnosť podľa Štatútu UK

Akademický senát UK môže osobe, ktorá sa osobitne zaslúžila o rozvoj UK, udeliť titul čestného senátora UK.
(čl. 8 Štatútu UK)

Akademický senát UK je oprávnený

 1. požiadať rektora UK, prorektorov UK a kvestora UK o podklady potrebné pre svoju činnosť a žiadať vysvetlenia vo veciach patriacich do ich právomoci,
 2. na návrh najmenej jednej tretiny členov študentskej časti AS UK rozpustiť orgány študentskej samosprávy vo vysokoškolských internátoch UK, najmä ak sú tieto orgány nefunkčné alebo zneužívajú svoje právomoci,
 3. schvaľovať výšku ceny za ubytovanie pre študentov a zamestnancov vo vysokoškolských internátoch UK,
 4. obracať sa na hlavného kontrolóra UK vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti.

(čl. 20 ods. 2 Štatútu UK)

Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na príslušný kalendárny rok.
(čl. 84 ods. 4 Štatútu UK)

Akademický senát UK schvaľuje Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK.
(čl. 87 ods. 6 Štatútu UK)

Pôsobnosť podľa iných vnútorných predpisov UK

Akademický senát UK môže predkladať rektorovi UK návrhy na udelenie medailí UK.
(čl. 2 ods. 1 vnútorného predpisu č. 25/2015 - Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje udeľovanie medailí a plakiet UK)

Akademický senát UK môže uznesením zrušiť smernicu rektora UK alebo jej časť, ktorá je v rozpore rozpore so zákonom alebo vnútorným predpisom UK schváleným Akademickým senátom UK alebo Vedeckou radou UK.
(čl. 12 ods. 1 a 2 Organizačného poriadku UK)

Akademický senát UK môže na návrh rektora, dekana príslušnej fakulty UK alebo člena AS UK uznesením zrušiť vnútorný predpis fakulty UK alebo jeho časť (schválený akademickým senátom príslušnej fakulty), ak je daný vnútorný predpis fakulty UK alebo jeho časť v rozpore so zákonom alebo vnútorným predpisom UK.
(čl. 12 ods. 4 až 6 Organizačného poriadku UK)

Pôsobnosť podľa Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o.

Akademický senát UK schvaľuje

 1. riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 2. stanovy spoločnosti a ich zmeny,
 3. zmeny a doplnky zakladateľskej listiny,
 4. zvýšenie alebo zníženie základného imania a nepeňažný vklad,
 5. zrušenie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti a zmenu jej právnej formy a osobu likvidátora,
 6. vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a prokuristov spoločnosti,
 7. vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
 8. pristúpenie nového spoločníka do spoločnosti,
 9. zmluvné prevody obchodných podielov a ich častí,
 10. udeľovanie súhlasu k nákupu a predaju nehnuteľností,
 11. ďalšie otázky, ktoré mu zverila zakladateľská listina.

(čl. V bod 3 Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o.)

Akademický senát UK

 1. navrhuje a schvaľuje členov Dozornej rady UK Veda, s.r.o.,
 2. udeľuje predchádzajúci súhlas na odvolanie členov Dozornej rady UK Veda, s.r.o.

(čl. VIII bod 1 Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o.)