Vedenie UK

Členmi Vedenia UK sú rektor, prorektori a kvestor. Na zasadnutia Vedenia UK rektor môže prizývať predsedu AS UK, hlavného kontrolóra UK a predsedu odborovej organizácie.
(Štatút UK, čl. 27, ods. 3)

Rektor UK

Prorektori UK

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. - prorektorka pre majetok a investície

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. - prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. - prorektor pre vonkajšie vzťahy

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. - prorektorka pre kvalitu

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. - prorektor pre medzinárodné vzťahy

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. prorektor pre informačné technológie

Kvestorka UK

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.