Rektor UK

Dr.h.c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
e-mail: karol.micietarec.uniba.sk

Kancelária rektora:
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
kr@rec.uniba.sk

Tel.: 421 2 9010 1001


 

Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa narodil 19. novembra 1952. V roku 1976 absolvoval štúdium botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK. V rokoch 1981 až 1990 sa venoval pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Ústave molekulárnej a subcelulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. V rokoch 1990 až 1995 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník na Ústave bunkovej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. Od roku 1995 vedie Katedru botaniky Prírodovedeckej fakulty UK. V roku 1998 sa habilitoval na docenta v odbore botanika. V roku 2007 získal titul profesor v odbore všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií. Je členom viacerých odborných slovenských i zahraničných spoločností, odborných komisií, vedeckých rád a i. Podieľa sa na mnohých domácich aj zahraničných vedeckých projektoch. Od decembra 2002 do januára 2011 bol predsedom Akademického senátu Univerzity Komenského. Od februára 2011 zastáva post rektora Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2017 získal čestný titul Dr. h. c. na Technickej univerzite vo Zvolene.