Rektor UK

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Kancelária rektora:
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
kr@rec.uniba.sk

Tel.: 421 2 9010 1001

 

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., sa narodil 20. februára 1976 v Bratislave. Po ukončení štúdií na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) v roku 1999 nastúpil na Katedru občianskeho práva PraF UK, kde pôsobí doteraz. Okrem toho pôsobil aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako vedecký pracovník v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. Občianske právo procesné prednášal aj na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Internú ašpirantúru v odbore občianske právo ukončil v roku 2006, v roku 2012 sa habilitoval na docenta v odbore občianske právo a v roku 2017 bol v tomto odbore vymenovaný za profesora. V rokoch 2012 – 2015 bol predsedom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo. Po dovŕšení rekodifikácie bol ministrom spravodlivosti od 1. júla 2015 vymenovaný za predsedu Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ktorej prvoradou úlohou je pripraviť návrh nového slovenského Občianskeho zákonníka. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje širokému spektru problémov občianskeho práva. Publikoval niekoľko desiatok odborných a vedeckých statí nielen v domácej periodickej a knižnej tlači, ale aj v zahraničí. Zúčastnil sa na mnohých vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Spoluautorsky sa tiež podieľal na vydaní niekoľkých knižných prác, učebníc (občianskeho práva hmotného i procesného, rodinného práva či medzinárodného procesného práva), ako aj Encyklopédie Beliany. Je členom Vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory i redakčných rád viacerých odborných časopisov. Od 1. apríla 2017 zastával funkciu prorektora UK pre legislatívu. Vo funkčnom období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 vedie UK ako rektor.