Podpredsedovia AS UK

Akademický senát UK má štyroch podpredsedov.

Akademický senát UK volí dvoch podpredsedov spomedzi členov zamestnaneckej časti AS UK a dvoch podpredsedov spomedzi členov študentskej časti AS UK.

Podpredsedovia AS UK za zamestnaneckú časť

Mgr. Gašpar Fronc

(Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK)

Zvolený na 1. (ustanovujúcom) zasadnutí AS UK dňa 4. decembra 2019.

 

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.

(Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine)

Zvolená na 13. riadnom zasadnutí AS UK dňa 20. októbra 2021.

Podpredsedovia AS UK za študentskú časť

JUDr. Filip Vincent

(Právnická fakulta UK)

Zvolený na 1. (ustanovujúcom) zasadnutí AS UK dňa 4. decembra 2019.

 

Bc. Matej Gajdoš

(Pedagogická fakulta UK)

Zvolený na 11. riadnom zasadnutí AS UK dňa 5. mája 2021.

 

 

 

Pôsobnosť

Pôsobnosť podpredsedov AS UK upravuje čl. 8 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK.

Podpredsedovia AS UK najmä

  1. zastupujú predsedu AS UK v plnení úloh, ktorými ich poverí,
  2. zastupujú predsedu AS UK v určenom poradí v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie alebo neobsadenia funkcie predsedu AS UK,
  3. z titulu svojej funkcie sú členmi Predsedníctva AS UK,
  4. z titulu svojej funkcie sú členmi Kolégia rektora UK,
  5. plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí AS UK alebo Predsedníctvo AS UK.