Podpredsedovia AS UK

Akademický senát UK má štyroch podpredsedov.

Akademický senát UK volí dvoch podpredsedov spomedzi členov zamestnaneckej časti AS UK a dvoch podpredsedov spomedzi členov študentskej časti AS UK.

Podpredsedovia AS UK za zamestnaneckú časť

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
(Jesseniova lekárska fakulta UK)

E-mail: adamicovajfmed.uniba.sk

(zvolená na ustanovujúcom zasadnutí AS UK dňa 2. decembra 2015)

 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
(Prírodovedecká fakulta UK)

E-mail: slaninovafns.uniba.sk

(zvolená na ustanovujúcom zasadnutí AS UK dňa 2. decembra 2015)

Podpredsedovia AS UK za študentskú časť

Mgr. Róbert Zsembera
(Pedagogická fakulta UK)

E-mail: zsembera1uniba.sk

(zvolený na ustanovujúcom zasadnutí AS UK dňa 2. decembra 2015)

 

Mgr. Daniel Zigo
(Právnická fakulta UK)

E-mail: zigo21uniba.sk

(zvolený na 5. zasadnutí AS UK dňa 25. mája 2016)

Pôsobnosť

Pôsobnosť podpredsedov AS UK upravuje čl. 8 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK.

Podpredsedovia AS UK najmä

  1. zastupujú predsedu AS UK v plnení úloh, ktorými ich poverí,
  2. zastupujú predsedu AS UK v určenom poradí v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie alebo neobsadenia funkcie predsedu AS UK,
  3. z titulu svojej funkcie sú členmi Predsedníctva AS UK,
  4. z titulu svojej funkcie sú členmi Kolégia rektora UK,
  5. plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí AS UK alebo Predsedníctvo AS UK.