Podpredsedovia AS UK

Akademický senát UK má štyroch podpredsedov.

Akademický senát UK volí dvoch podpredsedov spomedzi členov zamestnaneckej časti AS UK a dvoch podpredsedov spomedzi členov študentskej časti AS UK.

Podpredsedovia AS UK za zamestnaneckú časť

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

(Fakulta managementu UK)

Zvolený na 1. (ustanovujúcom) zasadnutí AS UK dňa 4. decembra 2019.

 

Mgr. Gašpar Fronc

(Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK)

Zvolený na 1. (ustanovujúcom) zasadnutí AS UK dňa 4. decembra 2019.

 

 

Podpredsedovia AS UK za študentskú časť

RNDr. Mária Kondeková

(Prírodovedecká fakulta UK)

Zvolená na 1. (ustanovujúcom) zasadnutí AS UK dňa 4. decembra 2019.

 

JUDr. Filip Vincent

(Právnická fakulta UK)

Zvolený na 1. (ustanovujúcom) zasadnutí AS UK dňa 4. decembra 2019.

 

 

Pôsobnosť

Pôsobnosť podpredsedov AS UK upravuje čl. 8 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK.

Podpredsedovia AS UK najmä

  1. zastupujú predsedu AS UK v plnení úloh, ktorými ich poverí,
  2. zastupujú predsedu AS UK v určenom poradí v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie alebo neobsadenia funkcie predsedu AS UK,
  3. z titulu svojej funkcie sú členmi Predsedníctva AS UK,
  4. z titulu svojej funkcie sú členmi Kolégia rektora UK,
  5. plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí AS UK alebo Predsedníctvo AS UK.