Správy o činnosti AS UK

Akademický senát UK podľa čl. 16 ods. 3 Štatútu UK podáva akademickej obci UK jedenkrát ročne správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle UK najmenej na štyri roky.

Správu podáva AS UK spravidla za uplynulé obdobie na začiatku akademického roku a vždy pred uplynutím svojho funkčného obdobia.