Predsedníctvo AS UK

Predsedníctvo AS UK je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán AS UK, ktorý plní úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti AS UK.

Predsedníctvo AS UK sa skladá z jedného zástupcu z každej fakulty. Z titulu svojej funkcie sú jeho členmi aj predseda AS UK a podpredsedovia AS UK. Podpredsedovia zo zamestnaneckej časti AS UK sa zároveň považujú za zástupcov fakulty v Predsedníctve AS UK. Podpredsedovia zo študentskej časti AS UK sa nepovažujú za zástupcov fakulty v Predsedníctve AS UK.

Zloženie

Predsedníčka AS UK:

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

FiF UK

Podpredsedovia AS UK:
doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.JLF UK
Mgr. Gašpar FroncRKCMBF UK
Bc. Boris Bobáľ - pozastavené členstvo od 6. 6. 2023FMFI UK
Šimon GabčoPraF UK

 

Členovia predsedníctva:
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.LF UK
Mgr. Andrea Figulová, PhD.FSEV UK
Mgr. Radoslav Hanus, PhD.EBF UK
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.PraF UK
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.FM UK
doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.PriF UK
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.FaF UK
PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.PdF UK
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.FMFI UK
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. FTVŠ UK

Pôsobnosť

Pôsobnosť Predsedníctva AS UK upravuje čl. 9 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK.

Predsedníctvo AS UK najmä

  1. vykonáva kontrolu plnenia uznesení AS UK,
  2. zabezpečuje prípravu zasadnutí AS UK,
  3. pred zvolaním riadneho zasadnutia AS UK prerokúva návrh jeho programu,
  4. v čase medzi zasadnutiami AS UK riadi prácu komisií AS UK,
  5. vyhlasuje doplňovacie voľby do AS UK,
  6. vykonáva pôsobnosť v mandátových veciach,
  7. podáva návrh na odvolanie člena AS UK,
  8. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie fakúlt a ďalších súčastí UK,
  9. schvaľuje návrh rektora na určenie tajomníka AS UK,
  10. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS UK.

Zasadnutia 2023 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

24. zasadnutie (18.01.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

25. zasadnutie (08.03.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

26. zasadnutie (19.04.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

27. zasadnutie (24.05.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

28. zasadnutie (21.06.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2022 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

17. (mimoriadne) zasadnutie (16.02.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (02.03.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

19. (mimoriadne) zasadnutie (23.03.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (13.04.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

21. zasadnutie (15.06.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

22. zasadnutie (28.09.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

23. zasadnutie (09.11.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2021 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

9. (mimoriadne) zasadnutie (03.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (04.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. (mimoriadne) zasadnutie (24.03.2021)

pozvánka

prezenčná lisitna

zápisnica

12. zasadnutie (28.04.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (16.06.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

14. (mimoriadne) zasadnutie (29.09.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (13.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. zasadnutie (08.12.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2020 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

2. zasadnutie (04.03.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (15.04.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (29.04.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (20.05.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (17.06.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (14.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (09.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

1. zasadnutie (11.12.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

21. zasadnutie (06.02.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

22. zasadnutie (27.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

23. zasadnutie (07.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

24. zasadnutie (19.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

25. zasadnutie (09.10.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

14. zasadnutie (21.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (02.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. (mimoriadne) zasadnutie (30.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

17. zasadnutie (20.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (04.09.-07.09.2018)

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (10.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

19. zasadnutie (31.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (12.12.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

9. zasadnutie (03.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (26.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (21.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (19.09.-22.09.2017)

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (18.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (06.12.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2016 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

2. zasadnutie (24.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (13.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (18.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (15.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (21.09.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (19.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (07.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

1. zasadnutie (09.12.2015)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica