Predsedníctvo AS UK

Predsedníctvo AS UK je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán AS UK, ktorý plní úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti AS UK.

Predsedníctvo AS UK sa skladá z jedného zástupcu z každej fakulty. Z titulu svojej funkcie sú jeho členmi aj predseda AS UK a podpredsedovia AS UK. Podpredsedovia zo zamestnaneckej časti AS UK sa zároveň považujú za zástupcov fakulty v Predsedníctve AS UK. Podpredsedovia zo študentskej časti AS UK sa nepovažujú za zástupcov fakulty v Predsedníctve AS UK.

Zloženie

Predseda AS UK:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

LF UK

Podpredsedovia AS UK:
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.JLF UK
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.PdF UK
Mgr. Daniel ZigoPraF UK
Mgr. Viktor SvetskýFiF UK
Členovia predsedníctva:
Mgr. Andrea Figulová, PhD.FSEV UK
Mgr. Gašpar FroncRKCMBF UK
prof. PhDr. František Gahér, CSc.FiF UK
Mgr. Radoslav Hanus, PhD.EBF UK
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.FM UK
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.PraF UK
doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.PriF UK
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.FaF UK
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.FMFI UK
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.FTVŠ UK

Pôsobnosť

Pôsobnosť Predsedníctva AS UK upravuje čl. 9 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK.

Predsedníctvo AS UK najmä

  1. vykonáva kontrolu plnenia uznesení AS UK,
  2. zabezpečuje prípravu zasadnutí AS UK,
  3. pred zvolaním riadneho zasadnutia AS UK prerokúva návrh jeho programu,
  4. v čase medzi zasadnutiami AS UK riadi prácu komisií AS UK,
  5. vyhlasuje doplňovacie voľby do AS UK,
  6. vykonáva pôsobnosť v mandátových veciach,
  7. podáva návrh na odvolanie člena AS UK,
  8. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie fakúlt a ďalších súčastí UK,
  9. schvaľuje návrh rektora na určenie tajomníka AS UK,
  10. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS UK.

Zasadnutia 2019

21. zasadnutie (06.02.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

22. zasadnutie (27.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

23. zasadnutie (07.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

24. zasadnutie (19.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

25. zasadnutie (09.10.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018

14. zasadnutie (21.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (02.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. (mimoriadne) zasadnutie (30.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

17. zasadnutie (20.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (04.09.-07.09.2018)

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (10.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

19. zasadnutie (31.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (12.12.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017

9. zasadnutie (03.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (26.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (21.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (19.09.-22.09.2017)

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (18.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (06.12.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2016

2. zasadnutie (24.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (13.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (18.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (15.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (21.09.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (19.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (07.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015

1. zasadnutie (09.12.2015)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica