Zástupcovia UK v reprezentáciách VŠ

Rada vysokých škôl (RVŠ) - funkčné obdobie: 1.6.2019 - 31.5.2023

Zástupca UK zvolený Akademickým senátom UK:

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

PriF UK

uznesenie AS UK

Zástupcovia fakúlt zvolení akademickými senátmi fakúlt UK:
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.PraF UK
Mgr. Gašpar FroncRKCMBF UK
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.FM UK
Mgr. Milan Jurík, PhD.EBF UK
MUDr. Alexander KurtanskýLF UK
doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.PdF UK
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.FMFI UK
doc. Mgr. Pavol Neogrády, PhD.PriF UK
Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD.FSEV UK

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

FiF UK
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.JLF UK
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.FTVŠ UK
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.FaF UK

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) - volebné obdobie: 2021 - 2024

Zástupca UK zvolený študentskou časťou Akademického senátu UK:

JUDr. Filip Vincent

PraF UK

 uznesenie AS UK

Zástupcovia UK zvolení študentskou časťou akademickej obce UK:
Bronislava Ševcová  LF UK
Bc. Adam Homoľa PraF UK
Mgr. Zuzana Bujačková FiF UK
Bc. Michaela Kardohelyová PriF UK
Romana Jánosdeáková PdF UK
Dominika Nádaská FaF UK
Mgr. Adéla ChlapcováFTVŠ UK
Patrik Prístupný JLF UK
Bc. Ivan Agarský FMFI UK
Ing. Krištof Martinák  RKCMBF UK + EBF UK

 

Mg. Ester Federlová 

FM UK

Zuzana HozlárováFSEV UK

Volebné obvody a počty v nich volených delegátov UK do ŠRVŠ boli určené uznesením č. 45/20.10.2021 z 13. riadneho zasadnutia AS UK dňa 20. októbra 2021.