Etická rada UK

Etická rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Etická rada“ alebo „Rada“) je poradný orgán rektora zriadený v súlade s Etickým kódexom UK. V pôsobnosti Etickej rady je posudzovanie a prerokovávanie podnetov zo strany členov akademickej obce a zamestnancov UK týkajúcich sa porušenia Etického kódexu UK.

Jej činnosť upravuje Rokovací poriadok Etickej rady UK (smernica rektora UK č. 4/2022).
 

Zloženie Etickej rady UK

 

Predseda Etickej rady UK

Mgr. Gašpar Fronc, RKCMBF UK

Členovia Etickej rady UK

prof. RNDr. Ján Buček, PhD. – PriF UK

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. – PraF UK

Mgr. Radoslav Hanus, PhD. – EBF UK

Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. – FM UK

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. – FiF UK

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. – PedF UK

Prof. MUDr. Jural Mokrý, PhD. – JLF UK

Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. – FaF UK

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. – RUK 

<output>prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.</output>

Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. – FSEV UK

Doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. – FMFI UK

prof. Erika Zemková – FTVŠ UK

 

 

Prijaté stanoviská Etickej rady UK

 

Na základe čl. 5 ods. 9 Rokovacieho poriadku Etickej rady Univerzity Komenského v Bratislave zverejňuje Etická rada prijaté stanoviská v anonymizovanej forme.

Stanovisko Etickej rady UK č. 1/2021 zo dňa 29. 6. 2021

Stanovisko Etickej rady UK č. 2/2021 zo dňa 15. 7. 2021