Etická rada UK

Etická rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Etická rada“ alebo „Rada“) je poradný orgán rektora zriadený v súlade s Etickým kódexom UK. V pôsobnosti Etickej rady je posudzovanie a prerokovávanie podnetov zo strany členov akademickej obce a zamestnancov UK týkajúcich sa porušenia Etického kódexu UK.

Jej činnosť upravuje Rokovací poriadok Etickej rady UK (smernica rektora UK č. 24/2016).
 

Zloženie Etickej rady UK

Etická rada má 9 členov. V súčasnosti je vymenovaných 8 členov.

Členov Etickej rady vymenúva a odvoláva rektor UK z členov akademickej obce.

Predseda Etickej rady UK

Mgr. Gašpar Fronc, RKCMBF UK

Členovia Etickej rady UK

Mgr. Iveta Cihová, PhD., FTVŠ UK

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prorektor UK pre legislatívu

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj

doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD., prodekan FMFI UK

doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., PraF UK

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka FiF UK

doc. RNDr. Jozef Hók, CSc., PriF UK