Etická rada UK

Etická rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Etická rada“ alebo „Rada“) je poradný orgán rektora zriadený v súlade s Etickým kódexom UK. V pôsobnosti Etickej rady je posudzovanie a prerokovávanie podnetov zo strany členov akademickej obce a zamestnancov UK týkajúcich sa porušenia Etického kódexu UK.

Jej činnosť upravuje Rokovací poriadok Etickej rady UK (smernica rektora UK č. 24/2016).
 

Zloženie Etickej rady UK

Etická rada má 9 členov.

Členov Etickej rady vymenúva a odvoláva rektor UK z členov akademickej obce.

Predseda Etickej rady UK

Mgr. Gašpar Fronc, RKCMBF UK

Členovia Etickej rady UK

prof. MUDr. Viera Štvrtinová CSc., prorektorka UK

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., prodekan FMFI UK

doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., prodekanka FiF UK

Mgr. Iveta Cihová, PhD., FTVŠ UK

doc. RNDr. Jozef Hók, CSc., PriF UK

prof. PhDr. Jozef Lysý CSc., PdF UK

prof. PhDr. Zlatica Plašienková CSc., FiF UK

JUDr. Michal Káčerík, RUK