Etická rada UK

Etická rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Etická rada“ alebo „Rada“) je poradný orgán rektora zriadený v súlade s Etickým kódexom UK, ktorý je obsiahnutý v Ôsmej časti VSK UK. V pôsobnosti Etickej rady je posudzovanie a prerokovávanie podnetov zo strany členov akademickej obce a zamestnancov UK týkajúcich sa porušenia Etického kódexu UK. Zároveň je vnútorným predpisom č. 30/2022 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na Univerzite Komenského v Bratislave daná jej pôsobnosť v oblasti sexuálneho obťažovania.

Jej činnosť upravuje Rokovací poriadok Etickej rady UK (smernica rektora UK č. 4/2022).