Základné predpisy Akademického senátu UK

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Akademický senát verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy vnútorné predpisy:

1. Zásady volieb do Akademického senátu UK,

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS UK,

2. Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora,

Príloha č. 1 Rokovací poriadok volebného zhromaždenia,

3. rokovací poriadok akademického senátu verejnej vysokej školy.