Rada pre kvalitu UK

Rada pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „RK UK“) je poradným orgánom rektora UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ako aj kvality riadenia univerzity, v súlade s ustanovením § 87a ods. 4, 5 a 6 zákona o vysokých školách.