Kolégium rektora UK

Kolégium rektora je stály poradný orgán rektora. Členmi kolégia rektora sú prorektori, kvestor, dekani, predseda a podpredseda akademického senátu univerzity a zástupca koordinačnej rady predsedov odborových organizácií na univerzite. Na zasadnutia kolégia rektora môže rektor prizývať hlavného kontrolóra univerzity.
(Štatút UK čl. 27 ods. 2)

Zloženie KR UK

Prorektori UK

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka pre majetok a investície

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor pre vedu a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.FESVM, prorektorka pre kvalitu a rozvoj

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy

Kvestorka UK

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

Dekani fakúlt UK

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., dekan Lekárskej fakulty UK

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty UK

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan Filozofickej fakulty UK

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc., dekan Prírodovedeckej fakulty UK

prof. RNDr. Katarína Žilková, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty UK

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, dekan Farmaceutickej fakulty UK

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD., poverený funkciou dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan Fakulty managementu UK

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., poverená funkciou dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Ďalší členovia KR UK

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka Akademického senátu UK

Mgr. Gašpar Fronc, podpredseda Akademického senátu UK

doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD., podpredsedníčka Akademického senátu UK

Bc. Boris Bobáľ, podpredseda Akademického senátu UK

Šimon Gabčo, podpredseda Akademického senátu UK

MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Rady predsedov odborových organizácií UK


Prizývaná:

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., štatutárna zástupkyňa pre integráciu informačných systémov univerzity a zastupovanie záujmov univerzity v konzorciu AiS