Kolégium rektora UK

Kolégium rektora je stály poradný orgán rektora. Členmi kolégia rektora sú prorektori, kvestor, dekani, predseda a podpredseda akademického senátu univerzity a zástupca koordinačnej rady predsedov odborových organizácií na univerzite. Na zasadnutia kolégia rektora môže rektor prizývať hlavného kontrolóra univerzity.
(Štatút UK čl. 27 ods. 2)

Zloženie KR UK

Prorektori UK

JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka pre správu majetku a investície

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor pre informačné technológie

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prorektorka pre rozvoj a kvalitu

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy

Kvestorka UK

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

Dekani fakúlt UK

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty UK

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan Filozofickej fakulty UK

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UK

doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka Pedagogickej fakulty UK

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty UK

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan Fakulty managementu UK

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Ďalší členovia KR UK

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., podpredsedníčka AS UK

MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Rady predsedov odborových organizácií UK

Mgr. Viktor Svetský, podpredseda AS UK za študentskú časť

Mgr. Daniel Zigo, podpredseda AS UK za študentskú časť