Kolégium rektora UK

Členmi Kolégia rektora UK sú kvestor, prorektori, dekani, predseda AS UK, podpredsedovia AS UK a ďalšie osoby určené rektorom. Na zasadnutia Kolégia rektora UK rektor môže prizvať ďalšie osoby, ak to môže napomôcť naplneniu cieľa zasadnutia Kolégia rektora UK. Zasadnutia Kolégia rektora UK vedie rektor alebo ním poverený prorektor alebo kvestor.
(Štatút UK, čl. 40 ods. 2)

PROREKTORI UK

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. - prorektorka pre majetok a investície

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. - prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - prorektor pre vedu a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. - prorektor pre vonkajšie vzťahy

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., FESVM - prorektorka pre kvalitu a rozvoj

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. - prorektor pre medzinárodné vzťahy

KVESTORKA UK

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

DEKANI FAKÚLT UK

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP - dekan Lekárskej fakulty UK

prof. JUDr. Eduard Burda, PhD. - dekan Právnickej fakulty UK

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. - dekan Filozofickej fakulty UK

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. - dekan Prírodovedeckej fakulty UK

prof. RNDr. Katarína Žilková, PhD. - dekanka Pedagogickej fakulty UK

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - dekan Farmaceutickej fakulty UK

prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD. - dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. - dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. - dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. - dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

Mgr. Milan Jurík, PhD. - dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. - dekan Fakulty managementu UK

prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. - dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

ĎALŠÍ ČLENOVIA

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. - predsedníčka Akademického senátu UK

Mgr. Gašpar Fronc - podpredseda Akademického senátu UK

doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. - podpredsedníčka Akademického senátu UK

Mgr. Patrick Mydla - podpredseda Akademického senátu UK

Mgr. art. Marek Mokoš - podpredseda Akademického senátu UK

MUDr. Alexander Kurtanský - predseda Rady predsedov odborových organizácií UK

Mgr. Jana Šmelková, PhD. – tajomníčka rektora UK

Ing. Pavel Beňo, Ph.D. – riaditeľ Centra informačných technológií UK