Kolégium rektora UK

Kolégium rektora je stály poradný orgán rektora. Členmi kolégia rektora sú prorektori, kvestor, dekani, predseda a podpredseda akademického senátu univerzity a zástupca koordinačnej rady predsedov odborových organizácií na univerzite. Na zasadnutia kolégia rektora môže rektor prizývať hlavného kontrolóra univerzity.
(Štatút UK čl. 27 ods. 2)

Zloženie KR UK

Prorektori UK

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka pre majetok a investície

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prorektorka pre kvalitu

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., prorektor pre informačné technológie

Kvestorka UK

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

Dekani fakúlt UK

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty UK

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan Filozofickej fakulty UK

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UK

doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka Pedagogickej fakulty UK

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, dekan Farmaceutickej fakulty UK

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan Fakulty managementu UK

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Ďalší členovia KR UK

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka Akademického senátu UK

Mgr. Gašpar Fronc, podpredseda Akademického senátu UK

JUDr. Filip Vincent, podpredseda Akademického senátu UK

Bc. Matej Gajdoš, podpredseda Akademického senátu UK

MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Rady predsedov odborových organizácií UK