Kolégium rektora UK

Kolégium rektora je stály poradný orgán rektora. Členmi kolégia rektora sú prorektori, kvestor, dekani, predseda a podpredseda akademického senátu univerzity a zástupca koordinačnej rady predsedov odborových organizácií na univerzite. Na zasadnutia kolégia rektora môže rektor prizývať hlavného kontrolóra univerzity.
(Štatút UK čl. 27 ods. 2)

Zloženie KR UK

Rektor UK

Prorektori UK

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka pre študijné veci

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. prorektor pre rozvoj

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. prorektor pre informačné technológie

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. prorektorka pre medzinárodné vzťahy

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. prorektor pre legislatívu

Kvestorka UK

Ing. Monika Tarabová 

Dekani fakúlt UK

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty UK

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan Filozofickej fakulty UK

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UK

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka Pedagogickej fakulty UK

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty UK

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK

prof. MUDr. Ján Danko, PhD., dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., dekan Fakulty managementu UK

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Ďalší členovia KR UK

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda AS UK

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., podpredsedníčka AS UK

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., podpredsedníčka AS UK

MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Rady predsedov odborových organizácií UK

Mgr. Róbert Zsembera, podpredseda AS UK za študentskú časť

Bc. Daniel Zigo, podpredseda AS UK za študentskú časť