Študentská časť AS UK

Každú fakultu UK zastupujú v AS UK dvaja zástupcovia študentskej časti jej akademickej obce, ŠČ AS UK má 26 členov. 

Študentská časť AS UK pracuje formou neformálnych pracovných stretnutí alebo formou zasadnutí. Zasadnutia študentskej časti AS UK sú verejné. 

Študentskú časť AS UK zastupujú navonok a jej prácu organizujú a riadia dvaja podpredsedovia AS UK zo študentskej časti AS UK.

Členovia študentskej časti AS UK

Funkčné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023

EBF UK

- uprázdnený mandát od 14. 6. 2023
Patrícia Sára Šimková

FM

- uprázdnený mandát od 24. 5. 2023
Mgr. Ester Federlová

FMFI

Bc. Boris Bobáľ
Mgr. Patrick Mydla 

FSEV

Daniel Farkaš 
Mgr. Monika Šmeringaiová 

FTVŠ

Mgr. Adéla Chlapcová
- uprázdnený mandát od 21. 6. 2023

FaF

- uprázdnený mandát od 24. 5. 2023
Alexandra Karabinová

FiF

- uprázdnený mandát od 22. 8. 2023
Damián Samuel Ovečka 

JLF

MUDr. Monika Péčová
- uprázdnený mandát od 31. 5. 2023

LF

Anna Brunnerová
Michal Dolnák

PdF

Mária Bednáriková
Ján Jasič 

PraF

Šimon Gabčo
Samuel Maťaš

PriF

Mgr. Dávid Vrška 
Mgr. David Pavel Královič

RKCMBF

- uprázdnený mandát od 31. 5. 2023
Mgr.art. Marek Mokoš 

 

Zasadnutia 2023

Hlasovanie per-rollam (19. 01. - 22. 01. 2023)

prezenčná listina

zápisnica

17. riadne zasadnutie Študentskej časti AS (25.01.2023)

zápisnica

pozvánka

prezenčná listina

18. mimoriadne zasadnutie Študentskej časti AS (22.02.2023)

zápisnica 

pozvánka

prezenčná listina

19. zasadnutie Študentskej časti AS (15.03.2023)

zápisnica

pozvánka

prezenčná listina

20. zasadnutie Študentskej časti AS (31.05.2023)

zápisnica

pozvánka

prezenčná listina

21. zasadnutie Študentskej časti AS (28.06.2023)

zápisnica

pozvánka

prezenčná listina

Zasadnutia 2022

Hlasovanie per-rollam (10.02. - 11.02.2022)

prezenčná listina

zápisnica

16. (mimoriadne) zasadnutie (23.02.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2021

Hlasovanie per-rollam (28.02. - 02.03.2021)

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (10.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. (mimoriadne) zasadnutie (31.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (05.05.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (04.06.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (23.06.2021)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

14. zasadnutie (20.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (15.12.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2020

2. (výjazdové) zasadnutie (22.02.2020)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

3. zasadnutie (11.03.2020) - zrušené

pozvánka

4. zasadnutie (27.05.2020)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

5. zasadnutie (24.06.2020)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

6. zasadnutie (21.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

7. zasadnutie (20.11.2020)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Hlasovanie per-rollam (10.12. - 14.12.2020)

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (16.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

 

Zasadnutia 2019

18. zasadnutie (13.02.2019)

pozvánka

19. zasadnutie (15.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

20. zasadnutie (03.04.2019)

pozvánka

prezenčná listina

21. zasadnutie (15.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

22. zasadnutie (25.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

23. zasadnutie (16.10.2019)

pozvánka

prezenčná listina

1. zasadnutie (18.12.2019) - volebné obdobie 2019 - 2023

pozvánka  

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2018

13. zasadnutie (28.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

14. zasadnutie (09.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

15. zasadnutie (27.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

16. zasadnutie (17.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké nebolo vyhotovené

17. zasadnutie (19.12.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké nebolo vyhotovené

Zasadnutia 2017

Hlasovanie per-rollam (04.02.-06.02.2017)

zápisnica

vizualizácia loga ŠCAS

8. zasadnutie (08.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

9. zasadnutie (03.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

10. zasadnutie (28.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

11. zasadnutie (25.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

12. zasadnutie (13.12.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (15.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

2. zasadnutie (02.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenie

zápisnica

3. zasadnutie (25.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

komuniké

4. zasadnutie (22.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

5. zasadnutie (26.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

6. zasadnutie (18.-20.11.2016)

výjazdové zasadnutie ŠČ AS UK v priestoroch CĎV UK Modra - Harmónia

7. zasadnutie (14.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie študentskej časti nekonalo