Študentská časť AS UK

Každú fakultu UK zastupujú v AS UK dvaja zástupcovia študentskej časti jej akademickej obce, ŠČ AS UK má 26 členov. 

Študentská časť AS UK pracuje formou neformálnych pracovných stretnutí alebo formou zasadnutí. Zasadnutia študentskej časti AS UK sú verejné. 

Študentskú časť AS UK zastupujú navonok a jej prácu organizujú a riadia dvaja podpredsedovia AS UK zo študentskej časti AS UK.

Členovia študentskej časti AS UK

Funkčné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023

EBF UK

Ondrej Baranec
Patrícia Sára Šimková

FM

Bc. Kristína Mravcová
Mgr. Ester Federlová

FMFI

Bc. Boris Bobáľ
Mgr. Askar Gafurov (predseda Komisie pre rozvoj a IT AS UK)

FSEV

Andrii Kuzma
Mgr. Donald Wertlen

FTVŠ

Mgr. Adéla Chlapcová
Mgr. Marco Obetko

FaF

Denis Filin
Alexandra Karabinová

FiF

Mgr. Zuzana Bujačková
Bc. Adam Kubinec

JLF

Monika Kučeríková
Peter Tudík

LF

Michal Dolnák
Marko Horváth

PdF

Bc. Matej Gajdoš (podpredseda AS UK; predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK)
Bc. Christopher Steinemann

PraF

Mgr. Erik Tóth
JUDr. Filip Vincent (podpredseda AS UK)

PriF

Bc. Andrej Feješ
Mgr. David Pavel Královič

RKCMBF

Mgr. Martin Surový
Ing. Martin Uher

 

Zasadnutia 2021

Hlasovanie per-rollam (28.02. - 02.03.2021)

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (10.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. (mimoriadne) zasadnutie (31.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (05.05.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (04.06.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (23.06.2021)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

14. zasadnutie (20.10.2021)

pozvánka

 

 

Zasadnutia 2020

2. (výjazdové) zasadnutie (22.02.2020)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

3. zasadnutie (11.03.2020) - zrušené

pozvánka

4. zasadnutie (27.05.2020)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

5. zasadnutie (24.06.2020)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

6. zasadnutie (21.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

7. zasadnutie (20.11.2020)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Hlasovanie per-rollam (10.12. - 14.12.2020)

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (16.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

 

Zasadnutia 2019

18. zasadnutie (13.02.2019)

pozvánka

19. zasadnutie (15.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

20. zasadnutie (03.04.2019)

pozvánka

prezenčná listina

21. zasadnutie (15.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

22. zasadnutie (25.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

23. zasadnutie (16.10.2019)

pozvánka

prezenčná listina

1. zasadnutie (18.12.2019) - volebné obdobie 2019 - 2023

pozvánka  

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2018

13. zasadnutie (28.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

14. zasadnutie (09.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

15. zasadnutie (27.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

16. zasadnutie (17.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké nebolo vyhotovené

17. zasadnutie (19.12.2018)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké nebolo vyhotovené

Zasadnutia 2017

Hlasovanie per-rollam (04.02.-06.02.2017)

zápisnica

vizualizácia loga ŠCAS

8. zasadnutie (08.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

9. zasadnutie (03.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

10. zasadnutie (28.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

11. zasadnutie (25.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

12. zasadnutie (13.12.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (15.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

2. zasadnutie (02.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenie

zápisnica

3. zasadnutie (25.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

komuniké

4. zasadnutie (22.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

5. zasadnutie (26.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

6. zasadnutie (18.-20.11.2016)

výjazdové zasadnutie ŠČ AS UK v priestoroch CĎV UK Modra - Harmónia

7. zasadnutie (14.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie študentskej časti nekonalo