Predsedníčka AS UK

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

(Filozofická fakulta UK)

   

Znovuzvolená do funkcie na 1. (ustanovujúcom) zasadnutí AS UK dňa 15. novembra 2023.

 

 

Pôsobnosť

Pôsobnosť predsedu AS UK upravuje čl. 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK.

Predseda AS UK najmä

  1. zastupuje AS UK navonok, predovšetkým v styku s inými orgánmi akademickej samosprávy UK a jej fakúlt, vedúcimi zamestnancami UK, orgánmi akademickej samosprávy iných vysokých škôl a ich fakúlt, orgánmi reprezentácie vysokých škôl a ďalšími inštitúciami,
  2. zvoláva a vedie zasadnutia AS UK,
  3. podpisuje uznesenia AS UK a zápisnice z jeho zasadnutí,
  4. zvoláva a vedie zasadnutia Predsedníctva AS UK,
  5. podpisuje uznesenia Predsedníctva AS UK a zápisnice z jeho zasadnutí,
  6. riadi administratívne a organizačno-technické záležitosti AS UK,
  7. z titulu svojej funkcie je členom Kolégia rektora UK,
  8. je prizývaný na zasadnutia Vedenia UK,
  9. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS UK alebo Predsedníctvo AS UK.