Akreditačná rada UK

Zloženie Akreditačnej rady UK:

prírodovedná oblasť vzdelávania:
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc. (chemik, PriF UK)
prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. (informatik, FMFI UK/ETH Zürich, zahraničný odborník)
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. (FTVŠ UK)

lekárska a zdravotnícka oblasť vzdelávania:
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. (lekár, JLF UK)
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. (lekár, LF UK)
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. (farmakológ, FaF UK)

spoločenskovedná oblasť vzdelávania:
prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (právnička, PraF UK)
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. (pedagogička, PdF UK)
prof. Ing. Milan Konvit, PhD. (ekonóm, FSEV UK)

humanitná oblasť vzdelávania:
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc. (filológ, SAV)
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (filozofka, FiF UK)

externé prostredie:
Ing. Elena Kohútiková, PhD. (podpredsedníčka dozornej rady VÚB a.s.)
RNDr. Oto Nevický, MBA (generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR)

študenti:
Mgr. Dominik Juračka (študent III. stupňa štúdia, PriF UK)
Mgr. Adriana Jariabková (študentka III. stupňa štúdia, LF UK)