Všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2027

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom 34. zasadnutí dňa 4. 7. 2023 vyhlásil všeobecné voľby do Akademického senátu na funkčné obdobie od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2027.

Voľby sa uskutočnia na jednotlivých fakultách podľa príslušných ustanovení Štatútu Univerzity Komenského, Zásad volieb do AS UK a vnútorných predpisov fakúlt.

vyhlásenie volieb

Výsledky volieb: výpis uznesení Volebnej a mandátovej komisie AS UK