Akademický Informačný Systém AIS

Vítame vás na stránkach informačného systému AIS.

Systém, ktorý využíva už šestnásť slovenských vysokých škôl, slúži na elektronické spracovanie celej študijnej agendy. Informačný systém umožňuje minimalizovanie návštev študijného oddelenia, pretože väčšinu úkonov urobí študent, ale aj učiteľ, obrazne povedané, od notebooku z domu. Ďalšou výhodou je, že študent má detailné informácie o predmetoch, ktoré si má a ktoré si môže zapísať priamo v systéme, nebude teda musieť listovať v ročenke. Na druhej strane, učiteľ bude už v okamžiku zápisov vidieť, ktorí študenti si zapísali jeho predmet. Všetky priebežné a záverečné hodnotenia môže vložiť do systému, čo mu ušetrí prácu s vypisovaním výkazov o hodnotení predmetu. A to všetko v rozhraní webového prehliadača, ktoré je, dúfam, dôverne známe každému študentovi aj zamestnancovi.

O AIS

Akademický informačný systém (AIS) je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Vývoj AIS je zabezpečovaný Centrom aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Prvá verzia AIS bola implementovaná od roku 1997. Postupne bol AIS implementovaný na:

Verejné vysoké školy:

Súkromné vysoké školy:

Od roku 2005 bol vývoj, implementácia a prevádzka AIS podporená v rámci Centrálneho rozvojového IT projektu Ministerstva školstva SR.

V rámci tohto projektu bola vyvinutá nová verzia AIS, označovaná aj AiS2, ktorá reaguje na zmeny v používaných technológiách, vývoj v oblasti bezpečnosti, ale hlavne reaguje na rastúcu informatickú gramotnosť používateľov a ich zvýšené očakávania vychádzajúce z doterajšieho používania AIS. Na vývoji novej verzie sa podieľala spoločnosť VSL Software a.s. Košice a špeciálne cenovo zvýhodnené licencie na databázový systém a aplikačný server boli poskytnuté spoločnosťou ORACLE.

Organizácia akademického roka a využívanie AIS na podporu realizácie jednotlivých aktivít sú popísané v dokumente Akademický rok v AIS (.pdf, 373 kB).

Systém podpory používateľov AIS

Schéma podpory služby AIS.
Schéma podpory služby AIS

Systém podpory používateľov AIS rozlišuje obsahovú stránku podpory od technického zabezpečenia služby.

Obsahová stránka podpory služby AIS zahŕňa poradenstvo v rozsahu od základnej štruktúry systému, účelu a rozsahu jednotlivých rolí používateľov, až po spôsob práce so systémom pre jednotlivé roly. Podpora používateľov prebieha na 3 úrovniach:

 • Primárna úroveň podpory používateľov je poskytovaná vo forme návodov a manuálov, priamej telefonickej podpory alebo systémom školení vo forme:

  • samovzdelávania prostredníctvom webových prezentácií (manuálov),
  • školenia poskytované lektormi CIT UK, v špecifických témach zaškolenia priamo od dodávateľa AIS (UPJŠ).
  Táto úroveň podpory je určená najmä pre študentov, učiteľov a pracovníkov študijných oddelení a jedná sa o podporu akademického procesu:
 • Sekundárnu podporu poskytuje lokálny správca AIS pre oblasti, ktoré nie sú pokryté školeniami a to najmä študijným  oddeleniam a študijným prodekanom.
 • Terciárnu podporu pre lokálnych správcov AIS poskytuje centrálny obsahový správca AIS pre lokálnych správcov AIS (v prípade potreby konzultuje s dodávateľom AIS, s prorektorom pre študijné veci, prorektorom pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium).

Základné činnosti a postupy v AIS sú uvedené najmä v návodoch na webovej stránke Príručky a návody a stránke Záverečné práce na UK. Sú odporúčané pre celú UK. Špecifické činnosti a postupy v rámci jednotlivých súčastí UK rieši príslušná súčasť UK.

Formou on-line telefonickej podpory pritom používateľom poskytuje v rozsahu zverejnených návodov obsahovú podporu Centrum podpory informačných technológií (CePIT - Hotline UK), a to najmä v období zvýšenej aktivity v systéme AIS (zápis, skúškové obdobie, štátne skúšky, prijímacie konanie vrátane elektronického prihlasovania uchádzačov cez AIS) – podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke CePIT - Hotline UK.

Na základe vyhodnotenia najčastejších dotazov a nejasností je vypracovaný zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí ohľadom AIS (tzv. „FAQ“) na webovej stránke Otázky a odpovede.

 

Technické zabezpečenie služby AIS zahŕňa riešenie výpadkov, technickej nefunkčnosti systému alebo jeho častí a zmenové konanie. Túto podporu zabezpečuje oddelenie CePIT a centrálny technický správca AIS. Technická dostupnosť (prevádzka) systému je monitorovaná a výpadky sú zaznamenávané automaticky. Výpadky sú riešené v súlade s Katalógom služieb IIKS UK.

Informácie o službe AIS pre používateľov AIS sú dostupné tiež na webovej stránke sumarizujúcej celouniverzitné IT služby.

 

Používatelia AIS teda získavajú informácie o práci s aplikáciami a podporu k AIS nasledovne:

Študent  - k dispozícii sú obrázkové návody dostupné cez webové stránky AIS Príručky a návody a Záverečné práce na UK. Počas zápisu na štúdium a prihlasovania na hodnotenie predmetov môže kontaktovať CePIT - Hotline UK.

Učiteľ  - k dispozícii sú obrázkové návody dostupné cez webové stránky AIS Príručky a návody a Záverečné práce na UK. V prípade záujmu je možné absolvovať krátke školenie, ktoré zabezpečí CIT. Počas evidencie termínov hodnotenia a hodnotenia študentov môže kontaktovať CePIT - Hotline UK. V urgentnom prípade je možné kontaktovať lokálneho (fakultného) správcu AIS.

Študijné oddelenie  - k dispozícii sú špecializované používateľské príručky dostupné cez web. Vyžaduje sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje dodávateľ AIS. V prípade potreby je možné kontaktovať lokálneho (fakultného) správcu AIS.

Ostatné roly (napr. rozvrhár, personalista, garant) - k dispozícii sú špecializované používateľské príručky dostupné cez web. Vyžaduje sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje dodávateľ AIS. V prípade potreby je možné kontaktovať priamo lokálneho (fakultného) správcu AIS.

Prodekan pre študijné veci  - k dispozícii sú špecializované používateľské príručky dostupné cez web. Odporúča sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje dodávateľ AIS. K dispozícii je priamo lokálny (fakultný) správca AIS, prípadne je možné kontaktovať prorektorku pre vzdelávanie a sociálne veci.

Lokálny správca AIS (fakultný administrátor AIS)  - k dispozícii sú používateľské príručky a manuály dostupné cez web. Vyžaduje sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje UPJŠ. V prípade technických problémov kontaktovať CePIT. K dispozícii je priamo centrálny obsahový správca AIS, prípadne aj centrálny technický správca AIS.

Centrálni správcovia služby AIS (technický a obsahový)  - k dispozícii sú používateľské príručky a manuály dostupné cez web. Vyžaduje sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje dodávateľ AIS. K dispozícii je on-line podpora dodávateľa AIS (Centrálny helpdesk AIS).

CePIT - Hotline UK - k dispozícii sú používateľské príručky a manuály dostupné cez web. Vyžaduje sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje CIT UK. K dispozícii sú priamo aj centrálni správcovia služby AIS.

Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci  - k dispozícii sú priamo centrálni správcovia služby AIS.

Kontakty na správcov AIS

Správcovia služby AIS:  Peter Jurášek (technické zabezpečenie), Ľubica Janáčková, Kvetoslava Šprinková (obsahová stránka)

Akademická zodpovednosť za implementáciu a prevádzku AIS:  prorektor pre študijné veci

Fakultní správcovia AIS:

 • LF - Veronika Važanová
 • PraF - Ondrej Blažo, Helga Glesková
  <output>Helga Kovačičová</output>
  <output>Helga Kovačičov</output>
 • FiF -  Matúš Hajdúch, Daniel Madarás
 • PriF - Barbara Rybárová 
 • PdF - Miloslava Makovínyiová 
 • FaF - Martin Jamroškovič
 • FTVŠ - Ľudmila Blatná
 • JLF - Katarína Nezdobová, Eva Štermenská
 • FMFI - Jana Slávková
 • RKCMBF - Jana Hajnovičová
 • EBF - Vlastislav Svoboda 
 • FM - Martin Jamroškovič
 • FSEV - Patrícia Slovačeková
 • CDV - nie je

Vaše otázky smerujte prosím prednostne na Centrum podpory informačných technológií (CePIT) telefonicky: 02 / 9010 4444, alebo na študijné oddelenie Vašej fakulty. Kontakty využívajte podľa schémy podpory AIS.