Katalóg služieb

Zoznam

Služby:

S01 - IT Servicedesk (CEPIT)
S02 - IT zabezpečenie a ochrana budov
S03 - Podpora úseku KIS(S)
S04 - Metodická a koncepčná podpora IKT na Univerzite
S05 - Podpora vedy
S06 - Podpora štúdia
S07 - Podpora ubytovania a stravovania
S08 - Podpora ekonomického a administratívneho behu Univerzity
S09 - Centrálna správa platformy Windows
S10 - Elektronická komunikácia a kolaborácia
S11 - Univerzitný web a webové aplikácie
S12 - Informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov
S13 - Telekomunikačné služby
S14 - E-learning
S15 - Univerzitný internet
S16 - Starostlivosť o používateľský hardvér
S17 - Školenia
S18 - Študentské a zamestnanecké preukazy

 

Podkladové služby :

PS01 - Zabezpečenie behu súčasti
PS02 - Prevádzka serverovej infraštruktúry
PS03 - Kostra siete
PS04 - Dátová integrácia
PS05 - Podpora interného vývoja

S01 - IT Servicedesk (CEPIT)

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Centrum podpory informačných technológií (CePIT)

Popis služby: Prevádzka telefónneho centra pre používateľov

 

Prevádzkované:

 S01-01 : Incident manažment

 S01-02 : 1. línia podpory používateľov

 S01-03 : Monitorovanie IKT prevádzky

 S01-04 : Správa prístupov k centrálnym službám

 S01-05 : Nástroj na podporu ITIL

S02 - IT Zabezpečenie a ochrana budov

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát prevádzky IKT

Popis služby: Prevádzka kamerových a prístupových systémov

 

Prevádzkované:

 S02-01 : Kamerový systém

Pripravované:

 S02-02: Prístupový systém (turnikety)

S03 - Podpora úseku KIS(S)

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát rozvoja IKT

Popis služby: Služby poskytované pre ostatné súčasti v úseku

 

Prevádzkované:

 S03-03: Knižničný systém (v spolupráci s Akademickou knižnicou UK)

Pripravované:

 S03-01: Elektronizácia archívu

 S03-04: Nový knižničný systém

S04 - Metodická a koncepčná podpora IKT na Univerzite

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Riaditeľ CIT

Popis služby: Centrálne usmernenia, príprava súťaží, konzultácie

 

Prevádzkované:

 S04-01 : Podklady pre rozhodnutia Vedenia UK

 S04-02 : Metodické usmernenia pre IKT

 S04-03 : Prevádzkové a organizačné poriadky

 S04-04 : Verejné obstarávania na IKT

 S04-05 : Konzultácie pre fakulty a súčasti k IKT návrhom

 S04-06 : Analýza potrieb Univerzity a návrhy riešení na ich pokrytie

 S04-07 : Správa centrálnych softvérových licencií

S05 - Podpora vedy

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát rozvoja IKT

Popis služby: Systémy, ktoré CIT prevádzkuje ako zabezpečenie vedeckej činnosti alebo súvisia s Úsekom vedy

 

Prevádzkované:

 S05-03 : Granty mladých UK

 S05-05 : Štatistický softvér SAS

 S05-06 : HPC cluster CLARA

 S05-07 : REDCap

Pripravované:

 S05-01: Databáza projektov

 S05-02: Repozitár Open Access

S06 - Podpora štúdia

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát služieb IKT

Popis služby: Systémy, ktoré CIT prevádzkuje v súvislosti so vzdelávacou agendou Univerzity

 

Prevádzkované:

 S06-01 : AIS 2

 S06-02 : Študent 1

 S06-03 : Mobility

 S06-04 : Záverečné práce

 S06-05 : Databáza absolventov

 S06-09 : IS Univerzita tretieho veku

Pozastavené:

 S06-06: Študent 3

S07 - Podpora ubytovania a stravovania

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát služieb IKT

Popis služby: Systémy, ktoré CIT prevádzkuje v súvislosti s ubytovacím procesom, pre ubytovacie zariadenia alebo kvôli stravným dotáciám.

 

Prevádzkované:

 S07-01 : ISKAM 2006

 S07-04 : KEPS

 S07-05 : e-ubytovanie (PUC2)

 S07-06 : Exporty do CRŠ

Pripravované:

 S07-02: ISKAM 4

 S07-03: HOREC

S08 - Podpora ekonomického a administratívneho behu Univerzity

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát rozvoja IKT

Popis služby: Systémy, prevádzkované na zjednodušenie alebo umožnenie administratívy a organizačného zabezpečenia realizácie hlavných agiend

 

Prevádzkované:

 S08-01 : Formuláre

 S08-05 : Klient FIS

 S08-06 : Evidencia zmlúv

 S08-07 : RSVP - rezervačný systém

 S08-12: Dynamický nákupný systém a elektronický košík

Pripravované:

 S08-02: Elektronické výplatné pásky

 S08-10: Optimus (elektronické hlasovanie)

S09 - Centrálna správa platformy Windows

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát prevádzky IKT

Popis služby: Starostlivosť o servery a pracovné stanice, bežiace na platforme Windows

 

Prevádzkované:

 S09-01 : Windows servery

 S09-02 : Windows PC

 S09-03 : Windows doména

 S09-04 : Active directory

 S09-05 : Antivírusová ochrana ESET

 S09-07 : Zálohovanie používateľských dát

Pripravované:

 S09-06: InTune - správa koncových zariadení

S10 - Elektronická komunikácia a kolaborácia

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát prevádzky IKT

Popis služby: Systémy zamerané na umožnenie vzdialenej kolaborácie a elektronickej komunikácie

 

Prevádzkované:

 S10-01 : Emailový systém

 S10-02 : SharePoint

 S10-03 : Teams

 S10-05 : Skype for Business

Pripravované:

 S10-04 : Stream

S11 - Univerzitný web a webové aplikácie

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát rozvoja IKT

Popis služby: Webová prítomnosť univerzity a interne vyvinuté webové riešenia

 

Prevádzkované:

 S11-01 : Webová prezentácia UK - uniba.sk

 S11-02 : Projektové weby (Wordpressy)

 S11-03 : Kontakty

 S11-04 : kurzy.uniba.sk

S12 - Informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Riaditeľ CIT

Popis služby: Konzultačná a riadiaca činnosť súvisiaca s informačnou bezpečnosťou a OOÚ

 

Prevádzkované:

 S12-01 : GDPR

 S12-04 : Informačná bezpečnosť (konceptuálna)

S13 - Telekomunikačné služby

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát služieb IKT

Popis služby: Telefonovanie rozličných druhov

 

Prevádzkované:

 S13-01 : VOIP

 S13-02 : Mobilné telefóny (volacie programy a fakturácia)

 S13-03 : Telepresence

S14 - E-learning

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Školiace stredisko

Popis služby: Podpora dištančných metód vzdelávania a výuky

 

Prevádzkované:

 S14-01 : Metodická podpora online výučby

 S14-03 : Aktualizácie, prevádzka a úpravy moodle.uniba.sk

 S14-04 : Technické zabezpečenie online výučby

Pripravované:

 S14-02: Príprava kurzov

S15 - Univerzitný internet

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát infraštruktúry IKT

Popis služby: Systémy, cez ktoré sa do internetu pripájajú univerzitní používatelia, alebo ktoré využívajú používatelia, ktorí chcú pristupovať ku online zdrojom univerzity

 

Prevádzkované:

 S15-01 : Eduroam (WiFi)

 S15-02 : RADIUS

 S15-03 : proxy server

 S15-04 : VPN

 S15-05 : DNS záznamy

 S15-06 : domény

S16 - Starostlivosť o používateľský hardvér

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát prevádzky IKT

Popis služby: Podpora hardvérového vybavenia koncových používateľov

 

Prevádzkované:

 S16-01 : PC, Notebooky, Monitory

 S16-02 : Projektory

 S16-03 : Tlačiarne, skenery, Multifunkčné tlačiarne

 S16-04 : Mobilné telefóny (zariadenia)

 S16-05 : Sieťová konektivita v spravovaných budovách

S17 - Školenia

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Školiace stredisko

Popis služby: Kompetenčné a kvalifikačné školenia pre používateľov

 

Prevádzkované:

 S17-01 : Školenia pre nových zamestnancov

 S17-02 : Školenia na IKT kompetencie

 S17-03 : Školenia o GDPR

 S17-04 : Školenie na základy informačnej bezpečnosti

 S17-05 : Kompetenčné školenia pri zavádzaní nových IS

 S17-06 : Príprava návodov a používateľskej dokumentácie

S18 - Študentské a zamestnanecké preukazy

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát služieb IKT

Popis služby: Starostlivosť o ekosystém univerzitných preukazov

 

Prevádzkované:

 S18-01 : ISIC licencie

 S18-02 : Tvorba a distribúcia študentských preukazov

 S18-03 : Zamestnanecké preukazy

 S18-04 : Erasmus študentské preukazy

Podkladové služby

Odberateľom týchto služieb nie sú priamo používatelia či fakulty, ale odoberajú ich iné služby v tomto katalógu. Zavedené sú hlavne preto, aby katalóg služieb poskytoval kompletný prehľad o rozsahu vykonávaných činností.

PS01 - Zabezpečenie behu súčasti

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Riaditeľ CIT

Popis služby: Úkony, ktoré treba robiť aby CIT vôbec fungoval z organizačného, komunikačného a pracovno-právneho hľadiska

 

Prevádzkované:

 PS01-01 : Dochádzka

 PS01-02 : Dovolenky

 PS01-03 : Pracovné cesty

 PS01-04 : Vystavovanie objednávok a podklady k faktúram

 PS01-05 : Plánovanie a reportovanie

 PS01-06 : CIT Wiki

 PS01-07 : Korešpondencia

 PS01-08 : Kompetenčné a kvalifikačné školenia pracovníkov CIT

PS02 - Prevádzka serverovej infraštruktúry

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát infraštruktúry IKT

Popis služby: Hardvér, virtualizácia, zálohovanie a prevádzka serverovní

 

Prevádzkované:

 PS02-01 : Fyzické vybavenie

 PS02-02 : Virtualizácia

 PS02-03 : Zálohovanie

 PS02-04 : Prevádzka serverovní

 PS02-05 : Databázové servery

 PS02-06 : Centrálna správa platformy Linux

 PS02-07 : Monitoring (Zabbix)

 PS02-08 : Kapacitný manažment

Pripravované:

 PS02-09: Kubernetes Cluster

PS03 - Kostra siete

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát infraštruktúry IKT

Popis služby: Zabezpečenie základnej konektivity pre infraštruktúru

 

Prevádzkované:

 PS03-01 : Fyzická infraštruktúra kostry siete

 PS03-02 : Centrálny firewall

 PS03-03 : Uplink na SANET

 PS03-04 : Fakultné endpointy

 PS03-05 : Internet na satelitoch

 PS03-06 : Komerčný internet

PS04 - Dátová integrácia

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát rozvoja IKT

Popis služby: Prepojenie systémov a automatizácia dátových tokov medzi nimi.

 

Prevádzkované:

 PS04-01 : Integračná zbernica a CDO

 PS04-02 : Jednotná autentifikácia

 PS04-03 : Správa identít

 PS04-04 : Certifikáty (osobné a serverové)

PS05 - Podpora interného vývoja

Zodpovedajúca organizačná zložka CIT: Referát rozvoja IKT

Popis služby: Softvérové zabezpečenie, aby sme vedeli interne vyvíjať potrebné riešenia

 

Prevádzkované:

 PS05-01 : Programátorské vývojové nástroje

 PS05-02 : Automatizácia deploymentov

 PS05-04 : Repozitár a version control