Evidencia vydaných diplomov

Osoby, ktoré získali titul na UK

Pri príležitosti 90. výročia svojho vzniku vytvorila UK elektronickú databázu osôb, ktorým bol  udelený na univerzite absolventský, vedecký alebo vedecko-pedagogický titul.

Práca na zozname osôb nie je s ohľadom na rozsah a charakter úlohy dokončená. Údaje sa budú trvale doplňovať a spresňovať.  Aktuálny stav napĺňania databázy môžete zobraziť kliknutím na linku Stav napĺňania DBF v spodnej časti každej stránky zoznamu. Ak kliknete na Oznámiť chybu, sprístupní sa vám formulár, pomocou ktorého môžete reklamovať prípadné nepresnosti, či chýbajúce záznamy.

Otvoriť evidenciu diplomov vydaných na UK.


Ako hľadať v evidencii absolventov UK

 1. K dispozícii sú dva druhy vyhľadávania. Ako primárne sa po otvorení stránky ponúka rýchle vyhľadávanie. Ak hľadáte podľa mena a/alebo priezviska, je ľahostajné, v akom poradí ich uvediete. Vyhľadávač nie je citlivý na veľké a malé písmená, ani na diakritiku Zadaním reťazca „martin“ nájdete všetky záznamy obsahujúce meno Martin alebo priezvisko Martin alebo miesto narodenia Martin. Ak sa pri zadávaní vyhľadávacieho reťazca pomýlite, vyhľadávač vám ponúkne alternatívu, podobne ako to robia niektoré webové vyhľadávače.
 2. Kliknutím na Rozšírené vyhľadávanie sa prepnete do druhého vyhľadávača, ktorý poskytuje vyhľadávanie podľa viacerých položiek.
 3. Polia "Meno", "Priezvisko" dovoľujú vyhľadávanie buď podľa krstného mena alebo priezviska alebo podľa oboch údajov naraz. Vpisovať môžete celý údaj, alebo niekoľko začiatočných písmen. Napríklad zadanie reťazca "ka" v poli "Meno" vyhľadá všetkých Karolov, Kamilov, Kataríny a pod. Ak chcete vyhľadávať podľa reťazca znakov z vnútra mena, môžete použiť zástupný symbol "%" - teda zadaním "%tolo" nájdete všetkých Bartolomejov. Vyhľadávanie nie je citlivé na diakritiku ani na veľké a malé písmená. Ženské mená sú v databáze v takom tvare, ako boli uvedené na diplome, resp. v študijnej dokumentácii. Ak sa meno absolventky zmenilo (napr. vydajom), nemusí vyhľadávač absolventku nájsť.
 4. Polia "Fakulta",  "Získaný titul" a "v roku" sú vybavené rozbaľovacou roletkou, ktorá ponúka zoznam, z ktorého si môžete kliknutím myšou vybrať. V roletke "Získaný titul môžete označiť naraz aj viacero položiek.
 5. Pole "Študijný program" obsahuje ponuku, ktorá sa rozbalí po zadaní najmenej dvoch písmen. Zadávaním ďalších písmen sa ponúkaný zoznam zužuje na položky, ktoré obsahujú zadanú kombináciu znakov. Napr. ak hľadáte lekárske študijné programy a zadáte "le", objavia sa v zozname aj také položky ako "molekulárna biológia", "dialektický materializmus" a iné. Pridaním ďalšieho písmena, teda "lek" sa výber zúži, ale stále ešte nájdete napr. aj "elektronika". Až kombinácia štyroch znakov "leká" vedie k vhodnému zoznamu lekárskych odborov. Študijné programy sa dajú filtrovať aj v prípade, keď sú predvyplnené polia "Fakulta" a "Rok získania titulu".
 6. Do poľa "Miesto narodenia" môžete zadať plný názov obce, alebo niekoľko začiatočných písmen. Napr. zadanie reťazca "čad" vyhľadá všetky záznamy narodených v Čadci. Vyhľadávanie nie je citlivé na veľké a malé písmená ani na diakritiku.

Vysvetlívky

 1. Pod hlavičkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) sú uvedení aj absolventi, ktorí ukončili štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte. K premenovaniu fakulty došlo v roku 2000, pôvodná MFF vznikla v roku 1980 rozdelením Prírodovedeckej fakulty.
 2. Fakulta geologicko-geografických vied (FGGV) sa vyčlenila z Prírodovedeckej fakulty ako samostatná fakulta v roku 1952 a v roku 1959 sa stala opäť súčasťou PriF UK.
 3. Biochemický ústav (BCHÚ) a Ústav marxizmu leninizmu (ÚML) boli ústavy s celouniverzitnou pôsobnosťou a mali právo udeľovať tituly.
 4. Medzi absolventov Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ) patria aj absolventi Inštitútu telesnej výchovy a športu, ktorý vznikol v roku 1960 a o 5 rokov neskôr bol premenovaný na fakultu.
 5. V prípade, že absolventovi štúdia nebol udelený titul (v zmysle vtedy platného VŠ zákona), je v stĺpci titul uvedená skratka "abs." (absolutórium).
 6. Pod "študijným programom" sa rozumie aj študijný odbor v zmysle starších verzií  zákonov o vysokých školách.
 7. Držitelia titulu "CSc." mohli požiadať univerzitu o udelenie práva používať ekvivalentný titul "PhD." Takéto prípady sa v databáze zobrazia len s pôvodným titulom "CSc." ( Vedecké hodnosti "kandidát vied" (CSc.) a "doktor vied" (DrSc) zostávajú nedotknuté - §110, ods. 4 zákona o vysokých školách).
 8. Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení, sú absolventi vysokých škôl, ktorí skončili štúdium podľa doterajších predpisov a nebol im priznaný akademický titul, oprávnení používať akademické tituly "magister" (v skratke "Mgr."), "doktor všeobecného lekárstva" (v skratke "MUDr.") a "doktor zubného lekárstva" (v skratke "MDDr.").
 9. Údaj "miesto narodenia" je uvádzaný v pôvodnom, historickom tvare. Zmeny v územnom členení Slovenska (príslušnosť obce k okresu), resp. zmeny v názve obce alebo štátu môžu spôsobiť, že tá istá osoba má vo viacerých záznamoch uvedené rôzne miesta narodenia (Gottwaldov/Zlín, Švermovo/Telgárt, Trenčianske Mitice/Zemianske Mitice/Kostolné Mitice, SSSR/ZSSR/Rusko, Juhoslávia/Srbsko a Čierna Hora a pod.).
 10. Učiteľské štúdium je v stĺpci Študijný program označené skratkami: UVP (učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - napr. UVP: matematika; biológia), UAP (učiteľstvo akademických predmetov), UŠŠ (učiteľstvo pre špeciálne školy), UOP (učiteľstvo odborných predmetov), UOUP (učiteľstvo odborných umeleckých predmetov), UUVV (učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov), UP (učiteľstvo predmetov), PH (program Phare).
 11. Pri študijných programoch Filozofickej fakulty sú použité skratky MNF (moderná neslovanská filológia), KF (klasická filológia), SF (slovanská filológia), PT (prekladateľstvo a tlmočníctvo), JKJS (jazykoveda konkrétnych jazykových skupín).
 12. Titul profesor (prof.) udeľuje na návrh Vedeckej rady UK prezident SR. Titul profesor emeritus (prof. emer.) udeľuje po schválení vo VR UK rektor univerzity profesorom nad 65 rokov, ktorí skončili s fakultou pracovný pomer, ale naďalej na nej vedecky alebo pedagogicky pôsobia. Titul doktor honoris causa (Dr.h.c) udeľuje univerzita významným domácim aj zahraničným osobnostiam na návrh dekanov fakúlt (v takom prípade je v databáze uvedená fakulta, ktorá menovaného navrhla), alebo predseda VR UK (v databáze je uvedené Univerzita Komenského).

 

Upozornenie:
Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná.
V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu.