Príručky a návody

Pre uchádzačov o štúdium na UK Bratislava

Používateľ

Príručka

Poznámka

uchádzač o štúdium - I. stupeň a spojený I. a II. stupeň

ePrihlas:  Evidencia e-prihlášky na I. stupeň

návod na elektronické prihlásenie na I. stupeň a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia
uchádzač o štúdium - II. stupeň

ePrihlas:  Evidencia e-prihlášky na II. stupeň

návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia
uchádzač o štúdium - III. stupeň

ePrihlas:  Evidencia e-prihlášky na III. stupeň

návod na elektronické prihlásenie na III. stupeň vysokoškolského štúdia

candidate for study

ePrihlas:  e-Application and guide to studying at university

Guide to studying at university

uchádzač o štúdium - I. stupeň a spojený I. a II. stupeň

AIS:  Evidencia e-prihlášky na I. stupeň

návod na elektronické prihlásenie na I. stupeň a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia

uchádzač o štúdium - II. stupeň

AIS: Evidencia e-prihlášky na II. stupeň

návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia

uchádzač o štúdium - III. stupeň

AIS:  Evidencia e-prihlášky na III. stupeň

návod na elektronické prihlásenie na III. stupeň vysokoškolského štúdia

uchádzač o štúdium - I. stupeň a spojený I. a II. stupeň

Potvrdenie elektronickej návratky

návod na potvrdenie záujmu o štúdium, vloženie fotografie

candidate for study

Confirmation of the return slip

procedure for confirmation of interest in studing, adding of the photo for a Student Card

Pre študentov

Používateľ

Príručka

Poznámka

študent

Zápis predmetov - VSES017

obrázkový návod -

pridanie predmetov do zápisného listu

študent

Prihlásenie na hodnotenie predmetu - VSES017

obrázkový návod - prihlásenie sa na termín skúšky

študent

Prihlásenie na hodnotenie predmetu - VSES333

obrázkový návod -

prihlásenie sa na termín skúšky  - zjednodušené

študent

ZÁVEREČNÉ PRÁCE na UK

pokyny a návody

student

Advice to students for enrolling the courses - VSES017

manual (in English)

student

Signing in for examination date - VSES017

manual (in English)

Pre učiteľov

Používateľ

Príručka

Poznámka

učiteľ

Priebežné hodnotenie v AIS - VSES047

obrázkový návod -

priebežné hodnotenie študentov

učiteľ

Vypisovanie termínov hodnotenia - VSES046

obrázkový návod -

vypisovanie termínov skúšky

učiteľ

Evidencia hodnotenia študentov - VSES040

( VSES040 – Evidencia hodnotenia študentov )

obrázkový návod -

hodnotenie študentov po skúške

(pre výber cez termín hodnotenia)

 

učiteľ

ZÁVEREČNÉ PRÁCE na UK

pokyny a návody

štátnicová komisia

Hodnotenie štátnych skúšok členom štátnicovej komisie - VSES229

obrázkový návod - hodnotenia štátnej skúšky 

školiteľ, garant a vedúci katedry

Doktorandské štúdium

všeobecný popis -  administrácia doktorandského štúdia školiteľom, garantom študijného programu (16.7.2012)

Pre všetkých používateľov

Používateľ

Príručka

Poznámka

všetci používatelia AIS

Poslanie e-mailu z AIS - AS022

obrázkový návod - ako odoslať e-mail z AIS (20.5.2015)

všetci používatelia AIS Diskusia k téme - AS042 návod a popis - Diskusné fórum (23.1.2017)
všetci používatelia AIS

Diskusia k téme v AiS2 - AS042

všeobecný popis - prístup k diskusii, stavy príspevku (25.7.2017)

všetci používatelia AIS

Príručka používateľa -  AIS dokumentácia

všeobecný popis subsystémov a aplikácií systému AiS2 (21.11.2013)

všetci používatelia AIS

Dátumové akcie

Roly v systéme AIS

Zoznam dátumových akcií a rol v AIS (16.2.2017)

všetci používatelia AIS

Záverečné práce - prevod textu do PDF

obrázkový návod na inštaláciu programu CuteWriter a na prevod textu na PDF formát

(link na  CuteWriter - stiahnuť)

všetci používatelia AIS

Nastavenie prehliadačov pre AIS

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

obrázkové návody  - nastavenie prehliadača, aby sa pri tlači z AIS dokument vždy otvoril 

všetci používatelia AIS

Systém školení

všeobecný popis skupín používateľov a tématických okruhov školení

Pre referentky ŠO, rozvrhárov

Používateľ

Príručka

Poznámka

referentka ŠO

Hromadné vytvorenie zápisných listov
(v novom okne)

obrázkový návod - hromadné vytvorenie

zápisných listov pre študentov

referentka ŠO

Štúdium, zápis, zápisný list v AiS2

všeobecný popis - ako pridať predmet, parametre, kontroly (16.7.2012)

referentka ŠO

Elektronické návratky na UK - vytvorenie, spracovanie, poplatky, parametre

obrázkový návod - práca s návratkami (14.7.2016)

referentka ŠO

Validácia preukazov (v novom okne)

obrázkový návod  - postup, riešenie chýb (17.8.2012)

referentka ŠO

Podávanie žiadosti na výrobu preukazu cez CDO

obrázkový návod - postup (v systéme CDO)

referentka ŠO

Poplatky, predpisy platieb, platby v AiS2

všeobecný popis - administrácia poplatkov ver.2

referentka ŠO

Administrácia záverečných prác v AiS2

všeobecný popis - administrácia záverečných prác (ver. 2.8)(27.8.2014)

referentka ŠO

Generovanie variabilných a špecifických symbolov pre bankové spojenie podľa zadaného pravidla

všeobecný popis - administrácia poplatkov

referentka ŠO

Elektronický podací hárok

obrázkový návod - XML zoznam pre poštu

(7.5.2014)

referentka ŠO

Štipendiá v AiS2

všeobecný popis -administrácia štipendií

referentka ŠO

Štipendiá

stručný návod (zo školenia) (15.3.2017)

referentka ŠO

Štátne skúšky, kontrola štúdia  v AiS2

všeobecný popis - administrácia štátnej skúšky, kontroly studia (23.9.2014)

rozvrhári

Rozvrh v AiS2

všeobecný popis - tvorba rozvrhu hodín a rezervácia miestností (28.9.2016)

rozvrhári

AiS2 TRH - Tvorba Rozvrhu Hodín (VSRH060)

podrobný návod (20.5.2015)

referentka ŠO

Spustenie zostavy na podporu akreditácie

obrázkový návod - vygenerovanie reportu pre akreditáciu (10.4.2014)

Pre lokálnych administrátorov

Používateľ

Príručka

Poznámka

učiteľ, referentka ŠO, študijný poradca, lokálny a centrálny administrátor AIS Štatistické prehľady v AiS2 - VSES261 všeobecný popis - typy výstupov (24.5.2017)

lokálny a centrálny administrátor AIS

Príručka správcu systému (v novom okne)

všeobecný popis subsystémov, parametrizácia

lokálny a centrálny administrátor AIS

Odporúčania pre správcov systému 
(v novom okne)

stručné odporúčania pre parametrizáciu AIS

lokálny a centrálny administrátor AIS

Správa zostáv

všeobecný popis - vytváranie a administrácia tabuľkových zostáv

Namapovanie rolí

Namapovanie_roli_AIS2.xls

Subsystémy AIS a zodpovedajúce roly previazané na typických používateľov UK

66 K