Príručky a návody

Pre uchádzačov o štúdium na UK Bratislava

Používateľ Príručka Poznámka
uchádzač o štúdium - I. stupeň 
a spojený I. a II. stupeň
ePrihlas:  Evidencia e-prihlášky na I. stupeň návod na elektronické prihlásenie na I. stupeň 
a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia
uchádzač o štúdium - II. stupeň ePrihlas:  Evidencia e-prihlášky na II. stupeň návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia
uchádzač o štúdium - III. stupeň ePrihlas:  Evidencia e-prihlášky na III. stupeň návod na elektronické prihlásenie na III. stupeň vysokoškolského štúdia
candidate for study ePrihlas:  e-Application and guide to studying at university Guide to studying at university

uchádzač o štúdium - I. stupeň 
a spojený I. a II. stupeň
AIS:  Evidencia e-prihlášky na I. stupeň návod na elektronické prihlásenie na I. stupeň
a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia
uchádzač o štúdium - II. stupeň AIS: Evidencia e-prihlášky na II. stupeň návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia
uchádzač o štúdium - III. stupeň AIS:  Evidencia e-prihlášky na III. stupeň návod na elektronické prihlásenie na III. stupeň vysokoškolského štúdia
uchádzač o štúdium - I. stupeň
a spojený I. a II. stupeň
Potvrdenie elektronickej návratky návod na potvrdenie záujmu o štúdium, vloženie fotografie
candidate for study Confirmation of the return slip procedure for confirmation of interest in studing, adding of the photo for a Student Card

Pre študentov

Používateľ Príručka Poznámka
študent Zápis predmetov - VSES017 obrázkový návod -
- pridanie predmetov do zápisného listu
študent Prihlásenie na hodnotenie predmetu - VSES017 obrázkový návod -
- prihlásenie sa na termín skúšky
študent Prihlásenie na hodnotenie predmetu - VSES333 obrázkový návod -
- prihlásenie sa na termín skúšky  - zjednodušené
študent ZÁVEREČNÉ PRÁCE na UK pokyny a návody

student Advice to students for enrolling the courses - VSES017 manual (in English)

student Signing in for examination date - VSES017 manual (in English)

Pre učiteľov

Používateľ Príručka Poznámka
učiteľ Priebežné hodnotenie v AIS - VSES047 obrázkový návod -
- priebežné hodnotenie študentov
učiteľ Vypisovanie termínov hodnotenia - VSES046 obrázkový návod -
- vypisovanie termínov skúšky
učiteľ Evidencia hodnotenia študentov - VSES040
(VSES040 – Evidencia hodnotenia študentov)
obrázkový návod - hodnotenie študentov po skúške (pre výber cez termín hodnotenia)  
učiteľ ZÁVEREČNÉ PRÁCE na UK pokyny a návody

štátnicová komisia Hodnotenie štátnych skúšok členom štátnicovej komisie - VSES229 obrázkový návod -
 -hodnotenia štátnej skúšky 
školiteľ, garant a vedúci katedry Doktorandské štúdium všeobecný popis -  administrácia doktorandského štúdia školiteľom, garantom študijného programu (16.7.2012)

Pre všetkých používateľov

Používateľ Príručka Poznámka
všetci používatelia AIS Poslanie e-mailu z AIS - AS022 obrázkový návod - ako odoslať e-mail z AIS
 (20.5.2015)
všetci používatelia AIS Diskusia k téme - AS042 návod a popis - Diskusné fórum
 (23.1.2017)
všetci používatelia AIS Diskusia k téme v AiS2 - AS042 všeobecný popis - prístup k diskusii, stavy príspevku
 (25.7.2017)
všetci používatelia AIS Príručka používateľa -  AIS dokumentácia všeobecný popis subsystémov a aplikácií systému AiS2
 (21.11.2013)
všetci používatelia AIS Dátumové akcie
Roly v systéme AIS
Zoznam dátumových akcií a rol v AIS
 (16.2.2017)
všetci používatelia AIS Záverečné práce - prevod textu do PDF obrázkový návod na inštaláciu programu CuteWriter a na prevod textu na PDF formát (link na  CuteWriter - stiahnuť)
všetci používatelia AIS Nastavenie prehliadačov pre AIS Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome obrázkové návody  - nastavenie prehliadača, aby sa pri tlači z AIS dokument vždy otvoril 
všetci používatelia AIS Systém školení všeobecný popis skupín používateľov a tématických okruhov školení
všetci používatelia AIS GDPR - Poučenie oprávnenej osoby podrobnejší prehľad väčšiny pojmov GDPR (18.4.2018)

Pre referentky ŠO, rozvrhárov

Používateľ Príručka Poznámka
referentka ŠO Hromadné vytvorenie zápisných listov
(v novom okne)
obrázkový návod - hromadné vytvorenie zápisných listov pre študentov
referentka ŠO Štúdium, zápis, zápisný list v AiS2 všeobecný popis - ako pridať predmet, parametre, kontroly (16.7.2012)
referentka ŠO Elektronické návratky na UK - vytvorenie, spracovanie, poplatky, parametre (2017/18) obrázkový návod - práca s návratkami
 (14.7.2016)
referentka ŠO Validácia preukazov (v novom okne) obrázkový návod  - postup, riešenie chýb
 (17.8.2012)
referentka ŠO Podávanie žiadosti na výrobu preukazu cez CDO obrázkový návod - postup (v systéme CDO)

referentka ŠO Poplatky, predpisy platieb, platby v AiS2 všeobecný popis - administrácia poplatkov ver.2

referentka ŠO Administrácia záverečných prác v AiS2 všeobecný popis - administrácia záverečných prác
 (ver. 2.8)(27.8.2014)
referentka ŠO Generovanie variabilných a špecifických symbolov pre bankové spojenie podľa zadaného pravidla všeobecný popis - administrácia poplatkov

referentka ŠO Elektronický podací hárok obrázkový návod - XML zoznam pre poštu
 (7.5.2014)
referentka ŠO Štipendiá v AiS2 všeobecný popis -administrácia štipendií

referentka ŠO Štipendiá stručný návod (zo školenia)
 (15.3.2017)
referentka ŠO Štipendiá v AISe - FAQ Štipendiá - často kladené otázky (27.9.2018)
referentka ŠO Štátne skúšky, kontrola štúdia  v AiS2 všeobecný popis - administrácia štátnej skúšky, kontroly studia (23.9.2014)
rozvrhári Rozvrh v AiS2 všeobecný popis - tvorba rozvrhu hodín a rezervácia miestností (28.9.2016)
rozvrhári AiS2 TRH - Tvorba Rozvrhu Hodín (VSRH060) podrobný návod
 (20.5.2015)
referentka ŠO Spustenie zostavy na podporu akreditácie obrázkový návod - vygenerovanie reportu pre akreditáciu (10.4.2014)
referentka ŠO Trh práce - pracovné ponuky, stáže pre študentov v AiS2 (AS065)
všeobecný popis - administrácia pracovných ponúk (28.3.2018)
referentka ŠO Znížená zdravotná schopnosť v AiS2 - LZ003
všeobecný popis - administrácia študentov (19.9.2018)

Pre lokálnych administrátorov

Používateľ Príručka Poznámka
učiteľ, referentka ŠO,
študijný poradca, lokálny a centrálny administrátor AIS
Štatistické prehľady v AiS2 - VSES261 všeobecný popis - typy výstupov (24.5.2017)
lokálny a centrálny administrátor AIS Príručka správcu systému (v novom okne)
všeobecný popis subsystémov, parametrizácia
lokálny a centrálny administrátor AIS Odporúčania pre správcov systému 
(v novom okne)
stručné odporúčania pre parametrizáciu AIS
lokálny a centrálny administrátor AIS Správa zostáv všeobecný popis - vytváranie a administrácia tabuľkových zostáv

Namapovanie rolí

Namapovanie_roli_AIS2.xls Subsystémy AIS a zodpovedajúce roly previazané na typických používateľov UK 66 K