Príručky a návody

Pre uchádzačov o štúdium na UK Bratislava

Používateľ Príručka Poznámka
Podanie prihlášky cez portál ePrihlas:
uchádzač o štúdium - I. stupeň
a spojený I. a II. stupeň
ePrihlas: Evidencia e-prihlášky na I. stupeň návod na elektronické prihlásenie na I. stupeň
a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (11.2.2022)
uchádzač o štúdium - II. stupeň ePrihlas: Evidencia e-prihlášky na II. stupeň návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia (4.2.2022)
uchádzač o štúdium - III. stupeň ePrihlas: Evidencia e-prihlášky na III. stupeň návod na elektronické prihlásenie na III. stupeň vysokoškolského štúdia (4.2.2022)
candidate for study ePrihlas: e-Application and guide to studying at university Guide to studying at university (4.2.2022)

  Podanie prihlášky cez AIS:
uchádzač o štúdium - I. stupeň
a spojený I. a II. stupeň
AIS: Evidencia e-prihlášky na I. stupeň návod na elektronické prihlásenie na I. stupeň
a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia
uchádzač o štúdium - II. stupeň AIS: Evidencia e-prihlášky na II. stupeň návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia
uchádzač o štúdium - III. stupeň AIS: Evidencia e-prihlášky na III. stupeň návod na elektronické prihlásenie na III. stupeň vysokoškolského štúdia
  Potvrdenie návratky:  
uchádzač o štúdium - I. stupeň
a spojený I. a II. stupeň
Potvrdenie elektronickej návratky návod na potvrdenie záujmu o štúdium, vloženie fotografie (24.5.2022)
candidate for study Confirmation of the return slip procedure for confirmation of interest in studing, adding of the photo for a Student Card (3.6.2022)

Pre študentov

Používateľ Príručka Poznámka
študent Pridanie IBAN – študent/ka obrázkový návod -  pridanie čísla účtu v tvare IBAN  (3.6.2022)
student Adding new IBAN - student manual - Adding new IBAN (3.6.2022)
študent Potvrdenie súhlasu – študent/ka obrázkový návod - dodatočné potvrdenie súhlasu študenta (17.6.2022)
student Additional granting consent  – student manual - Additional granting consent  (17.6.2022)
študent Prepínanie medzi univerzálnym rozhraním AIS a novým zobrazením - nový študentský portál obrázkový návod - prepínanie medzi Portálom študenta a univerzálnym zobrazením AIS (14.12.2022)
študent Zápis predmetov - VSES017 - univerzálne rozhranie AIS
Zápis predmetov - nový študentský portál
obrázkový návod -
- pridanie predmetov do zápisného listu
študent Prihlásenie na hodnotenie predmetu - VSES017 - univerzálne rozhranie AIS
Prihlásenie na hodnotenie predmetu nový študentský portál
obrázkový návod -
- prihlásenie sa na termín skúšky (14.12.2022)
študent Prihlásenie na hodnotenie predmetu - VSES333 obrázkový návod -
- prihlásenie sa na termín skúšky - zjednodušené
študent Prihlásenie na rozvrh - univerzálne rozhranie AIS
Prihlásenie na rozvrh - nový študentský portál
Prihlásenie na rozvrh (27.1.2023)
student Schedule Registration in Student view  Schedule Registration in Student view - manual in English (2.2.2023)
študent ZÁVEREČNÉ PRÁCE na UK pokyny a návody

student Advice to students for enrolling the courses - VSES017

 

Enrolling the courses

- manual in English

student

Signing in for examination date - VSES017

Signing in for examination date - AIS -  Student view

Signing in for examination date

- manuals in English 

 

Pre učiteľov

Používateľ Príručka Poznámka
učiteľ Prepínanie medzi univerzálnym rozhraním AIS a novým Portálom - nový učiteľský portál obrázkový návod - prepínanie medzi Portálom učiteľa a univerzálnym rozhraním AIS (14.12.2022)
učiteľ Priebežné hodnotenie v AIS - VSES047 obrázkový návod -
- priebežné hodnotenie študentov (univerzálne rozhranie AIS)
učiteľ Priebežné hodnotenie v SAHU nový učiteľský portál SAHU - pridanie dôvodu a udelenie priebežného hodnotenia v učiteľskom zobrazení AIS (v Portáli učiteľa) (2.3.2023)
učiteľ Vypisovanie termínov hodnotenia - VSES046 obrázkový návod -
- vypisovanie termínov skúšky (univerzálne rozhranie AIS)
učiteľ Evidencia hodnotenia študentov - VSES040
(VSES040 – Evidencia hodnotenia študentov)
obrázkový návod - hodnotenie študentov po skúške (pre výber cez termín hodnotenia) (univerzálne rozhranie AIS)
učiteľ Skúšky a hodnotenia učiteľa v SAHU nový učiteľský portál SAHU - obrázkový leták o vypisovaní termínov a zapisovaní známok v novom učiteľskom portáli
učiteľ ZÁVEREČNÉ PRÁCE na UK pokyny a návody

štátnicová komisia Hodnotenie štátnych skúšok členom štátnicovej komisie - VSES229 obrázkový návod -
 - hodnotenia štátnej skúšky (univerzálne rozhranie AIS)
školiteľ doktoranda Práca s aplikáciou Doktorandi pre školiteľov a školiteľky PhD. návodVSES310 Doktorandi školiteľa, osoby zodpovednej za realizáciu študijného programu (22.6.2022)
školiteľ, garant a vedúci katedry Doktorandské štúdium všeobecný popis - administrácia doktorandského štúdia školiteľom, garantom študijného programu (16.7.2012)
učiteľ Vedecko-pedagogická charakteristika osoby predbežný popis  - VPCH v AIS
učiteľ, zamestnanec Poslanie e-mailu študentom z AIS - AS022 obrázkový návod - ako odoslať e-mail z AIS
(20.5.2015)

Pre všetkých používateľov

Používateľ Príručka Poznámka
všetci používatelia AIS Diskusia k téme - AS042 návod a popis - Diskusné fórum
(23.1.2017)
všetci používatelia AIS Diskusia k téme v AiS2 - AS042 všeobecný popis - prístup k diskusii, stavy príspevku
(25.7.2017)
všetci používatelia AIS Príručka používateľa - AIS dokumentácia všeobecný popis subsystémov a aplikácií systému AiS2
(21.11.2013)
všetci používatelia AIS Dátumové akcie
Roly v systéme AIS
Zoznam dátumových akcií a rol v AIS
(16.2.2017)
všetci používatelia AIS Záverečné práce - prevod textu do PDF obrázkový návod na inštaláciu programu CuteWriter a na prevod textu na PDF formát (link na CuteWriter - stiahnuť)
všetci používatelia AIS Nastavenie prehliadačov pre AIS Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome obrázkové návody - nastavenie prehliadača, aby sa pri tlači z AIS dokument vždy otvoril
všetci používatelia AIS Systém školení všeobecný popis skupín používateľov a tématických okruhov školení

Pre referentky ŠO, rozvrhárov

Používateľ Príručka Poznámka
referentka ŠO Hromadné vytvorenie zápisných listov
(v novom okne)
obrázkový návod - hromadné vytvorenie zápisných listov pre študentov
referentka ŠO Štúdium, zápis, zápisný list v AiS2 všeobecný popis - ako pridať predmet, parametre, kontroly (16.7.2012)
referentka ŠO Od prijatia po zápis - Elektronické návratky na UK - vytvorenie, spracovanie, poplatky, parametre návod bol presunutý na stránky fakultných správcov AIS
(11.6.2019)
referentka ŠO Validácia preukazov (v novom okne) obrázkový návod - postup, riešenie chýb
(17.8.2012)
referentka ŠO Podávanie žiadosti na výrobu preukazu cez CDO obrázkový návod - postup (v systéme CDO)

referentka ŠO Poplatky, predpisy platieb, platby v AiS2 všeobecný popis - administrácia poplatkov ver.2

referentka ŠO Administrácia záverečných prác v AiS2 všeobecný popis - administrácia záverečných prác
(ver. 2.12)(27.8.2019)
referentka ŠO Generovanie variabilných a špecifických symbolov pre bankové spojenie podľa zadaného pravidla všeobecný popis - administrácia poplatkov

referentka ŠO Elektronický podací hárok obrázkový návod - XML zoznam pre poštu
(7.5.2014)
referentka ŠO Štipendiá v AiS2 všeobecný popis -administrácia štipendií

referentka ŠO Štipendiá stručný návod (zo školenia)
(15.3.2017)
referentka ŠO Štipendiá v AISe - FAQ Štipendiá - často kladené otázky (27.9.2018)
referentka ŠO Štátne skúšky, kontrola štúdia v AiS2 všeobecný popis - administrácia štátnej skúšky, kontroly studia (23.9.2014)
rozvrhári Rozvrh v AiS2 všeobecný popis - tvorba rozvrhu hodín a rezervácia miestností (28.9.2016)
rozvrhári AiS2 TRH - Tvorba Rozvrhu Hodín (VSRH060) podrobný návod
(20.5.2015)
referentka ŠO Spustenie zostavy na podporu akreditácie obrázkový návod - vygenerovanie reportu pre akreditáciu (10.4.2014)
referentka ŠO Trh práce - pracovné ponuky, stáže pre študentov v AiS2 (AS065) všeobecný popis - administrácia pracovných ponúk (28.3.2018)
referentka ŠO Znížená zdravotná schopnosť v AiS2 - LZ003 všeobecný popis - administrácia študentov (19.9.2018)

Pre lokálnych administrátorov

Používateľ Príručka Poznámka
lokálny administrátor AIS Nastavenie VSK v AIS2 obrázkový návod - nastavenie VSK v AIS2 (15.6.2022)
lokálny administrátor AIS Študentská anketa v AiS2 obrázkový návod - vytvorenie študentskej ankety v AIS 
(9.5.2023)
lokálny administrátor AIS ST - Študijné programy a študijné plány

všeobecný popis - Tvorba študijných plánov (23.6.2021)

učiteľ, referentka ŠO,
študijný poradca, lokálny a centrálny administrátor AIS
Štatistické prehľady v AiS2 - VSES261 všeobecný popis - typy výstupov (24.5.2017)
lokálny a centrálny administrátor AIS Príručka správcu systému (v novom okne)
všeobecný popis subsystémov, parametrizácia
lokálny a centrálny administrátor AIS Odporúčania pre správcov systému
(v novom okne)
stručné odporúčania pre parametrizáciu AIS
lokálny a centrálny administrátor AIS Správa zostáv všeobecný popis - vytváranie a administrácia tabuľkových zostáv

Namapovanie rolí

Namapovanie_roli_AIS2.xls Subsystémy AIS a zodpovedajúce roly previazané na typických používateľov UK 66 K
Telefonická podpora používateľov informačných technológií na Univerzite Komenského, telefónne číslo +421 2 9010 4444, v pracovné dni od 8:00 do 20:00, cez víkendy od 9:00 do 12:00. V prípade potreby použíte e-mailovú adresu cepit@uniba.sk.