Príručky a návody

Pre uchádzačov o štúdium na UK Bratislava

Používateľ Príručka Poznámka
Podanie prihlášky cez portál ePrihlas / E- Application Portal:
uchádzač o štúdium - I. stupeň
a spojený I. a II. stupeň
ePrihlas: Evidencia e-prihlášky na I. stupeň návod na elektronické prihlásenie na I. stupeň
a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (24.7.2023)
candidate for study Submission of electronic application I. degree and combined I. and II. degree Guide to studying at university - E- Application Portal (14.9.2023)
uchádzač o štúdium - II. stupeň ePrihlas: Evidencia e-prihlášky na II. stupeň návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia (24.7.2023)
uchádzač o štúdium - III. stupeň ePrihlas: Evidencia e-prihlášky na III. stupeň návod na elektronické prihlásenie na III. stupeň vysokoškolského štúdia (24.7.2023)
candidate for study Submission of electronic application level III. Guide to studying at university - E- Application Portal (14.9.2023)
uchádzač o štúdium - iné štúdium ePrihlas: Evidencia e-prihlášky na Iné štúdium návod na elektronické prihlásenie na Iné štúdium vysokoškolského štúdia (24.7.2023)
candidate for study Submission of electronic application – other studies  Guide to studying at university - E- Application Portal (14.9.2023)
  Podanie prihlášky cez AIS:

 

uchádzač o štúdium - I. stupeň
a spojený I. a II. stupeň

AIS: Evidencia e-prihlášky na I. stupeň - VSPK060

návod na elektronické prihlásenie na I. stupeň a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (1.12.2023)

candidate for study - I. degree and combined I. and II.  degree

AIS: Submission of electronic application I. degree and combined I. and II. degree

 

manual - submission of electronic application I. degree and combined I. and II. degree (26.1.2024)

uchádzač o štúdium - II. stupeň AIS: Evidencia e-prihlášky na II. stupeň - VSPK060 návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia (9.4.2024)
candidate for study - II. degree AIS: Submission of electronic application II. degree manual - submission of electronic application II. degree (23.4.2024)
uchádzač o štúdium - III. stupeň AIS: Evidencia e-prihlášky na III. stupeň - VSPK060 návod na elektronické prihlásenie na III. stupeň vysokoškolského štúdia (22.5.2024)
  Potvrdenie návratky:  
uchádzač o štúdium Potvrdenie elektronickej návratky návod na potvrdenie záujmu o štúdium, vloženie fotografie (24.5.2022)
candidate for study Confirmation of the return slip procedure for confirmation of interest in studing, adding of the photo for a Student Card (3.6.2022)
Elektronický zápis 
uchádzač o štúdium - novoprijatý  Elektronický zápis - novoprijatý návod na elektronické prihlásenie - novoprijatý (11.7.2024)
candidate for study Electronic registration Electronic registration (23.8.2023)

Pre študentov

Používateľ Príručka Poznámka
študent Pridanie IBAN – študentský portál obrázkový návod -  pridanie čísla účtu v tvare IBAN  (20.10.2023)
student Adding new IBAN - student portal manual - adding new IBAN (20.10.2023)
študent Potvrdenie súhlasu – študent/ka obrázkový návod - dodatočné potvrdenie súhlasu študenta (17.6.2022)
student Additional granting consent  – student manual - Additional granting consent  (17.6.2022)
študent Prepínanie medzi univerzálnym rozhraním AIS a novým zobrazením - študentský portál obrázkový návod - prepínanie medzi Portálom študenta a univerzálnym zobrazením AIS (14.12.2022)
študent Elektronický zápis do ďalšej časti štúdia Elektronický zápis do ďalšej časti štúdia (4.8.2023)
studentElectronic registration for the next part of the study Electronic registration for the next part of the study (23.8.2023)
študent Zápis predmetov - VSES017 - univerzálne rozhranie AIS obrázkový návod -
- pridanie predmetov do zápisného listu (5.10.2023)
student Enrollment of the subjects - VSES017 - universal view of AIS manual - adding subjects to the enrollment sheet (5.10.2023)
študentZápis predmetov - študentský portál obrázkový návod -
- pridanie predmetov do zápisného listu (20.9.2023)
student Enrollment of the subject – Student view manual - adding subjects to the enrollment sheet (20.9.2023)
študent Prihlásenie na hodnotenie predmetu - VSES017 - univerzálne rozhranie AIS

obrázkový návod -
- prihlásenie sa na termín skúšky (23.11.2022)

student Subject evaluation registration - VSES017 - universal view manual - subject evaluation registration (26.1.2024)
študent Prihlásenie na hodnotenie predmetu študentský portál obrázkový návod -
- prihlásenie sa na termín skúšky (22.11.2023)
student Subject evaluation registration - student view  manual - subject evaluation registration (26.1.2024)
študent Prihlásenie na hodnotenie predmetu - VSES333 obrázkový návod -
- prihlásenie sa na termín skúšky - zjednodušené (22.11.2023)
student Subject evaluation registration - VSES333 manual - subject evaluation registration (26.1.2024)
študent Prihlásenie na termín štátnej skúškyštudentský portál obrázkový návod -
- prihlásenie na termín štátnej skúšky (19.10.2023)
student Registration for the state examination - Student portal manual -
- registration for the state examination date  (30.10.2023)
študent Prihlásenie na rozvrh - univerzálne rozhranie AIS obrázkový návod - prihlásenie na rozvrh (20.10.2023)
student Schedule registration - universal view of AIS manual - schedule registration (20.10.2023)
študent Prihlásenie na rozvrh - študentský portál obrázkový návod - prihlásenie na rozvrh (20.10.2023)
student Schedule Registration - student portal manual - schedule registration (20.10.2023)
študent ZÁVEREČNÉ PRÁCE na UK pokyny a návody

student Advice to students for enrolling the courses - VSES017

 

Enrolling the courses

- manual in English

student

Signing in for examination date - VSES017

Signing in for examination date - AIS -  Student view

Signing in for examination date

- manuals in English 

 

absolvent Prihlasovanie na slávnosti štúdia - VSES017  obrázkový návod - prihlásenie na slávnosti štúdia (27.5.2024)
graduate Registration at the study celebration - VSES017 manual - registration at the study celebration (27.5.2024)

Pre učiteľov

Používateľ Príručka Poznámka
učiteľ Prepínanie medzi univerzálnym rozhraním AIS a novým Portálom - učiteľský portál obrázkový návod - prepínanie medzi Portálom učiteľa a univerzálnym rozhraním AIS (14.12.2022)
učiteľ Priebežné hodnotenie v AIS - VSES047 obrázkový návod -
- priebežné hodnotenie študentov (univerzálne rozhranie AIS)
učiteľ Priebežné hodnotenie v SAHU učiteľský portál SAHU - pridanie dôvodu a udelenie priebežného hodnotenia v učiteľskom zobrazení AIS (v Portáli učiteľa) (2.3.2023)
učiteľ Vypisovanie termínov hodnotenia - VSES046 obrázkový návod -
- vypisovanie termínov skúšky (univerzálne rozhranie AIS)
učiteľ Evidencia hodnotenia študentov - VSES040
(VSES040 – Evidencia hodnotenia študentov)
obrázkový návod - hodnotenie študentov po skúške (pre výber cez termín hodnotenia) (univerzálne rozhranie AIS)
učiteľ Skúšky a hodnotenia učiteľa v SAHU učiteľský portál SAHU - obrázkový leták o vypisovaní termínov a zapisovaní známok v novom učiteľskom portáli
učiteľ ZÁVEREČNÉ PRÁCE na UK pokyny a návody

školiteľ doktoranda Práca s aplikáciou Doktorandi pre školiteľov a školiteľky PhD. návodVSES310 Doktorandi školiteľa, osoby zodpovednej za realizáciu študijného programu (22.6.2022)
školiteľ, garant a vedúci katedry Doktorandské štúdium všeobecný popis - administrácia doktorandského štúdia školiteľom, garantom študijného programu (16.7.2012)
učiteľ Vedecko/umelecko - pedagogická charakteristika osoby obrázkový návod - ako vyplniť VUPCH v AIS (1.3.2024)
teacher Scientific/artistic-pedagogical characteristics of a person Pictorial instructions on how to fill out VUPCH in AIS (6.3.2024)
učiteľ, zamestnanec Poslanie e-mailu študentom z AIS - AS022 obrázkový návod - ako odoslať e-mail z AIS
(20.5.2015)

Pre všetkých používateľov

Používateľ Príručka Poznámka
všetci používatelia AIS Diskusia k téme - AS042 návod a popis - Diskusné fórum
(23.1.2017)
všetci používatelia AIS Diskusia k téme v AiS2 - AS042 všeobecný popis - prístup k diskusii, stavy príspevku
(25.7.2017)
všetci používatelia AIS Príručka používateľa - AIS dokumentácia všeobecný popis subsystémov a aplikácií systému AiS2
(21.11.2013)
všetci používatelia AIS Dátumové akcie
Roly v systéme AIS
Zoznam dátumových akcií a rol v AIS
(16.2.2017)
všetci používatelia AIS Záverečné práce - prevod textu do PDF obrázkový návod na inštaláciu programu CuteWriter a na prevod textu na PDF formát (link na CuteWriter - stiahnuť)
všetci používatelia AIS Nastavenie prehliadačov pre AIS Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome obrázkové návody - nastavenie prehliadača, aby sa pri tlači z AIS dokument vždy otvoril
všetci používatelia AIS Systém školení všeobecný popis skupín používateľov a tématických okruhov školení

Pre referentky ŠO, rozvrhárov

Používateľ Príručka Poznámka
referentka ŠO Hromadné vytvorenie zápisných listov
(v novom okne)
obrázkový návod - hromadné vytvorenie zápisných listov pre študentov
referentka ŠO Štúdium, zápis, zápisný list v AiS2 všeobecný popis - ako pridať predmet, parametre, kontroly (16.7.2012)
referentka ŠO Od prijatia po zápis - Elektronické návratky na UK - vytvorenie, spracovanie, poplatky, parametre návod bol presunutý na stránky fakultných správcov AIS
(11.6.2019)
referentka ŠO Validácia preukazov (v novom okne) obrázkový návod - postup, riešenie chýb
(17.8.2012)
referentka ŠO Podávanie žiadosti na výrobu preukazu cez CDO obrázkový návod - postup (v systéme CDO)

referentka ŠO Poplatky, predpisy platieb, platby v AiS2 všeobecný popis - administrácia poplatkov ver.2

referentka ŠO Administrácia záverečných prác v AiS2 všeobecný popis - administrácia záverečných prác
(ver. 2.12)(27.8.2019)
referentka ŠO Generovanie variabilných a špecifických symbolov pre bankové spojenie podľa zadaného pravidla všeobecný popis - administrácia poplatkov

referentka ŠO Elektronický podací hárok obrázkový návod - XML zoznam pre poštu
(7.5.2014)
referentka ŠO Štipendiá v AiS2 všeobecný popis -administrácia štipendií

referentka ŠO Štipendiá stručný návod (zo školenia)
(15.3.2017)
referentka ŠO Štipendiá v AISe - FAQ Štipendiá - často kladené otázky (27.9.2018)
referentka ŠO Štátne skúšky, kontrola štúdia v AiS2 všeobecný popis - administrácia štátnej skúšky, kontroly studia (23.9.2014)
rozvrhári Rozvrh v AiS2 všeobecný popis - tvorba rozvrhu hodín a rezervácia miestností (28.9.2016)
rozvrhári AiS2 TRH - Tvorba Rozvrhu Hodín (VSRH060) podrobný návod
(20.5.2015)
referentka ŠO Spustenie zostavy na podporu akreditácie obrázkový návod - vygenerovanie reportu pre akreditáciu (10.4.2014)
referentka ŠO Trh práce - pracovné ponuky, stáže pre študentov v AiS2 (AS065) všeobecný popis - administrácia pracovných ponúk (28.3.2018)
referentka ŠO Znížená zdravotná schopnosť v AiS2 - LZ003 všeobecný popis - administrácia študentov (19.9.2018)

Pre lokálnych administrátorov

Používateľ Príručka Poznámka
lokálny administrátor AIS Nastavenie VSK v AIS2 obrázkový návod - nastavenie VSK v AIS2 (15.6.2022)
lokálny administrátor AIS Študentská anketa v AiS2 obrázkový návod - vytvorenie študentskej ankety v AIS 
(9.5.2023)
vyhodnotenie ankety Študentská anketa - vyhodnotenie – AS050 – AS063   obrázkový návod (16.10.2023)
lokálny administrátor AIS ST - Študijné programy a študijné plány

všeobecný popis - Tvorba študijných plánov (23.6.2021)

učiteľ, referentka ŠO,
študijný poradca, lokálny a centrálny administrátor AIS
Štatistické prehľady v AiS2 - VSES261 všeobecný popis - typy výstupov (24.5.2017)
lokálny a centrálny administrátor AIS Príručka správcu systému (v novom okne)
všeobecný popis subsystémov, parametrizácia
lokálny a centrálny administrátor AIS Odporúčania pre správcov systému
(v novom okne)
stručné odporúčania pre parametrizáciu AIS
lokálny a centrálny administrátor AIS Správa zostáv všeobecný popis - vytváranie a administrácia tabuľkových zostáv

Namapovanie rolí

Namapovanie_roli_AIS2.xls Subsystémy AIS a zodpovedajúce roly previazané na typických používateľov UK 66 K
Telefonická podpora používateľov informačných technológií na Univerzite Komenského, telefónne číslo +421 2 9010 4444, v pracovné dni od 8:00 do 20:00, cez víkendy od 9:00 do 12:00. V prípade potreby použíte e-mailovú adresu cepit@uniba.sk.