Právnická fakulta

Odborný asistent na Ústave cudzojazyčnej právnej komunikácie

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava  v  zastúpení   jej   dekanom  doc.  JUDr.  Eduardom Burdom, PhD.,  v súlade so zákonom  NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vypisuje  výberové  konanie  na  obsadenie  pracovného miesta:

 

Odborný asistent na Ústave cudzojazyčnej právnej komunikácie

 

Predpoklady výkonu práce:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

-          vedecká hodnosť CSc., alebo akademický titul PhD.    

-          niekoľkoročná prax a skúsenosť s prácou s anglickým právnym jazykom

-          pedagogická prax na vysokej škole (s výnimkou doktorandského štúdia)

-          medzinárodne uznávaný certifikát z anglického právneho jazyka na úrovni C1 (ILEC, TOLES)

-          znalosť ďalšieho cudzieho jazyka na minimálne úrovni B2 výhodou

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Platové   podmienky   podľa   platných   právnych   predpisov  v  súlade  so  zákonom  NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky posielajte do 02.augusta 2021

 

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte:

01. október 2021

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi  o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a s prehľadom publikačných aktivít zasielajte na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Referát personálnej práce,

vnútornej kontroly a sťažností

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

V Bratislave 08. júla 2021             

                   

 

                                                                                      doc.  JUDr.  Eduard Burda, PhD.

                                                                                                dekan fakulty

Odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava  v  zastúpení   jej   dekanom  doc.  JUDr.  Eduardom Burdom, PhD.,  v súlade so zákonom  NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vypisuje  výberové  konanie  na  obsadenie  pracovného miesta:

 

Odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

 

Predpoklady výkonu práce:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

-          vedecká hodnosť CSc., alebo akademický titul PhD. v odbore pracovné právo  

-          vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore pracovné právo

-          pedagogická prax na vysokej škole minimálne 5 rokov

-          aktívna znalosť svetového jazyka

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Platové   podmienky   podľa   platných   právnych   predpisov  v  súlade  so  zákonom  NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky posielajte do 02.augusta 2021

 

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte:

01. október 2021

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi  o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a s prehľadom publikačných aktivít zasielajte na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Referát personálnej práce,

vnútornej kontroly a sťažností

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

V Bratislave 08. júla 2021             

                   

 

                                                                                      doc.  JUDr.  Eduard Burda, PhD.

       dekan fakulty

Odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava  v  zastúpení   jej   dekanom  doc.  JUDr.  Eduardom Burdom, PhD.,  v súlade so zákonom  NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vypisuje  výberové  konanie  na  obsadenie  pracovného miesta:

 

Odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva

 

Predpoklady výkonu práce:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

-          vedecká hodnosť CSc., alebo akademický titul PhD. v odbore   občianske právo

-          vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore

-          pedagogická prax na vysokej škole (s výnimkou doktorandského štúdia)

-          aktívna znalosť svetového jazyka

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Platové   podmienky   podľa   platných   právnych   predpisov  v  súlade  so  zákonom  NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky posielajte do 02.augusta 2021

 

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte:

01. október 2021

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi  o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a s prehľadom publikačných aktivít zasielajte na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Referát personálnej práce,

vnútornej kontroly a sťažností

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

V Bratislave 08. júla 2021             

                    

 

                                                                                      doc.  JUDr.  Eduard Burda, PhD.

                                                                                                dekan fakulty

Odborný asistent na Ústave ekonomických vied

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava  v  zastúpení   jej   dekanom  doc.  JUDr.  Eduardom Burdom, PhD.,  v súlade so zákonom  NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vypisuje  výberové  konanie  na  obsadenie  pracovného miesta:

 

Odborný asistent na Ústave ekonomických vied

 

Predpoklady výkonu práce:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore s ekonomickým zameraním

-          vedecká hodnosť CSc., alebo akademický titul PhD. v odbore s ekonomickým zameraním  

-          vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore

-          pedagogická prax na vysokej škole minimálne 5 rokov

-          aktívna znalosť anglického jazyka (predpoklad výučby v anglickom jazyku)

-          aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka výhodou

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Platové   podmienky   podľa   platných   právnych   predpisov  v  súlade  so  zákonom  NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky posielajte do 02.augusta 2021

 

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte:

01. október 2021

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi  o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a s prehľadom publikačných aktivít zasielajte na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Referát personálnej práce,

vnútornej kontroly a sťažností

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

V Bratislave 08. júla 2021             

                   

 

                                                                                      doc.  JUDr.  Eduard Burda, PhD.

       dekan fakulty

Odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava  v  zastúpení   jej   dekanom  doc.  JUDr.  Eduardom Burdom, PhD.,  v súlade so zákonom  NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vypisuje  výberové  konanie  na  obsadenie  pracovného miesta:

 

Odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

 

Predpoklady výkonu práce:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

-          vedecká hodnosť CSc., alebo akademický titul PhD. v odbore medzinárodné právo  

-          vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore

-          pedagogická prax na vysokej škole (s výnimkou doktorandského štúdia)

-          aktívna znalosť anglického jazyka (predpoklad výučby v anglickom jazyku)

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Platové   podmienky   podľa   platných   právnych   predpisov  v  súlade  so  zákonom  NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky posielajte do 02.augusta 2021

 

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte:

01. október 2021

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi  o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a s prehľadom publikačných aktivít zasielajte na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Referát personálnej práce,

vnútornej kontroly a sťažností

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

V Bratislave 08. júla 2021             

                   

 

                                                                                      doc.  JUDr.  Eduard Burda, PhD.

       dekan fakulty

Odborný asistent na Katedre správneho a environmentálneho práva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava  v  zastúpení   jej   dekanom  doc.  JUDr.  Eduardom Burdom, PhD.,  v súlade so zákonom  NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vypisuje  výberové  konanie  na  obsadenie  pracovného miesta:

 

Odborný asistent na Katedre správneho a environmentálneho práva

 

Predpoklady výkonu práce:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

-          vedecká hodnosť CSc., alebo akademický titul PhD. v odbore správne právo  

-          vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore

-          pedagogická prax na vysokej škole (s výnimkou doktorandského štúdia)

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Platové   podmienky   podľa   platných   právnych   predpisov  v  súlade  so  zákonom  NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky posielajte do 02.augusta 2021

 

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte:

01. október 2021

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi  o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a s prehľadom publikačných aktivít zasielajte na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Referát personálnej práce,

vnútornej kontroly a sťažností

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

V Bratislave 08. júla 2021             

                   

 

                                                                                      doc.  JUDr.  Eduard Burda, PhD.

       dekan fakulty

Odborný asistent na Katedre rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava  v  zastúpení   jej   dekanom  doc.  JUDr.  Eduardom Burdom, PhD.,  v súlade so zákonom  NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vypisuje  výberové  konanie  na  obsadenie  pracovného miesta:

 

Odborný asistent na Katedre rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

Predpoklady výkonu práce:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

-          vedecká hodnosť CSc., alebo akademický titul PhD.   

-          vedeckovýskumná a publikačná činnosť

-          pedagogická prax na vysokej škole (mimo doktorandského štúdia)

-          aktívne znalosti jazykov potrebných k vedeckému bádaniu v odbore „rímske právo“

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Platové   podmienky   podľa   platných   právnych   predpisov  v  súlade  so  zákonom  NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky posielajte do 02.augusta 2021

 

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte:

01. október 2021

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi  o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a s prehľadom publikačných aktivít zasielajte na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Referát personálnej práce,

vnútornej kontroly a sťažností

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

V Bratislave 08. júla 2021             

                   

 

                                                                                      doc.  JUDr.  Eduard Burda, PhD.

       dekan fakulty

• 1 research position – postdoctoral vacancy at the Department of International Law and International Relations at the Faculty of Law of the CU

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Šafárikovo nám. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava, with its statutory representative doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., the dean of the faculty, offers in compliance with the Act of the National Council of the Slovak Republic No. 131/2002 Coll. on higher education and on the change and supplement to some acts a following vacancy:

·         1 research position – postdoctoral vacancy at the Department of International Law and International Relations at the Faculty of Law of the CU

Qualification requirements:

- education of the III. degree or its equivalent in the study field Law or Law Sciences (completed studies and successfully defended dissertation at other university than the CU no later than three years before the commencement of the postdoctoral stay, preferably acquired at a foreign university),

- the application process is not open for graduates of the CU and external education institutions directly connected to the CU (Slovak Academy of Sciences),

- the application process is not aimed for graduates older than 35 years,

- independent scientific research activity, active participation on solving and drafting of national and international scientific projects as a member of a research team,

- publication activity in national professional journals and international reviewed, impact and currents journals,

- English language skill on the level B2 and higher

- knowledge of another world language is welcomed

 

Type of employment: 1,0

Starting date: 1 October 2021

Term of the employment contract: until 30 September 2022, with a possibility of prolongation of 1 year

List of required documents:

- a written job application to enter the application process,

- a structured CV with an overview of the track record in the professional area and the results of the applicant´s scientific and research activity

- copies of university diplomas,

- a frame project of the proposed research under the guidance of doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. and doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., which corresponds to the research topic: „The principle of the rule of law and its enforcement within the external activity of the EU“,

- a declaration on honour of being without criminal records.

The documents are to be presented in Slovak or English language

Remuneration conditions: according to the Act of the National Council of the Slovak Republic No. 553/2003 Coll. on remuneration of some employees at the work performance in public interest and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions, the tariff salary is at least 1079,00 EUR with an estimated personal bonus of at least 50% of the tariff salary (the salary bracket 9 according to § 7 section 1 and the annex Nr. 5 to the Act) and individual bonuses based on the proven performance.

The postdoctoral position is governed by individual provisions for the term of the employment contract according to the CU rector´s directive No. 3/2020 – Postdoctoral stays at the Comenius University in Bratislava.

Job description: Scientific and research activity within the defined research topic and the corresponding teaching activity

The selection procedure: a personal interview or an interview which will take place through telecommunication means – teleconference (based on the exceptional measures related to the presence and spread of the coronavirus – the COVID-19 disease)

By sending the job application, the applicant gives his consent to the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Please send the job application together with the required documents proving the fulfillment of the requirements to the email address pracaflaw.uniba.sk or in the printed form to the address: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Referát personálnej práce, Šafárikovo nám. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava, with a note „Výberové konanie“, until 31 August 2021.

In Bratislava, 01 July 2021

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

                                                                                                                                                      the dean

• 1 miesto výskumného pracovníka – postdoktorandské pracovné miesto na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PraF UK

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava, zastúpená doc. JUDr Eduardom Burdom, PhD., dekanom, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

·         1 miesto výskumného pracovníka – postdoktorandské pracovné miesto na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PraF UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

- VŠ vzdelanie III. Stupňa alebo ekvivalentné  v študijnom odbore Právo alebo v oblasti právnych vied  (ukončené štúdium a úspešne obhájenie dizertačnej práce na inej vysokej škole ako je UK, najneskôr tri roky pred nástupom na postdoktorandský pobyt, preferenčne získané na zahraničnej vysokej škole),

- do výberového konania sa nemôžu prihlásiť absolventi UK a externých vzdelávacích inštitúcií priamo prepojených s UK (SAV),

- do výberového konania sa nemôžu prihlásiť absolventi starší ako 35 rokov,

- samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,

- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch,

- znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2

- znalosť ďalšieho svetového jazyka je vítaná

 

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.10.2021

Doba trvania pracovného pomeru: do 30.09.2022, s možnosťou predĺženia o 1 rok

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe a výsledkov vedeckej a výskumnej činnosti

- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- rámcový projekt navrhovaného výskumu pod gesciou doc. JUDr. Petra Lysinu, PhD. a doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., ktorý korešponduje s výskumnou témou: „Princíp právneho štátu a jeho presadzovanie v rámci vonkajšej činnosti EÚ“,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Podklady sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1079,00 eur s predpokladaným osobným príplatkom najmenej 50% tarifného platu (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Na post-doktorandské pracovné miesto sa vzťahujú osobitné ustanovenia pre trvanie pracovného pomeru podľa smernice rektora UK č. 3/2020 – Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave.

Pracovná náplň: Vedecká a výskumná činnosť v súlade  s definovanou výskumnou témou a korešpondujúca pedagogická činnosť

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou  (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu pracaflaw.uniba.sk  alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Referátu personálnej práce, Šafárikovo nám. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava  „Výberové konanie“ v termíne do 31.08.2021.

V Bratislave, 01.07.2021

                                                         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., v.r.
                                                                                                                                                    dekan

• 1 research position – postdoctoral vacancy at the Institute of Information Technology Law and Intellectual Property Law at the Faculty of Law of the CU

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Šafárikovo nám. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava, with its statutory representative doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., the dean of the faculty, offers in compliance with the Act of the National Council of the Slovak Republic No. 131/2002 Coll. on higher education and on the change and supplement to some acts a following vacancy:

·         1 research position – postdoctoral vacancy at the Institute of Information Technology Law and Intellectual Property Law at the Faculty of Law of the CU

Qualification requirements:

- education of the III. degree or its equivalent in the study field Law or Law Sciences (completed studies and successfully defended dissertation at other university than the CU no later than three years before the commencement of the postdoctoral stay, preferably acquired at a foreign university),

- the application process is not open for graduates of the CU and external education institutions directly connected to the CU (Slovak Academy of Sciences),

- the application process is not aimed for graduates older than 35 years,

- independent scientific research activity, active participation on solving and drafting of national and international scientific projects as a member of a research team,

- publication activity in national professional journals and international reviewed, impact and currents journals,

- English language skill on the level B2 and higher

- knowledge of another world language is welcomed

 

Type of employment: 1,0

Starting date: 1 October 2021

Term of the employment contract: until 30 September 2022, with a possibility of prolongation of 1 year

List of required documents:

- a written job application to enter the application process,

- a structured CV with an overview of the track record in the professional area and the results of the applicant´s scientific and research activity

- copies of university diplomas,

- a frame project of the proposed research under the guidance of JUDr. Jozef Andraško, PhD., which corresponds to the research topic: „The selected legal aspects of testing and implementing connected and autonomous vehicles“,

- a declaration on honour of being without criminal records.

 

The documents are to be presented in Slovak or English language

Remuneration conditions: according to the Act of the National Council of the Slovak Republic No. 553/2003 Coll. on remuneration of some employees at the work performance in public interest and on the change and supplement to some acts as amended by subsequent provisions, the tariff salary is at least 1079,00 EUR with an estimated personal bonus of at least 50% of the tariff salary (the salary bracket 9 according to § 7 section 1 and the annex Nr. 5 to the Act) and individual bonuses based on the proven performance.

The postdoctoral position is governed by individual provisions for the term of the employment contract according to the CU rector´s directive No. 3/2020 – Postdoctoral stays at the Comenius University in Bratislava.

Job description: Scientific and research activity within the defined research topic and the corresponding teaching activity

The selection procedure: a personal interview or an interview which will take place through telecommunication means – teleconference (based on the exceptional measures related to the presence and spread of the coronavirus – the COVID-19 disease)

By sending the job application, the applicant gives his consent to the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Please send the job application together with the required documents proving the fulfillment of the requirements to the email address pracaflaw.uniba.sk or in the printed form to the address: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Referát personálnej práce, Šafárikovo nám. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava, with a note „Výberové konanie“, until 31 August 2021.

In Bratislava, 01 July 2021

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

                                                                                                                                                     the dean

• 1 miesto výskumného pracovníka – postdoktorandské pracovné miesto na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva PraF UK

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava,, zastúpená doc. JUDr Eduardom Burdom, PhD., dekanom, vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta:

·         1 miesto výskumného pracovníka – postdoktorandské pracovné miesto na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva PraF UK

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

- VŠ vzdelanie III. Stupňa alebo ekvivalentné  v študijnom odbore Právo alebo v oblasti právnych vied  (ukončené štúdium a úspešne obhájenie dizertačnej práce na inej vysokej škole ako je UK, najneskôr tri roky pred nástupom na postdoktorandský pobyt, preferenčne získané na zahraničnej vysokej škole),

- do výberového konania sa nemôžu prihlásiť absolventi UK a externých vzdelávacích inštitúcií priamo prepojených s UK (SAV),

- do výberového konania sa nemôžu prihlásiť absolventi starší ako 35 rokov,

- samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých projektov v pozícii člena riešiteľského kolektívu,

- publikačná činnosť v domácich odborných časopisoch a zahraničných recenzovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch,

- znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2

- znalosť ďalšieho svetového jazyka je vítaná

Rozsah úväzku: 1,0

Termín nástupu: 01.10.2021

Doba trvania pracovného pomeru: do 30.09.2022, s možnosťou predĺženia o 1 rok

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe a výsledkov vedeckej a výskumnej činnosti

- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- rámcový projekt navrhovaného výskumu pod gesciou JUDr. Jozefa Andraško, PhD., ktorý korešponduje s výskumnou témou: „Vybrané právne aspekty testovania a zavádzania prepojených a autonómnych vozidiel“,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Podklady sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku

 

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tarifný plat je minimálne 1079,00 eur s predpokladaným osobným príplatkom najmenej 50% tarifného platu (platová trieda 9 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č. 5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu.

Na post-doktorandské pracovné miesto sa vzťahujú osobitné ustanovenia pre trvanie pracovného pomeru podľa smernice rektora UK č. 3/2020 – Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave.

Pracovná náplň: Vedecká a výskumná činnosť v súlade  s definovanou výskumnou témou a korešpondujúca pedagogická činnosť

 

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou  (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu pracaflaw.uniba.sk  alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Referátu personálnej práce, Šafárikovo nám. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava  „Výberové konanie“ v termíne do 31.08.2021.

V Bratislave, 01.07.2021

                                                         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., v.r.
                                                                                                                                                     dekan

Docent na Ústave európskeho práva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava  v  zastúpení   jej   dekanom  doc.  JUDr.  Eduardom Burdom, PhD.,  v súlade so zákonom  NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vypisuje  výberové  konanie  na  obsadenie  funkčného a pracovného miesta:

 

Docent  na Ústave európskeho práva 

 

Predpoklady výkonu práce:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

-          vedecká hodnosť CSc., alebo akademický titul PhD. v odbore medzinárodné právo

-          vedecko – pedagogický titul docent v odbore medzinárodné právo

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore

-          pedagogická prax na vysokej škole minimálne 5 rokov

-          znalosť svetového jazyka slovom aj písmom

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Platové   podmienky   podľa   platných   právnych   predpisov  v  súlade  so  zákonom  NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky posielajte do 26. júla 2021

 

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte:

01. október 2021

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi  o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a s prehľadom publikačných aktivít  zasielajte na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Referát personálnej práce,

vnútornej kontroly a sťažností

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

V Bratislave 01.júla 2021             

                   

                                                                                      doc.  JUDr.  Eduard Burda, PhD.

       dekan fakulty