Vyhlásené výberové konania

Tajomník fakulty

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

 

Zamestnávateľ Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava  v  zastúpení   jej   dekanom  doc.  JUDr.  Eduardom Burdom, PhD.,  v súlade so zákonom  NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o vysokých školách“) vyhlasuje  výberové  konanie  na  obsadenie   funkcie vedúceho zamestnanca:

 

Tajomník fakulty

 

Predpokladaná pracovná náplň:

Tajomník fakulty bude riadiť v rozsahu pôsobnosti ustanovenej vnútornými predpismi fakulty, najmä Organizačným poriadkom fakulty a na základe príkazov a usmernení dekana, ekonomickú, hospodársku, organizačnú a administratívnu činnosť fakulty.

 

Obdobie vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca:

Funkcia vedúceho zamestnanca sa obsadzuje na obdobie zastupovania počas materskej, prípadne rodičovskej dovolenky.

 

Požiadavky na kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v ekonomickom odbore

 

Iné predpoklady výkonu práce na obsadzovanej pozícii:

-          ekonomické znalosti a pracovné skúsenosti v oblasti fakturácie a účtovníctva

-          riadiace schopnosti a prax v oblasti vysokého školstva

-          spoľahlivosť, komunikatívnosť, flexibilita

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          manažérske zručnosti

-          počítačové znalosti: MS Office - pokročilý

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Suma základnej mzdy bude stanovená podľa   platných   právnych   predpisov  v  súlade  so  zákonom  NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Suma základnej zložky mzdy sa posudzuje individuálne podľa zaradenia zamestnanca do platového stupňa príslušnej platovej triedy.

 

Žiadosti posielajte do 15. apríla 2024 a to v listinnej podobe; tie prílohy žiadosti, vo vzťahu ku ktorým je to výslovne uvedené, treba v rovnakej lehote zaslať aj v elektronickej podobe.

 

Forma výberového konania: pohovor

 

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte:

01.    jún 2024

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní (v listinnej podobe aj elektronicky) spolu so nasledovnými dokladmi:

-          pracovným životopisom (v listinnej podobe aj elektronicky)

-          dokladmi  o vzdelaní (v listinnej podobe)

-          vyhlásením o udelení súhlasu so zverejnením svojich údajov a so spracúvaním osobných údajov (ak sa uchádzač rozhodne súhlas udeliť, udelenie súhlasu je dobrovoľné, súhlas sa dokladá v listinnej podobe)

-          čestným vyhlásením o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce vedúceho zamestnanca fakulty - tajomníka (v listinnej podobe; upozorňujeme, že úspešný uchádzač pri uzatvorení pracovnej zmluvy musí predložiť aj potvrdenie od lekára)

-          čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony (v listinnej podobe)

-          výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace (v listinnej podobe)

-          inými dokladmi, ktorými uchádzač preukazuje splnenie iných predpokladov výkonu práce na obsadzovanej pozícii (v listinnej podobe)

 

zasielajte na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Oddelenie personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313 810 00 Bratislava 1

 

Listiny, ktoré je potrebné zaslať aj elektronicky, zašlite na mail: personalne@flaw.uniba.sk

 

V Bratislave 26. marca 2024

             

 

 

doc.  JUDr.  Eduard Burda, PhD.

dekan fakulty