Lekárska fakulta

Všeobecné kritériá Lekárskej fakulty UK v Bratislave na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte (podľa §12 ods. h) a i) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Apríl 2014
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada UK“) schválila dňa 28. apríla 2014 v súlade s § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tieto všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita).

Vedecká rada UK prijíma postup, podľa ktorého sa bude konať pri príprave návrhov na obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov  na univerzite. Ak ide o obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov na fakultách, postupuje sa podľa všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok, ktoré pre každú fakultu schvaľuje Vedecká rada UK na návrh vedeckej rady príslušnej fakulty. (§ 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona o vysokých školách.)

Čl. 1

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na univerzite

1.      Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore.

2.      Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta  je  vedecko-pedagogický  titul alebo umelecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore.

3.      Príbuzný študijný odbor neplatí pre študijný program v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

4.      Funkciu profesora môže obsadiť ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo umelecko-pedagogickým titulom profesor, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu profesor preukázal primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej činnosti vrátane počtu a kvality citácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada UK na návrh vedeckých rád fakúlt. Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole.

Na Lekárskej fakulte je tento nárast formulovaný požiadavkou:

Uchádzač o funkčné miesto profesora musí:

a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže a spĺňať predpoklady na garanta študijného odboru alebo študijného programu na LF UK;

b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných, alebo v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých periodikách

c) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu profesor kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej odozvy (za sledované obdobie posledných 5 rokov je uchádzač prvým, posledným alebo korešpondujúcim autorom minimálne 5 publikácií in extensó, ktoré sú uverejnené v impaktovaných časopisoch alebo prvým autorom v minimálne 5 kapitolách v monografiách, vydaných v renomovaných zahraničných alebo domácich vydavateľstvách);

d) v období od získania vedecko-pedagogického titulu profesor vyškoliť alebo školiť doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, v ktorom bol schválený ako školiteľ.

e) uchádzač o miesto profesora bol alebo je v čase výberového konania zapojený do riešenia projektu dotovaného domácou alebo zahraničnou grantovou agentúrou alebo agentúrou na podporu vedeckého výskumu a vzdelávania;

f) uchádzač o miesto profesora na klinických pracoviskách musí preukázať kontinuálnu liečebno- preventívnu prax.

5.      Funkciu profesor môže obsadiť aj ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý spĺňa aktuálne kritériá schválené Vedeckou radou UK na vymenovanie za profesora fakulty, ku ktorej má uchádzač  zameraním svojho odboru najbližšie.
Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoj vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent na inej vysokej škole.

Funkciu docent môže obsadiť ten uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent preukázal primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej činnosti vrátane počtu a kvality citácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada UK  na návrh vedeckých rád fakúlt. Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole.

Na Lekárskej fakulte je tento nárast formulovaný požiadavkou:

Uchádzač o funkčné miesto docenta musí:

a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže;

b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných, alebo v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých periodikách;

c) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu docent kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej odozvy; (za sledované obdobie posledných 5 rokov je uchádzač prvým, posledným alebo korešpondujúcim autorom minimálne 3 publikácií in extensó, ktoré sú uverejnené v impaktovaných časopisoch alebo prvým autorom v minimálne v 3 kapitolách (3AH) v monografiách, vydaných v renomovaných zahraničných alebo domácich vydavateľstvách);

d) spĺňať predpoklady účasti na garantovaní kvality a rozvoja študijného odboru alebo študijného programu na LF UK;

e) uchádzač o miesto docenta na „klinických“ pracoviskách musí preukázať kontinuálnu liečebnopreventívnu prax.

6.      Uchádzač o funkciu  profesora musí mať predpoklady formulovať rozvoj študijného odboru a garantovať štúdium v odbore, ktorý je realizovaný na univerzite.

Čl. 2

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na univerzite

1.      Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v článku 1.

2.      Obsadzovanie funkcií profesorov sa uskutočňuje výberovým konaním podľa zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov univerzity.

Čl. 3

Záverečné ustanovenie

(1)   Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov boli prerokované vedeckou radou fakulty dňa 25.4.2014 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28.4.2014 a účinnosť dňom 1.5.2014.

(2)   Zrušujú sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte zo dňa13.1.2003.

 

 

 

      prof. MUDr. Peter Labaš, PhD.                                                       prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

                  dekan LF UK                                                                                                rektor UK

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora, miest vysokoškolských učiteľov a odborných zamestnancov vo výskume

 

 

D e k a n   LF UK  v Bratislave  v súlade so zákonom  č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora,  miest vysokoškolských učiteľov a odborných zamestnancov vo výskume

 

- 1 miesto profesora v študijnom odbore vnútorné choroby na II. klinike geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia

podmienky: viď Kritériá na obsadenie miest profesorov a docentov...

 

- 1 miesto asistenta na Fyziologický ústav

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ, publikačná činnosť vítaná

 

- 1 miesto asistenta na Mikrobiologický ústav

podmienky: absolvent lekárskej, alebo prírodovedeckej fakulty, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto asistenta na Ústav patologickej anatómie

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto asistenta na Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie

podmienky: absolvent lekárskej, alebo prírodovedeckej fakulty, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto odborného asistenta na Ústav patologickej fyziológie

podmienky: absolvent LF, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto odborného asistenta na Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

podmienky: absolvent právnickej fakulty a filozofickej fakulty, odbor sociológia, najmenej päťročná pedagogicko-výskumná prax v odbore, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ

 

- 2 miesta odborného asistenta  a 1 miesto odborného zamestnanca vo výskume na Ústav súdneho lekárstva

podmienky odborný asistent: absolvent LF, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ podmienky odborný zamestnanec vo výskume: absolvent vysokoškolského vzdelania II. stupňa, publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto odborného asistenta na Ústav cudzích jazykov v odbore anglický jazyk a slovenský jazyk

podmienky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, akademický titul PhD., vedeckovýskumná a publikačná činnosť, prax v odbore min. 3 roky, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto odborného asistenta na II. onkologickú kliniku

podmienky: absolvent LF, akademický titul PhD., publikačná činnosť, skúsenosť v oblasti klinického a translačného výskumu, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto asistenta a 1 miesto odborného asistenta na Kliniku onkohematológie

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ, u odborného asistenta aj akademický titul PhD. a publikačná činnosť

 

- 1 miesto asistenta  a 1 miesto odborného asistenta na Kliniku angiológie

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ, u odborného asistenta aj akademický titul PhD. a publikačná činnosť

 

- 1 miesto  odborného asistent na I. ortopedicko-traumatologickú kliniku

podmienky: absolvent LF, akademický titul PhD. v odbore chirurgia – ortopédia, publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto odborného asistenta na Kliniku detskej psychiatrie

podmienky: absolvent LF, akademický titul PhD., špecializačná skúška z odboru detská psychiatria, publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto odborného asistent na Kliniku pracovného lekárstva a toxikológie

podmienky: absolvent LF, akademický titul PhD, publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ

 

- 3 miesta odborných asistentov na I. internú kliniku

podmienky: absolvent LF, atestácia z vnútorného lekárstva, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ, prax min. 5 rokov

 

- 1 miesto odborného zamestnanca vo výskume na III. internú kliniku

podmienky: absolvent lekárskej, alebo prírodovedeckej fakulty, publikačná činnosť aktívna znalosť AJ, min. prax 5 rokov  

 

- 1 miesto asistenta, 1 miesto odborného asistenta a 2 miesta odborných zamestnancov vo výskume na V. internú kliniku

podmienky: absolvent lekárskej, farmaceutickej alebo prírodovedeckej fakulty, aktívna znalosť AJ, u odborného asistenta a zamestnanca vo výskume aj akademický titul  PhD.,  publikačná činnosť a prax v odbore.

 

Požadované doklady:  Prihlášku do výberového konania, doklady o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, profesijný životopis spolu so štatistikou publikačnej činnosti zašlite na adresu: Lekárska fakulta UK, Oddelenie personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov LF, Špitálska 24, 813 72 Bratislava, do 13. novembra 2020.

 

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Nástup: Po úspešnom ukončení výberového konania.

Platové podmienky: Podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

     

 

   

 

                                                                prof. MUDr. Juraj ŠTEŇO, DrSc.