Lekárska fakulta

Všeobecné kritériá Lekárskej fakulty UK v Bratislave na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte (podľa §12 ods. h) a i) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Apríl 2014
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada UK“) schválila dňa 28. apríla 2014 v súlade s § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tieto všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita).

Vedecká rada UK prijíma postup, podľa ktorého sa bude konať pri príprave návrhov na obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov  na univerzite. Ak ide o obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov na fakultách, postupuje sa podľa všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok, ktoré pre každú fakultu schvaľuje Vedecká rada UK na návrh vedeckej rady príslušnej fakulty. (§ 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona o vysokých školách.)

Čl. 1

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na univerzite

1.      Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore.

2.      Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta  je  vedecko-pedagogický  titul alebo umelecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore.

3.      Príbuzný študijný odbor neplatí pre študijný program v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

4.      Funkciu profesora môže obsadiť ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo umelecko-pedagogickým titulom profesor, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu profesor preukázal primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej činnosti vrátane počtu a kvality citácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada UK na návrh vedeckých rád fakúlt. Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole.

Na Lekárskej fakulte je tento nárast formulovaný požiadavkou:

Uchádzač o funkčné miesto profesora musí:

a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže a spĺňať predpoklady na garanta študijného odboru alebo študijného programu na LF UK;

b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných, alebo v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých periodikách

c) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu profesor kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej odozvy (za sledované obdobie posledných 5 rokov je uchádzač prvým, posledným alebo korešpondujúcim autorom minimálne 5 publikácií in extensó, ktoré sú uverejnené v impaktovaných časopisoch alebo prvým autorom v minimálne 5 kapitolách v monografiách, vydaných v renomovaných zahraničných alebo domácich vydavateľstvách);

d) v období od získania vedecko-pedagogického titulu profesor vyškoliť alebo školiť doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, v ktorom bol schválený ako školiteľ.

e) uchádzač o miesto profesora bol alebo je v čase výberového konania zapojený do riešenia projektu dotovaného domácou alebo zahraničnou grantovou agentúrou alebo agentúrou na podporu vedeckého výskumu a vzdelávania;

f) uchádzač o miesto profesora na klinických pracoviskách musí preukázať kontinuálnu liečebno- preventívnu prax.

5.      Funkciu profesor môže obsadiť aj ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý spĺňa aktuálne kritériá schválené Vedeckou radou UK na vymenovanie za profesora fakulty, ku ktorej má uchádzač  zameraním svojho odboru najbližšie.
Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoj vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent na inej vysokej škole.

Funkciu docent môže obsadiť ten uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent preukázal primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej činnosti vrátane počtu a kvality citácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada UK  na návrh vedeckých rád fakúlt. Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole.

Na Lekárskej fakulte je tento nárast formulovaný požiadavkou:

Uchádzač o funkčné miesto docenta musí:

a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže;

b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných, alebo v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých periodikách;

c) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu docent kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej odozvy; (za sledované obdobie posledných 5 rokov je uchádzač prvým, posledným alebo korešpondujúcim autorom minimálne 3 publikácií in extensó, ktoré sú uverejnené v impaktovaných časopisoch alebo prvým autorom v minimálne v 3 kapitolách (3AH) v monografiách, vydaných v renomovaných zahraničných alebo domácich vydavateľstvách);

d) spĺňať predpoklady účasti na garantovaní kvality a rozvoja študijného odboru alebo študijného programu na LF UK;

e) uchádzač o miesto docenta na „klinických“ pracoviskách musí preukázať kontinuálnu liečebnopreventívnu prax.

6.      Uchádzač o funkciu  profesora musí mať predpoklady formulovať rozvoj študijného odboru a garantovať štúdium v odbore, ktorý je realizovaný na univerzite.

Čl. 2

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na univerzite

1.      Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v článku 1.

2.      Obsadzovanie funkcií profesorov sa uskutočňuje výberovým konaním podľa zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov univerzity.

Čl. 3

Záverečné ustanovenie

(1)   Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov boli prerokované vedeckou radou fakulty dňa 25.4.2014 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28.4.2014 a účinnosť dňom 1.5.2014.

(2)   Zrušujú sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte zo dňa13.1.2003.

 

 

 

      prof. MUDr. Peter Labaš, PhD.                                                       prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

                  dekan LF UK                                                                                                rektor UK

Výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov a odborných zamestancov vo výskume

 

Dekan LF UK v Bratislave v súlade so Zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského, vypisuje výberové konania na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov a odborných zamestnancov vo výskume:

- 2 miesta asistentov na IV. chirurgickú kliniku LF UK a UNB

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto odborného asistenta na Anatomický ústav LF UK   

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívne ovládanie anglického jazyka 

- 1 miesto odborného asistenta na Imunologický ústav LF UK 

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, min. 10-ročná pedagogická prax v odbore „Imunológia“ v slovenskom a anglickom jazyku, akademický titul PhD. v oblasti imunológia, publikačná činnosť, aktívne ovládanie anglického jazyka, skúsenosti s vedením diplomových prác

- 1 miesto odborného zamestnanca  vo výskume na Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

podmienky:  vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, odbor enviromentálna fyzika, prax min. 5 rokov

- 3 miesta  odborného asistenta  na Ústav farmakológie a klinickej farmakológie  LF UK

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., aktívne ovládanie anglického jazyka

- 2 miesta odborného asistenta na Ústav patologickej fyziológie LF UK

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, ukončené doktorandské štúdium, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto odborného zamestnanca vo výskume a 2 miesta odborného asistenta na Psychiatrickú kliniku LF UK a UNB

podmienky odborný zam. vo výskume: absolvent lekárskej, prípadne filozofickej fakulty, publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ, min. 5 rokov praxe

podmienky odborný asistent: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 2 miesta odborného asistenta na Kliniku pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB 

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 2 miesta asistentov na Mikrobiologický ústav LF UK a UNB 

podmienky asistent: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

podmienky  asistent: absolvent lekárskej fakulty, prípadne prírodovedeckej fakulty v odbore  všeobecná biológia, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto odborného asistenta na I. ortopedicko-traumatologickú kliniku LF UK a UNB

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., aktívne ovládanie anglického jazyka

- 2 miesta odborných asistentov a 1 miesto asistenta na Ústav cudzích jazykov LF UK

podmienky odborný asistent v kombinovanom odbore anglický jazyk a nemecký jazyk.

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, učiteľstvo anglický jazyk a nemecký jazyk, akademický titul PhD., učitelská prax min. 5 rokov v odbore vedecko-výskumná a publikačná činnost v danom odbore

podmienky odborný asistent v kombinovanom odbore anglický jazyk a latinský jazyk.

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa učiteľstvo anglický jazyk a latinský jazyk, akademický titul PhD., učitelská prax min. 5 rokov v odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnost v danom odbore.

podmienky asistent v odbore anglický jazyk

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa učiteľstvo anglický jazyk, učitelská prax min. 5 rokov v odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore

-1 miesto odborného asistenta a 1 miesto odborného zamestnanca vo výskume na V. internú kliniku LF UK a UNB 

podmienky odborný asistent: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc., prax v odbore min. 5 rokov, aktívna znalost anglického jazyka, přednášková a publikačná činnost

podmienky odborný zam. vo výskume: ukončené vysokoškolské vzdelanie lekárskeho, prírodovedeckého, farmaceutického alebo biomedicínského smeru, akademický titul profesor, alebo docent, akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc., aktívne ovládanie anglického jazyka, prednášková a publikačná činnosť

- 1 miesto asistenta na IV. internú kliniku LF UK a UNB

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto  asistenta na Kliniku infektológie a geografickej medicíny  LF UK a UNB

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka , vítaná je akákoľvek  prax v odbore infektológia, resp. interná medicína

- 1 miesto asistenta a 1 miesto odborného asistenta na Neurochirurgickú kliniku LF UK a UNB   

podmienky asistent: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

podmienky odborný asistent: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., aktívne ovládanie anglického jazyka, prednášková a  publikačná činnosť 

- 1 miesto  asistenta a 2 miesta odborného asistenta na Ústav histológie a embryológie LF UK

podmienky asistent: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

podmienky odborný asistent: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., aktívne ovládanie anglického jazyka, prednášková a  publikačná činnosť 

- 2 miesta asistentov  a 1 miesto odborného asistenta na I. chirurgickú kliniku LF UK a UNB

podmienky asistent: absolvent lekárskej fakulty, aktívna ovládanie anglického jazyka

podmienky odborný asistent: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., aktívne ovládanie anglického jazyka, prednášková a  publikačná činnosť 

-1 miesto odborného asistenta na Kliniku detskej chirurgie LF UK a NÚDCH

podmienky: absolovent lekárskej fakuty, akademický titul PhD., 10 ročná prax, aktívne ovládanie anglického a francúzskeho jazyka, aktívna vedecká činnosť v odbore

- 2 miesta asistentov na Detskú otorinolaryngologickú kliniku LF UK a NÚDCH

podmienky:  absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto odborného asistenta na Detskú kliniku LF UK a NÚDCH 

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., aktívne ovládanie anglického jazyka, prednášková a  publikačná činnosť 

- 1 miesto odborného zamestnanca vo výskume na II. neurologickú kliniku LF UK a UNB 

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc., publikačná a prednášková činnost, aktívne ovládanie anglického jazyka, prax min. 5 rokov

- 1 miesto asistenta na Kliniku ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB 

podmienky:  absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto odborného asistenta na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., publikačná a prednášková činnosť, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto asistenta a 1 miesto odborného asistenta na I. internú kliniku LF UK a UNB    

podmienky asistent: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

podmienky odborný asistent: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., aktívne ovládanie anglického jazyka, prednášková a  publikačná činnosť 

- 2 miesta odborného asistenta, 1 miesto odborného zamestnanca vo výskume a 1 miesto odborného zamestnanca vo výskume  na zastupovanie na Fyziologický ústav  LF UK

podmienky odborný asistent: absolvent lekárskej fakulty s pedagogickou praxou, alebo vysokoškolského štúdia s lekárskym alebo prírodovedným zameraním,  akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívne ovládanie anglického jazyka

podmienky odborného zam. vo výskume: absolvent vysokoškolského štúdia III. stupňa, vysokoškolské vzdelanie s psychologickým zameraním, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 2 miesta odborného asistenta na Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

podmienky: absolvent lekárskej, prípadne prírodovedeckej fakulty so zameraním vedecko-výskumnej činnosti na biochémiu a skúsenosti s výučbou lekárskej chémie, akademický titul PhD., aktívne ovládanie anglického jazyka, prax min. 5 rokov

- 1 miesto asistenta na II. chirurgickú kliniku LF UK a UNB

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto asistenta na Dermatovenerologickú kliniku LF UK a UNB 

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, aktíve ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto asistenta na Rádiologickú kliniku LF UK, SZU a UNB 

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 2 miesta asistentov na Urologickú kliniku LF UK a UNB

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 3 miesta odborného asistenta na I. onkologickú kliniku LF UK a OÚSA 

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., prednášková a publikačná činnosť, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 9 miest asistentov a 1 miesto odborného asistenta na Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

podmienky asistent:

- absolvent študijného programu zubné lekárstvo, záujem o pedagogickú prácu na Oddelení oro-maxilofaciálnej chirurgie, aktívne ovládanie anglického jazyka

- absolvent študijného programu všeobecné lekárstvo, záujem o pedagogickú prácu na Oddelení oro-maxilofaciálnej chirurgie, aktívne ovládanie anglického jazyka

-absolvent študijného programu zubné lekárstvo, záujem o konzervačné zubné lekárstvo o pedagogiku a vedecko-výskumnú prácu, aktívne ovládanie anglického jazyka

- absolvent študijného programu zubné lekárstvo, záujem o pedagogickú prácu na Oddelení oro-maxilofaciálnej chirurgie, aktívne ovládanie anglického jazyka

- absolvent študijného programu všeobecné lekárstvo, záujem o odbor oro-maxilofaciálna chirurgia, o pedagogickú a vedecko- výskumnú činnost, aktívne ovládanie anglického jazyka -

- absolvent študijného programu zubné lekárstvo, záujem o parodontologické zubné lekárstvo, pedagogickú prácu na oddelení parodontologie, aktívne ovládanie anglického jazyka

- absolvent študijného programu zubné lekárstvo, záujem o konzervačné zubné lekárstvo, o pedagogickú a vedecko-výskumnú prácu, aktívne ovládanie anglického jazyka

- absolvent študijného programu zubné lekárstvo, záujem o konzervačné zubné lekárstvo, o pedagogickú a vedecko-výskumnú prácu, aktívne ovládanie anglického jazyka

- absolvent študijného programu zubné lekárstvo, záujem o konzervačné zubné lekárstvo o pedagogickú a vedecko-výskumnú prácu, aktívne ovládanie anglického jazyka

podmienky odborný asistent absolvent študijného programu zubné lekárstvo, záujem o konzervačné zubné lekárstvo, o pedagogiku a vedecko-výskumnú prácu, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 2 miesta asistentov na Kliniku onkohematológie LF UK a NOÚ

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto odborného asistenta na II. onkologickú kliniku LF UK a NOÚ

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., atestácia z klinickej onkológie, vedecko-výskumná činnosť, aktívne ovládanie anglického jazyka, prednášková a  publikačná činnosť 

- 1 miesto asistenta na Kliniku oftalmológie LF UK a UNB

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, aktívne ovládanie anglického jazyka

- 1 miesto odborného asistenta na Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, akademický titul PhD., publikačná a prednášková činnosť,

aktívne ovládanie anglického jazyka

- 2 miesta vedecko-výskumných zamestnancov na Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

podmienky: absolvent pregraduálného e a postgraduálného e štúdia v biomedicínskych a príbuzných vedných odboroch, publikačná činnosť relevantná pre projektové zameranie pracoviska a scientometrický profil

- 1 miesto odborného asistenta na Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

podmienky: absolvent FTVŠ, akademický titul PhD., zameranie na outdoorové aktivity, floorball a tabatu, aktívne ovládanie anglického jazyka, prax min. 5 rokov

 

Požadované doklady:

- prihláška do výberového konania

- profesijný životopis

- štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti za posledných 5 rokov

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK aj overené doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Doklady je potrebné doručiť do 31. mája 2022 do 12:00 hod. na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, personálne oddelenie, Špitálska 24, 813 72 Bratislava.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Nástup: Po úspešnom ukončení výberového konania.

Platové podmienky: Budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

 

 

 

                                    prof. MUDr. Juraj ŠTEŇO, DrSc., IFAANS

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu

Dekan  LF UK  v Bratislave  v súlade so zákonom  č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov  a v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

- prednosta Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK a UNsP Milosrdní  bratia v Bratislave

 

Kvalifikačné predpoklady: absolvent lekárskej fakulty, vedecko-pedagogický titul profesor, príp. docent v príslušnom alebo súvisiacom odbore, akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc., odborná prax min. 5 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore, aktívne ovládanie anglického jazyka, prednášková a publikačná činnosť, organizačné a riadiace schopnosti, morálna a občianska bezúhonnosť.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania, profesijný životopis, koncepcia rozvoja pracoviska a program jeho rozvoja, štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti za posledných 5 rokov, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Uchádzači ktorí nie sú zamestnancami LF UK overené doklady o vzdelaní a  súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Doklady je potrebné podať do  12. mája 2022 do 12:00 hod. na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, personálne oddelenie, Špitálska 24, 813 72 Bratislava

 

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Nástup: Po úspešnom ukončení výberového konania.

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

 

 

                                    prof. MUDr. Juraj ŠTEŇO, DrSc., IFAANS