Lekárska fakulta

Všeobecné kritériá Lekárskej fakulty UK v Bratislave na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte (podľa §12 ods. h) a i) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Apríl 2014
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada UK“) schválila dňa 28. apríla 2014 v súlade s § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tieto všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita).

Vedecká rada UK prijíma postup, podľa ktorého sa bude konať pri príprave návrhov na obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov  na univerzite. Ak ide o obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov na fakultách, postupuje sa podľa všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok, ktoré pre každú fakultu schvaľuje Vedecká rada UK na návrh vedeckej rady príslušnej fakulty. (§ 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona o vysokých školách.)

Čl. 1

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na univerzite

1.      Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore.

2.      Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta  je  vedecko-pedagogický  titul alebo umelecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore.

3.      Príbuzný študijný odbor neplatí pre študijný program v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

4.      Funkciu profesora môže obsadiť ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo umelecko-pedagogickým titulom profesor, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu profesor preukázal primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej činnosti vrátane počtu a kvality citácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada UK na návrh vedeckých rád fakúlt. Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole.

Na Lekárskej fakulte je tento nárast formulovaný požiadavkou:

Uchádzač o funkčné miesto profesora musí:

a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže a spĺňať predpoklady na garanta študijného odboru alebo študijného programu na LF UK;

b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných, alebo v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých periodikách

c) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu profesor kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej odozvy (za sledované obdobie posledných 5 rokov je uchádzač prvým, posledným alebo korešpondujúcim autorom minimálne 5 publikácií in extensó, ktoré sú uverejnené v impaktovaných časopisoch alebo prvým autorom v minimálne 5 kapitolách v monografiách, vydaných v renomovaných zahraničných alebo domácich vydavateľstvách);

d) v období od získania vedecko-pedagogického titulu profesor vyškoliť alebo školiť doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, v ktorom bol schválený ako školiteľ.

e) uchádzač o miesto profesora bol alebo je v čase výberového konania zapojený do riešenia projektu dotovaného domácou alebo zahraničnou grantovou agentúrou alebo agentúrou na podporu vedeckého výskumu a vzdelávania;

f) uchádzač o miesto profesora na klinických pracoviskách musí preukázať kontinuálnu liečebno- preventívnu prax.

5.      Funkciu profesor môže obsadiť aj ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý spĺňa aktuálne kritériá schválené Vedeckou radou UK na vymenovanie za profesora fakulty, ku ktorej má uchádzač  zameraním svojho odboru najbližšie.
Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoj vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent na inej vysokej škole.

Funkciu docent môže obsadiť ten uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent preukázal primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej činnosti vrátane počtu a kvality citácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada UK  na návrh vedeckých rád fakúlt. Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole.

Na Lekárskej fakulte je tento nárast formulovaný požiadavkou:

Uchádzač o funkčné miesto docenta musí:

a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže;

b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných, alebo v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých periodikách;

c) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu docent kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej odozvy; (za sledované obdobie posledných 5 rokov je uchádzač prvým, posledným alebo korešpondujúcim autorom minimálne 3 publikácií in extensó, ktoré sú uverejnené v impaktovaných časopisoch alebo prvým autorom v minimálne v 3 kapitolách (3AH) v monografiách, vydaných v renomovaných zahraničných alebo domácich vydavateľstvách);

d) spĺňať predpoklady účasti na garantovaní kvality a rozvoja študijného odboru alebo študijného programu na LF UK;

e) uchádzač o miesto docenta na „klinických“ pracoviskách musí preukázať kontinuálnu liečebnopreventívnu prax.

6.      Uchádzač o funkciu  profesora musí mať predpoklady formulovať rozvoj študijného odboru a garantovať štúdium v odbore, ktorý je realizovaný na univerzite.

Čl. 2

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na univerzite

1.      Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v článku 1.

2.      Obsadzovanie funkcií profesorov sa uskutočňuje výberovým konaním podľa zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov univerzity.

Čl. 3

Záverečné ustanovenie

(1)   Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov boli prerokované vedeckou radou fakulty dňa 25.4.2014 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28.4.2014 a účinnosť dňom 1.5.2014.

(2)   Zrušujú sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte zo dňa13.1.2003.

 

 

 

      prof. MUDr. Peter Labaš, PhD.                                                       prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

                  dekan LF UK                                                                                                rektor UK

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu na Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

 

Dekan LF UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých  školách v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a  z dôvodu, že sa do 1. kola neprihlásil žiaden uchádzač, ktorý by spĺňal požadované podmienky, vypisuje 2. kolo výberové konania na obsadenie funkčného miesta

-  prednostu na Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie   LF UK a OÚSA

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, špecializácia v odbore stomatológia, akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc.

ďalšie podmienky: prax min. 10 rokov, aktívne ovládanie anglického jazyka, predpoklady na riadiacu činnosť. 

Splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení.

Požadované doklady: Prihlášku do výberového konania, profesijný životopis, koncepciu rozvoja pracoviska, zoznam publikácií a ohlasov. Uchádzači ktorí nie sú zamestnancami LF UK aj overené doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Upozorňujeme, že zoznam publikácií a ohlasov musí byť zoradený do kategórií podľa štandardného bibliografického záznamu "Vyhlášky" č. 456/2012 Z. z. MŠVV a Š SR z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

https://www.minedu.sk/data/att/4568.pdf

Doklady možno podať do 9. augusta 2021 do 12:00hod. na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, personálne oddelenie, Špitálska 24, 813 72 Bratislava.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Nástup: Po úspešnom ukončení výberového konania.

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

 

                                                                          prof. MUDr. Juraj ŠTEŇO, DrSc.

 

Vypísanie výberových konaní na obsadenie funkčných miest prednostu na Ústav epidemiológie LF UK a docentov vo vypísaných študijných odboroch

 

Dekan LF UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých  školách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konania na obsadenie funkčných miest

-  1 miesto prednostu na Ústav epidemiológie LF UK

podmienky: absolvent lekárskej fakulty, vedecko-pedagogický titul profesor, príp. docent v príslušnom alebo príbuznom odbore, akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc.

ďalšie podmienky: prax min. 10 rokov, aktívne ovládanie anglického jazyka, predpoklady na riadiacu činnosť. 

 

- 1 miesto docenta vo vypísanom študijnom  odbore chirurgia na Kliniku onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

- 1 miesto docenta vo vypísanom študijnom  odbore hygiena na Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK

- 1 miesto docenta vo vypísanom študijnom odbore vnútorné choroby na I. internej klinike LF UK a UNB, Nemocnica Staré mesto

podmienky: Podľa Všeobecných kritérií Lekárskej Fakulty UK v Bratislave na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov.

 

Splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení.

Požadované doklady: Prihlášku do výberového konania, profesijný životopis, zoznam publikácií a ohlasov. Uchádzači ktorí nie sú zamestnancami LF UK aj overené doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Upozorňujeme, že zoznam publikácií a ohlasov musí byť zoradený do kategórií podľa štandardného bibliografického záznamu "Vyhlášky" č. 456/2012 Z. z. MŠVV a Š SR z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

https://www.minedu.sk/data/att/4568.pdf

Doklady možno podať do 11. augusta 2021 do 12:00hod. na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, personálne oddelenie, Špitálska 24, 813 72 Bratislava.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Nástup: Po úspešnom ukončení výberového konania.

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003

Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

 

 

                                                                prof. MUDr. Juraj ŠTEŇO, DrSc.