Lekárska fakulta

Všeobecné kritériá Lekárskej fakulty UK v Bratislave na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte (podľa §12 ods. h) a i) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Apríl 2014
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada UK“) schválila dňa 28. apríla 2014 v súlade s § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tieto všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita).

Vedecká rada UK prijíma postup, podľa ktorého sa bude konať pri príprave návrhov na obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov  na univerzite. Ak ide o obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov na fakultách, postupuje sa podľa všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok, ktoré pre každú fakultu schvaľuje Vedecká rada UK na návrh vedeckej rady príslušnej fakulty. (§ 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona o vysokých školách.)

Čl. 1

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na univerzite

1.      Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore.

2.      Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta  je  vedecko-pedagogický  titul alebo umelecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore.

3.      Príbuzný študijný odbor neplatí pre študijný program v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

4.      Funkciu profesora môže obsadiť ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo umelecko-pedagogickým titulom profesor, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu profesor preukázal primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej činnosti vrátane počtu a kvality citácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada UK na návrh vedeckých rád fakúlt. Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole.

Na Lekárskej fakulte je tento nárast formulovaný požiadavkou:

Uchádzač o funkčné miesto profesora musí:

a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže a spĺňať predpoklady na garanta študijného odboru alebo študijného programu na LF UK;

b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných, alebo v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých periodikách

c) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu profesor kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej odozvy (za sledované obdobie posledných 5 rokov je uchádzač prvým, posledným alebo korešpondujúcim autorom minimálne 5 publikácií in extensó, ktoré sú uverejnené v impaktovaných časopisoch alebo prvým autorom v minimálne 5 kapitolách v monografiách, vydaných v renomovaných zahraničných alebo domácich vydavateľstvách);

d) v období od získania vedecko-pedagogického titulu profesor vyškoliť alebo školiť doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, v ktorom bol schválený ako školiteľ.

e) uchádzač o miesto profesora bol alebo je v čase výberového konania zapojený do riešenia projektu dotovaného domácou alebo zahraničnou grantovou agentúrou alebo agentúrou na podporu vedeckého výskumu a vzdelávania;

f) uchádzač o miesto profesora na klinických pracoviskách musí preukázať kontinuálnu liečebno- preventívnu prax.

5.      Funkciu profesor môže obsadiť aj ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý spĺňa aktuálne kritériá schválené Vedeckou radou UK na vymenovanie za profesora fakulty, ku ktorej má uchádzač  zameraním svojho odboru najbližšie.
Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoj vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent na inej vysokej škole.

Funkciu docent môže obsadiť ten uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent preukázal primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej činnosti vrátane počtu a kvality citácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada UK  na návrh vedeckých rád fakúlt. Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole.

Na Lekárskej fakulte je tento nárast formulovaný požiadavkou:

Uchádzač o funkčné miesto docenta musí:

a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže;

b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných, alebo v recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých periodikách;

c) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu docent kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej odozvy; (za sledované obdobie posledných 5 rokov je uchádzač prvým, posledným alebo korešpondujúcim autorom minimálne 3 publikácií in extensó, ktoré sú uverejnené v impaktovaných časopisoch alebo prvým autorom v minimálne v 3 kapitolách (3AH) v monografiách, vydaných v renomovaných zahraničných alebo domácich vydavateľstvách);

d) spĺňať predpoklady účasti na garantovaní kvality a rozvoja študijného odboru alebo študijného programu na LF UK;

e) uchádzač o miesto docenta na „klinických“ pracoviskách musí preukázať kontinuálnu liečebnopreventívnu prax.

6.      Uchádzač o funkciu  profesora musí mať predpoklady formulovať rozvoj študijného odboru a garantovať štúdium v odbore, ktorý je realizovaný na univerzite.

Čl. 2

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na univerzite

1.      Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v článku 1.

2.      Obsadzovanie funkcií profesorov sa uskutočňuje výberovým konaním podľa zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov univerzity.

Čl. 3

Záverečné ustanovenie

(1)   Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov boli prerokované vedeckou radou fakulty dňa 25.4.2014 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28.4.2014 a účinnosť dňom 1.5.2014.

(2)   Zrušujú sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte zo dňa13.1.2003.

 

 

 

      prof. MUDr. Peter Labaš, PhD.                                                       prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

                  dekan LF UK                                                                                                rektor UK

Výberové konanie na Kardiochirurgickú kliniku LF UK a NÚSCH

D e k a n   LF UK  v Bratislave  v súlade so zákonom  č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu: 

 

- 1 miesto prednostu na Kardiochirurgickú kliniku LF UK a NÚSCH

 

podmienky: absolvent LF, špecializácia v odbore kardiochirurgia, akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc. v príslušnom alebo príbuznom odbore, prax. v odbore min. 10 rokov  publikačná činnosť, koncepcia rozvoja pracoviska, predpoklady na riadiacu prácu

 

požadované doklady: Prihlášku do výberového konania,  uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,  súhlas so spracovaním osobných údajov, publikačná činnosť spolu s profesijným  životopisom,  overenými dokladmi o vzdelaní  a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, možno podať do  23. 8. 2019 do 14,00 hod. na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, personálne oddelenie, Špitálska 24, 813 72  Bratislava.

 

 

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru

 

Nástup: Po úspešnom ukončení výberového konania.

 

Platové podmienky: Podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

 

                                                         prof. MUDr. Juraj ŠTEŇO, DrSc.

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostov ústavov a miesta profesora a docentov vo vypísaných študijných odboroch

D e k a n   LF UK  v Bratislave  v súlade so zákonom  č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest prednostov, profesora a docentov vo vypísaných študijných odboroch.

- 1 miesto prednostu na Ústav farmakológie a klinickej farmakológie

- 1 miesto prednostu na Anatomický ústav

Kvalifikačné predpoklady: absolvent LF, vedecko-pedagogický titul profesor, alebo  docent v príslušnom alebo príbuznom odbore, akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent  CSc., najvyššia kvalifikácia v danom odbore podľa predpisov platných do roku 2002 alebo európska špecializácia  na základe platných predpisov, ustanovených NV SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov., prax min. 5 rokov,  predpoklady na riadiacu činnosť.

- 1 miesto profesora v študijnom odbore gynekológia  a pôrodníctvo na II. gynekologicko-pôrodníckej  klinike

- 1 miesto docenta v študijnom odbore gynekológia pôrodníctvo na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike

- 1 miesto docenta v študijnom odbore neurológia na I. neurologickej klinike

- 1 miesto docenta v študijnom odbore onkológia na II. onkologickej klinike

podmienky: viď Kritériá na obsadenie miest profesorov a docentov...

Požadované doklady: Prihlášku do výberového konania,  štatistiku publikačnej činnosti  (odborný asistent) spolu s profesijným  životopisom,  uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK aj súhlas so spracovaním osobných údajov, overenými dokladmi o vzdelaní  a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, , možno podať do 26. augusta 2019, do 14:00 hod. na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, personálne oddelenie, Špitálska 24, 813 72  Bratislava.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru

Nástup: Po úspešnom ukončení výberového konania.

Platové podmienky: Podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

 

                                                                      prof. MUDr. Juraj ŠTEŇO, DrSc.

 

 

 

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora, docenta a miest vysokoškolských učiteľov

D e k a n   LF UK  v Bratislave  v súlade so zákonom  č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie: 

 

- 1 miesto profesora v študijnom odbore klinická farmakológia na Ústav farmakológie a klinickej farmakológie

- 1 miesto docenta v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo na Ústav patologickej anatómie

podmienky: viď Kritériá na obsadenie miest profesorov a docentov...

 

- 1 miesta asistenta na Kliniku detskej neurológie

podmienky: absolvent  LF, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto asistenta na II. ortopedicko-traumatologickú kliniku

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto asistenta/odborného asistenta na II. chirurgickú kliniku

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ, u odborného asistenta aj akademický titul PhD., a štatistika publikačnej činnosti

 

- 1 miesto asistenta na V. internú kliniku

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto odborného  asistenta na Detskú otorinolaryngologickú kliniku

podmienky: absolvent LF, akademický titul PhD., štatistika publikačnej činnosti,  aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto odborného asistenta na II. onkologickú kliniku

podmienky: absolvent LF, akademický titul PhD., alebo zaradenie v doktorandskom štúdiu, štatistika publikačnej činnosti, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto asistenta na Mikrobiologický ústav

 podmienky: absolvent lekárskej, alebo prírodovedeckej fakulty , aktívna znalosť AJ, prax v odbore mikrobiológia

 

- 1 miesto odborného asistenta na Psychiatrickú kliniku

podmienky: absolvent lekárskej, alebo filozofickej fakulty , akademický titul PhD., štatistika publikačnej činnosti, aktívna znalosť AJ, min. 10 rokov praxe

 

- 1 miesto asistenta na Kliniku pediatrickej urológie

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ

 

-  2 miesta odborných asistentov na Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky

podmienky: absolvent lekárskej, alebo prírodovedeckej fakulty, akademický titul PhD./CSc., publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto asistenta na Kliniku detskej hematológie a onkológie

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto odborného asistenta na Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny

podmienky: absolvent lekárskej, alebo matematicko fyzikálnej fakulty, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ, prax min. 5 rokov

 

- 1 miesto odborného asistenta na I. internú kliniku

podmienky: absolvent LF, atestácia z vnútorného lekárstva, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ, prax min. 5 rokov

 

- 1 miesto asistent, 3 miesta asistentov na zastupovanie a 1 miesto odborného asistenta  na III. internú kliniku

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ, u odborného asistenta aj akademický titul PhD./CSc.,  a publikačná činnosť

 

- 1 miesto asistenta na I. chirurgickú kliniku

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ, prax min. 5 rokov

 

- 1 miesto odborného asistenta na Kliniku oftalmológie

podmienky: absolvent LF, akademický titul PhD., publikačná činnosť,  aktívna znalosť AJ, prax min. 5 rokov

 

- 1 miesto odborného asistenta na Urologickú kliniku

podmienky: absolvent LF, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ, min. 5 rokov praxe v odbore

 

- 1 miesto odborného zamestnanca vo výskume na Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky

podmienky: absolvent lekárskej, alebo prírodovedeckej fakulty,  akademický titul CSc., publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto asistenta na zastupovanie na Kliniku pneumológie a ftizeológie

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ

 

- 1 miesto odborného asistenta na Ortopedickú kliniku

podmienky: absolvent LF, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívna znalosť AJ

 

- 2 miesta asistentov na Kliniku otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

podmienky: absolvent LF, aktívna znalosť AJ

 

Požadované doklady: Prihlášku do výberového konania,  štatistiku publikačnej činnosti  (odborný asistent) spolu s profesijným  životopisom,  uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami LF UK aj súhlas so spracovaním osobných údajov, overenými dokladmi o vzdelaní  a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, možno podať do  28. augusta  2019  do 14,00 hod. na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, personálne oddelenie, Špitálska 24, 813 72  Bratislava.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Nástup: Po úspešnom ukončení výberového konania.

Platové podmienky: Podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

  prof. MUDr. Juraj ŠTEŇO, DrSc.