Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Výberové konania


Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, afiliovaný Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, v zastúpení rektorom seminára ThLic. Mariánom Dragúňom, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta:

 –  1  pracovné miesto– vicerektor-prefekt – odborný asistent na Katedre morálnej teológie

 –  1  pracovné miesto - odborný asistent na Katedre liturgiky

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore katolícka teológia,               
  • pedagogická  prax v odbore minimálne 3 roky,
  • morálna a občianska bezúhonnosť,
  • aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,
  • kánonické poverenie učiť na RKCMBF UK.

 Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu:  1.9.2019

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Požadované doklady:   prihláška do výberového konania , profesijný životopis, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, kópie dokladov o vzdelaní, dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti, zasielajte  do 26. augusta 2019 na adresu: RKCMBF UK  Bratislava, Kňazský seminár sv .Gorazda, Samova 12, 949 01 Nitra.

Nitra, 31.07.2019

ThLic. Marián Dragúň, rektor seminára