Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Výberové konanie - vysokoškolský učiteľ - docent

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom doc. ThDr. Ing. Jozefom Jančovičom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných a funkčných miest:

·   jedno miesto vysokoškolský učiteľ – docent na Katedre systematickej teológie so zameraním na Dogmatickú teológiu, pracovisko Nitra 

·   jedno miesto vysokoškolský učiteľ – docent na Katedre praktickej teológie so zameraním na Pastorálnu teológiu, pracovisko Nitra 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore katolícka teológia,

- vedecko-pedagogický titul docent v odbore katolícka teológia,

- pedagogická prax min. 5 rokov, 

- publikačná a vedecko-výskumná činnosť zodpovedajúca aktuálnym kritériám platným na RKCMBF UK,

- morálna a občianska bezúhonnosť,

- znalosť dvoch svetových jazykov,

- súhlas príslušnej cirkevnej autority, kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK 

Kritériá RKCMBF UK na obsadzovanie funkcií docentov sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Termín nástupu: dohodou

Forma výberového konania: pohovor, prípadne prostredníctvom video-hovoru podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu. 

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, zoznam publikačnej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov) posielajte do 20.10.2022 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF, Dekanát, Kapitulská č. 26, 814 58 Bratislava.

V Bratislave, 29.09.2022 

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan fakulty