Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Výberové konanie na miesto odborného asistenta

Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF zastúpená jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesto odborného asistenta na Katedru filozofie, pracovisko Nitra 

Kvalifikačné predpoklady:

-          VŠ vzdelanie v odbore katolícka teológia,

-         pedagogická prax v príslušnom odbore minimálne 5 rokov,

-          publikačná činnosť,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          znalosť svetového jazyka,

-          kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK 

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, kanonická misia, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.

Prihlášku a požadované doklady zasielajte do 24.11.2017 na adresu: Dekanát RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1.

Výberové  konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru.

Termín nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania

Platové podmienky podľa platných predpisov.

V Bratislave  8. 11. 2017

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan fakulty