Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest docentov

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – funkcia docent:

·         1 miesto vysokoškolského učiteľa – funkcia docent na Katedre kresťanskej filozofie a historických vied

·         1 miesto vysokoškolského učiteľa – funkcia docent na Katedre praktickej teológie

·         3 miesta vysokoškolského učiteľa – funkcia docent na Katedre biblických vied  

Kvalifikačné predpoklady:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore katolícka teológia, resp. filozofia

-          vedecko-pedagogický titul docent v odbore katolícka teológia

-          pedagogická prax min. 10 rokov,  

-          publikačná a vedecko-výskumná činnosť,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          znalosť aspoň dvoch svetových jazykov,

-          kanonické poverenie vyučovať na RKCMBF UK 

Forma výberového konania: pohovor

Termín nástupu: 1.10.2021 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 

Kritériá RKCMBF UK na obsadzovanie funkcií docentov sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, zoznam publikačnej činnosti,  výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 25.8.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF, Dekanát, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava.

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan fakulty