Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Výberové konanie na funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD. v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: 

  ·         rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre

Kvalifikačné predpoklady

-       súhlas miestneho ordinára,

-       vysokoškolské vzdelanie v odbore katolícka teológia,

-       pastoračná prax minimálne 10 rokov,

-       morálna a občianska bezúhonnosť,

-       organizačné a riadiace schopnosti,

-       znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu:   15.7.2018

Forma výberového konania: osobný pohovor

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi preukazujúcimi splnenie kvalifikačných predpokladov, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 26.6.2018  na adresu: Dekanát RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1.

V Bratislave 11. júna 2018

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK