Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Vedúci Katedry biblických vied

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

·         vedúci Katedry biblických vied 

Kvalifikačné predpoklady:

·         VŠ vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom odbore,

·         pedagogická prax v odbore minimálne 5 rokov,

·         morálna a občianska bezúhonnosť,

·         publikačná činnosť,

·         organizačné a riadiace schopnosti,

·         znalosť svetového jazyka,

·         kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov.

Forma výberového konania:  pohovor.

Termín nástupu: 1.3.2021

Požadované doklady: prihláška, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, platné kanonické poverenie učiť, vypracovaná koncepcia rozvoja katedry, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku a požadované doklady posielajte do 29.1.2021 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF, Dekanát, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1.

V Bratislave, 12.1.2021

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan fakulty