Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Výberové konanie na funkciu tajomníka fakulty

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom doc. ThDr. Ing. Jozefom Jančovičom, PhD., vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie:

- tajomník / tajomníčka fakulty

Miesto výkonu práce: Kňazský seminár Nitra

Kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie kritériá:

1.        skúsenosti a 7 rokov praxe v ekonomickom alebo príbuznom odbore

2.         samostatné riadenie ekonomickej, správnej a personálnej agendy,

3.        aktívna schopnosť práce s počítačom, vítané sú skúsenosti v prostredí SAPu,

4.        komunikatívnosť, samostatnosť, odolnosť v záťažových situáciách,

5.        morálna a občianska bezúhonnosť.

Predpokladaný termín nástupu:   1. 7. 2023

Platové podmienky: Podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. Funkčný plat pozostáva z tarifného platu pre ôsmu platovú triedu, príplatku za riadenie a ďalších zložiek podľa platného Platového poriadku.

Forma výberového konania:  osobný pohovor

V prihláške do výberového konania uveďte svoju e-mailovú adresu. K prihláške je potrebné priložiť pracovný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), súhlas so spracovaním osobných údajov. Doklady prosíme poslať do 15. 3. 2023 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Dekanát RKCMBF, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava.

V Bratislave, 7.2.2023

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan fakulty

Výsledky výberového konania na obsadenie funkčných miest docentov

Výsledky výberového konania zo dňa 25.10.2022

I.     Výberové konanie na Katedre systematickej teológie

a)     Zoznam členov výberovej komisie:

prof.   ThDr. Jozef Krupa, PhD.

prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

prof. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

Adrian Gál (zástupca študentov) 

b)       Údaje vybraného uchádzača:

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

rok narodenia: 1974

najvyššie ukončené vzdelanie: RKCMBF UK v Bratislave,

pedagogická činnosť:

2017 – trvá – RKCMBF UK v Bratislave,  funkčné miesto docenta

2008 – trvá – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odborný asistent

2006 - 2007 – FF UKF v Nitre, externý pedagóg

2006 - 2007 – RKCMBF UK v Bratislave, pracovisko KS Nitra

zameranie: dogmatická teológia

c)        Názov študijného odboru: katolícka teológia

d)       Počet uchádzačov:  1

 

II.                    Výberové konanie na Katedre praktickej teológie

a)        Zoznam členov výberovej komisie:

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

prof. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

Adrian Gál (zástupca študentov)

   b)    Údaje vybraného uchádzača:   

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

rok narodenia: 1974

najvyššie ukončené vzdelanie: RKCMBF UK v Bratislave,

pedagogická činnosť:

2022 – trvá - RKCMBF UK Bratislava

2018 – 2019 - RKCMBF UK Bratislava, externý pedagóg

2015 – trvá - Vysoká škola aplikované psychologie, Terezín, prorektor pre vedu

2009 – 2011 - EVC Praha

2007 – 2009 - Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, odborný asistent

zameranie: pastorálna teológia, sociológia

c)        Názov študijného odboru: katolícka teológia

d)       Počet uchádzačov:  1